A Magyar Gyógyszerésztudományi Tásaság 67. küldöttgyűlése

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) 2023. május 6-án 10 órától tartotta 67. küldöttgyűlését Budapesten a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjának „Hevesy György” előadótermében (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37–47.). Dr. Tábi Tamás főtitkár üdvözölte a megjelenteket, majd javaslatot tett a levezető elnök személyére prof. dr. Szökő Éva elnökasszony személyében, akit a küldöttek ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak. A levezető elnök megállapította a megjelent küldöttek aktuális létszámát (76 fő, 70%), mivel a határozatképességhez szükséges minimális létszám 55 fő, ezért a küldöttgyűlés már megnyitásakor is határozatképes. A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére Deák-Závori Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Biczó Ágotát és dr. Juhász Hedvig küldötteket kéri fel, amit a küldöttek egyhangúlag elfogadtak. A levezető elnök a Szavazatszedő és Szavazatszámláló Bizottság elnökének prof. Soós Gyöngyvért, tagjainak dr. Fritzné dr. Németh Katát és dr. Marosi Attila küldötteket kérte fel, amit a küldöttek egyhangúlag elfogadtak. A levezető elnök bejelentette, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készül. A küldöttek ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a küldöttgyűlés napirendjét.

  • Ünnepélyes megnyitó, elnöki köszöntő, kitüntetések átadása
  1. Főtitkári beszámoló
  2. A Társaság 2022. évi gazdasági beszámolója
  3. Felügyelő Bizottság 2022. évi jelentése
  4. A Társaság 2023. évi költségvetés-tervezete
  5. Tájékoztatás a 2023. évi szakmai működési alap felosztásáról
  6. Tisztviselők választása
  7. Zárszó

Ezt követően került sor a kitüntetések átadására:

Dr. Hódi Klára 1968-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Végzése óta dolgozik az egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetében, 2004-től egyetemi tanárként, jelenleg pedig professor emerita. 1985 és 2012 között az intézet Tablettázó munkacsoportjának vezetője volt, 1995 és 2012 között pedig intézetvezető-helyettesi feladatokat is ellátott. A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán kari megbízásokat is vállalt: 1996 és 2003 között a Tudományos Bizottság tagja, 1996 és 2006 között a Tanulmányi Bizottság elnöke, 2006–2012 között pedig a Kredit Bizottság elnöke volt. Évtizedek óta részt vesz a gyógyszer-technológiai tárgy elméleti és gyakorlati oktatásában, valamint oktatja a szilárd gyógyszerformákat az Ipari gyógyszertechnológia tárgy keretében is magyar és angol nyelven. Oktat a Szegedi Tudományegyetem mellett a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerészkarán is. Mindkét karon tagja a Záróvizsga Bizottságnak, utóbbin pedig annak elnöke is.

Kandidátusi fokozatot 1983-ban szerzett, majd 1996-ban habilitált, 2006 óta pedig az MTA doktora. Fő kutatási területe az orális beviteli kapun keresztül alkalmazott rendszerek, ezen belül is elsődlegesen a szilárd gyógyszerformák (granulátumok, tabletták, kapszulák) előállítása és az ezzel kapcsolatos fizikai-kémiai, valamint biofarmáciai vizsgálatok végzése; korszerű vizsgálómódszerek alkalmazása ezek előállítása és minőségbiztosítása során. Kiemelten foglalkozott protein típusú- és nanostrukturált anyagok szilárd gyógyszerformákban történő feldolgozásával, valamint implantációs rendszerekkel is.

Irányításával eddig tizenkilenc PhD-hallgató szerzett doktori címet. Tudományos folyóiratokban és konferencia kiadványokban megjelent közleményeinek a száma meghaladja a 380-at, független hivatkozásaié pedig az 1200-at, Hirsch-indexe 19. Számos külföldi egyetemen töltött tanulmányutat, így többek között a pozsonyi Komensky Egyetem Gyógyszerészi Karán, a hallei Martin Luther Egyetem Gyógyszer-technológiai és Biofarmáciai Intézetében, a moszkvai Szovjet Össz-szövetségi Gyógyszerészeti Tudományos Kutató Intézetben, a Ljubljanai Egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetében, a Páviai Egyetem Gyógyszerész Karán, a Gröningeni Egyetem Gyógyszerész Karán, a Limogesi Egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetében, valamint a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem, Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézetében is, továbbá külföldi gyártóhelyen is, a jénai JENAPHARM Gyógyszergyár Gyógyszer-technológiai Fejlesztő Részlegében.

Tagja a Magyar Gyógyszerészi Kamarának, a Magyar Mikroszkópos Társaságnak, a Magyar Kémikusok Egyesületében a Kristályosítási és Gyógyszer-formulálási Szakcsoportnak, valamint tagja a Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technológiai Munkabizottságának, Termoanalitikai Munkabizottságának, Elméleti Orvostudományi Bizottságának és a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottságának is.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak diplomaszerzése óta aktív tagja, jelenleg a Gyógyszeripari Szervezet tagságában. Vezetőségi tagja volt a Gyógyszerészet-történeti Szakosztálynak, 2009 óta pedig a Gyógyszer-technológiai Szakosztály vezetőségében tevékenykedik.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja, emellett Társaságunktól 1998-ban „Spergely Béla Emlékérem” 2009-ben pedig „Szebellédy László Emlékérem” kitüntetést is kapott, valamint 2012-ben elnyerte a Gyógyszertechnológiai Szakosztály „Hintz György Emlékérem” kitüntetését is. A „Gyógyszerészet” című szaklapunkban történt publikációs tevékenységét a lap szerkesztősége két alkalommal, 2013-ban és 2015-ben is „Végh Antal Nívódíjjal’ ismerte el. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1978-ban és 1982-ben is rektori dicséretet kapott, majd 1984-ben Miniszteri Dicséretben is részesült. 2010-ben az Egészségügyi Miniszter Batthyány-Strattmann László-díjjal jutalmazta, és ugyanabban az évben Szeged megyei jogú város Önkormányzatától „Szegedért” emlékplakettet vehetett át.

Az aktív társasági szerepvállalása mellett kifejtett nemzetközileg is jelentős tudományos-kutató munkássága elismerésére az Elnökség „Nikolics Károly Emlékérem” kitüntetésben részesíti dr. Hódi Klárát, aki ez évben fogja betölteni nyolcvanadik életévét, amely jeles évfordulóhoz előre is szívből gratulálunk!

Az emlékérmet és az oklevelet Szökő Éva elnök asszony és Tábi Tamás főtitkár úr adják át.

Györgyné dr. Vágó Magdolna 1981-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Végzése után 1983-ig dolgozott az egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetében, egyetemi gyakornokként, 1983-ban doktori fokozatot is szerzett. Ezt követően a Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központ alkalmazottja volt két éven át, amely időszakban dolgozott galenusi laboratóriumban és közforgalmú gyógyszertárban is. 1985-ben gyógyszertechnológiából tett szakvizsgát. 1985-től kezdve egészen a 2018-as nyugdíjba vonulásáig a Biogal/TEVA Gyógyszergyárban dolgozott, ahol beosztott gyógyszerészként kezdte a Gyógyszertechnológiai osztályon, majd annak vezetője lett, később pedig a K + F terület vezetője és MS&T igazgató volt. 2009-ben megkapta a „TEVA Gyógyszergyárért” díjat. 2011 óta a Debreceni Egyetem – TEVA Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszék vezetője. 2018 óta nyugdíj mellett, vállalkozói megbízással támogatói feladatokat lát el több kisebb, hazai gyógyszergyár K + F, illetve gyártási tevékenységében (például Pernix Pharma, Pharma Patent).

Külsős oktatóként hosszú ideje játszik fontos szerepet mind a szegedi, mind pedig a debreceni gyógyszerészképzésben. A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán évek óta meghívott előadó, például 2003-tól kezdve, mind a mai napig órákat tart az „Ipari gyógyszergyártás” elnevezésű kurzus keretében. A Debreceni Egyetem gyógyszerészképzésében a kezdetektől fogva részt vett óraadóként, majd ipari gyógyszerészet speciál kollégium vezetőként: eleinte ösztöndíjas hallgatók részére, majd a nagy érdeklődésre tekintettel szabadon választható lehetőséggel más hallgatók számára is. Ipari szakember létére kiemelkedő oktatási tevékenysége elismeréseként címzetes egyetemi docens lett 2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán, majd pedig 2017-ben a Debreceni Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán is. Munkahelyi vezetőként támogatta Biogalos kollégáit abban, hogy például több alkalommal Szegedre utazva, ott kísérleteket végezzenek, PhD fokozat megszerzése céljából. Szakdolgozatok témavezetője és jelentős szerepe volt a nyári szakmai gyakorlatok, valamint az őszi gyári szakmai hét megszervezésében is a TEVA gyógyszergyárban. A mai napig elkötelezett a fiatal gyógyszerész kollegák és a hallgatók támogatásában, szakmai előmenetelük segítésében.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak diplomaszerzése óta aktív tagja, mégpedig a Gyógyszeripari Szervezet keretei között. 1988 és 2012 között több cikluson keresztül, összesen huszonnégy éven át volt vezetőségi tagja a Gyógyszeripari Szervezetnek, ennek keretében rendszeresen felutazott a budapesti rendezvényekre és ülésekre és aktívan részt vett a vezetőségi üléseken, közvetítette a társasági információkat a gyári kollégái felé, az ipart érdeklő témákat vetett fel rendezvényekre, konferenciákra, szakmai beszámolókat készített és előadásokat tartott. Nemcsak, hogy igyekezett minden ipari gyógyszertechnológiával kapcsolatos konferencián részt venni, hanem próbálta a gyógyszergyárát is arra sarkallni, hogy minél több résztvevővel, pénzügyi támogatással is segítsék az adott rendezvényt.

Az aktív társasági szerepvállalása mellett a gyógyszerészet gyakorlati területein kifejtett kiemelkedő tevékenységért az Elnökség „Küttel Dezső Emlékérem” kitüntetésben részesíti Györgyné dr. Vágó Magdolnát.

Az emlékérmet és az oklevelet Szökő Éva elnök asszony és Tábi Tamás főtitkár úr adták át.

Dr. Rédei Dóra 1996-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Végzése óta dolgozik az egyetem Farmakognóziai Intézetében, 2008-tól egyetemi adjunktusként, emellett intézeti könyvtárosként és intézeti webes oktatásszervezőként is tevékenykedik. 2000-ben szakvizsgázott farmakognóziai területen.

Oktatási tevékenysége jelentős; tantárgyfelelősként vesz részt a karon a „Gyógyszerészi növénytan” és a „Gyógynövény- és drogismeret” nevű tárgyak gyakorlati oktatásában, utóbbi tárgyból pedig előadásokat is szokott tartani. Alkalmanként tart órákat választható tárgyak keretében is, ilyenek például a gyógyszerészhallgatóknak oktatott „Étrend-kiegészítők”, vagy az egészségtudományi képzésben tanított a „Gyógynövényismeret, fitoterápia” tárgyak. „Gyógynövény- és drogismeret” előadásokat a gyógyszertári asszisztens- és szakasszisztens-képzésben is tart. Több előadással vesz részt a farmakognóziai irányú gyógyszerész szakképzésben, valamint a gyógyszerészek és asszisztensek továbbképzésében is.

PhD-fokozatot 2005-ben szerzett. Fő kutatási területe a biológiailag aktív növényi anyagok izolálása és szerkezetvizsgálata, növényi kivonatok analitikai értékelése. Emellett ipari célzatú kutató-fejlesztő munkákba is bekapcsolódott: például az Anxiofit Kft., az ExtractumPharma Rt., a BioDrog Berta Kft., a Szikrai Borászati Kft., vagy éppen a Richter Gedeon Nyrt. megbízásából végzett kutatási, termékfejlesztési feladatokat. Irányításával eddig egy PhD-hallgató már doktori címet szerzett.

Tagja és egyben titkára is a Szegedi Akadémiai Bizottság Gyógyszerészeti Szakbizottsága Fitoterápiás Munkabizottságának, tagja a Magyar Tudományos Akadémia Alkaloid- és Flavonoidkémiai Munkabizottságának, valamint a Szteroid- és Terpenoidkémiai Munkabizottságának is. Tagja emellett a Society for Medicinal Plant and Natural Product Research társaságnak.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak már hosszú ideje aktív tagja. Régóta benne van a Gyógynövény Szakosztály vezetőségében, amelynek 2013 óta a titkári feladatait is ellátja. A szakosztály konferenciáinak egyik fő szervezője. A „Fiatal Gyógynövénykutatók Fórumának” egyik életre hívója és emellett elévülhetetlen érdemei vannak az „Év Gyógynövénye” kezdeményezés elindításában, valamint az ezzel kapcsolatos népszerűsítő tevékenységben is, például az év gyógynövényét bemutató bélyeg kiadásában és a gyógynövényeket gyermekeknek bemutató könyvsorozat szakmai lektorálásában.

1999-ben elnyerte a Szegedi Akadémiai Bizottság pályázatának első díját és a vele járó ezüstérmet. 2007-ben a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Érdemes oktatója lett, 2015 és 2018 között pedig az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa volt.

Az aktív társasági szerepvállalása mellett a gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkássága elismeréseként az Elnökség „Kempler Kurt Emlékérem” kitüntetésben részesíti Dr. Rédei Dórát.

Az emlékérmet és az oklevelet Szökő Éva elnök asszony és Tábi Tamás főtitkár úr adták át.

Dr. Fenyvesi Ferenc 2001-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a Debreceni Egyetemen. Végzése óta dolgozik az egyetem Gyógyszertechnológiai Tanszékén, 2019-től egyetemi docensként. Szintén végzése óta vesz részt a gyógyszertechnológiai tárgy oktatásában, 2005 óta előadásokat is tart belőle magyar és angol nyelven. 2003 és 2014 között előadásokat tartott a „Gyógyszeres interakciók” elnevezésű tárgy keretében is, 2016 óta pedig tárgyfelelőse a „Nanogyógyszerek” nevű graduális, valamint a „Nanoméretű gyógyszerhordozó rendszerek” elnevezésű PhD-kurzusnak is. Számos előadás tartásával vesz részt a gyógyszerész szakképzésben, valamint a gyógyszerészek és gyógyszertári asszisztensek továbbképzésében, többek között a Társaságunk által szervezett alkalmakon is.

PhD-fokozatot 2009-ben szerzett, majd 2018-ban habilitált. Fő kutatási területe a gyógyszerfelszívódás modellezése, illetve elősegítése segédanyagok, például ciklodextrinek alkalmazásával, illetve utóbbi területhez kapcsolódóan hatóanyag-ciklodextrin komplexek előállítása és jellemzése, továbbá ciklodextrinek celluláris hatásainak vizsgálata. Irányításával eddig négy PhD-hallgató szerzett doktori címet.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak diplomaszerzése óta aktív tagja, 2013 óta pedig folyamatosan a Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetőségi tagja. 2017 és 2021 között a szakosztály titkára volt, azóta pedig annak alelnöki tisztségét látja el. Társasági tevékenységének keretében számos rendezvény szervezésében, lebonyolításában működött közre, így például szekcióelnökként az első és ötödik Fiatal Technológusok Fóruma során, illetve bírálóbizottsági tagként pedig az 54. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny alkalmával. A 2022. évben megrendezésre került Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferencia szervező bizottságának az elnöke volt.

2004-ben, a hetedik Clauder Ottó emlékversenyen különdíjban részesült, majd pedig 2010-ben elnyerte a debreceni Dr. Mezey Géza Alapítvány „Dr. Mezey Géza Emlékérem” kitüntetését, és ugyanabban az évben a budapesti Dr. Rácz István Alapítvány is díjazta munkásságát, mégpedig „Dr. Rácz István Alapítvány” díjjal.

Igen aktív és értékes társasági munkájáért, szervező tevékenységéért az Elnökség „Societas Pharmaceutica Hungarica” jutalomérem kitüntetésben részesíti dr. Fenyvesi Ferencet.

Az emlékérmet és az oklevelet Szökő Éva elnök asszony és Tábi Tamás főtitkár úr adták át.

Dr. Laufer Rudolf 2006-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet Budapesten, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Jelenleg is az egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének munkatársa. Nagy hangsúlyt fektet az oktatás módszertani fejlesztésére, a digitális eszközök széleskörű alkalmazására. Két főtárgy oktatásában vesz részt magyar, angol és német nyelven is, emellett pedig még szabadon választható kurzust is tart gyógyszerészhallgatóknak. Tanulmányi felelőse a Gyógyszerhatástan és toxikológia tantárgy oktatásának – mindhárom nyelven.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak 2012 óta aktív tagja. 2016 óta vesz részt az Oktatási Szakosztály vezetőségének munkájában. Magas szintű informatikai ismeretei révén hatalmas segítséget nyújtott és nyújt mind a mai napig is az Elnökségnek és a Titkárságnak is, többek között Társaságunk ügymenetének, működésének digitalizációs irányba történő fejlesztése, illetve a honlap megújítása és működtetése terén. A teljesség igénye nélkül részt vett, illetve részt vesz például számos rendezvény, esemény online regisztrációs űrlapjának elkészítésében, optimalizálásában, a webináriumokra történő regisztráció üzemeltetésében, vagy éppen az e-learning platformok megfelelő működésének biztosításában. Önzetlenül végzett informatikai háttérmunkája sokszor talán kevéssé látványos a tagság számára, ugyanakkor Társaságunk életében nélkülözhetetlen fontosságú.

Igen aktív és értékes társasági munkájáért, információs technológiai háttértevékenységéért az Elnökség „Societas Pharmaceutica Hungarica” jutalomérem kitüntetésben részesíti dr. Laufer Rudolfot.

Az emlékérmet és az oklevelet Szökő Éva elnök asszony és Tábi Tamás főtitkár úr adták át.

Takácsné dr. Novák Krisztina 1977-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Végzése óta dolgozik az egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetében, 1999 óta egyetemi tanárként, jelenleg pedig professor emerita. Akadémiai doktori fokozatot 1997-ben szerzett, majd 1998-ban gyógyszerészi kémia tárgyból habilitált.

Fő kutatási területe a gyógyszerek szervezetbeni sorsát meghatározó fizikai-kémiai tulajdonságok (oldhatóság, sav-bázis jelleg, lipofilitás, permeabilitás) vizsgálata. Irányításával öt PhD-hallgató szerzett doktori címet. Tudományos folyóiratcikkeinek a száma közel 150, független hivatkozásaié pedig meghaladja a 2600-at, Hirsch-indexe 28. Több könyv szerkesztője vagy főszerkesztője, több mint tucatnyi könyvfejezet szerzője vagy társszerzője.

2007 és 2013 között az MTA doktorképviselője volt. 1996-os létrejöttétől kezdve, tizenöt éven át töltötte be az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottságának titkári tisztét. 2015-től pedig több éven át volt az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottságának titkára. Egyik alapítója az „Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezetnek.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak hosszú évtizedek óta aktív tagja. Múlhatatlan érdemeket szerzett a Társaság „Gyógyszerészet” című szaklapjának főszerkesztőjeként, amely feladatot 2005 és 2021 között, tizenhat éven át látta el odaadóan és felelősségteljesen, mindvégig biztosítva a lap magas szakmai színvonalát. Ezen kívül a Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztályának elnöke is volt, 2005 és 2009 között. 2010-ben „Schulek Elemér Emlékérem”, 2014-ben „Kazay Endre Emlékérem”, majd 2022-ben pedig „Kempler Kurt Emlékérem” kitüntetést kapott.

A Társaság érdekében és a gyógyszerészet fejlesztéséért évtizedeken át végzett elismert szakmai munkája elismeréseként az Elnökség Takácsné dr. Novák Krisztinát a Társaság Szenátusának tagjai közé választotta.

Dr. Takács Gézáné 1975-ben szerzett gyógyszerész diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Ezt követően egy évig a Békés Megyei Tanács Gyógyszertári Központjában dolgozott beosztott gyógyszerészként, majd 1976 és 1981 között a Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Mikrobiológiai Laboratóriumának volt tudományos munkatársa. 1981 és 1986 között Békéscsabán, a Városi Tanács Kórházában volt intézeti gyógyszerész. 1986 és 1994 között, szintén Békéscsabán, a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet intézeti vezető főgyógyszerész helyettesekén, majd 1995 és 2020 között vezető főgyógyszerészként tevékenykedett. Szervezte, irányította és ellenőrizte az intézeti gyógyszerellátást, közreműködött a racionális és gazdaságos gyógyszerterápia kialakításában, a szakmai információszolgáltatásban, valamint az államvizsgás gyógyszerészjelöltek gyakorlati oktatásában. E feladatainak ellátása mellett a Gyógyszerterápiás Bizottság titkára, a Tudományos és Oktatási Bizottság titkára és az intézeti Kutatásetikai Bizottság elnöke tisztségeket is betöltötte, valamint 2002 és 2007 között orvosigazgató-helyettes volt.

Mikrobiológiai gyógyszerellenőrzésből, gyógyszerhatástanból, majd kórházi gyógyszerészetből tett szakvizsgákat. 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében „gyógyszerügyi menedzser” képzettséget szerzett.

A Magyar Gyógyszerész Kamara Kórházi Tagozatában vezetőségi tag, majd 2004 és 2007 között a Tagozat elnöke volt. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak 1982 óta tagja. Társaságunk Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetében volt vezetőségi tag 1996 és 2008 között. 2008 és 2012 között pedig Társaságunk Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztályának volt az elnöke. 2012 és 2021 között Társaságunk elnökségének tagja volt, ahol a rendezvényi titkár feladatkörét látta el, e tevékenysége keretében számtalan nagy sikerű társasági rendezvény szervezését koordinálta. 2021 óta, országos elnökségi pozíciójáról leköszönve, visszatért a Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály vezetőségébe és jelenleg a szakosztály alelnöki tisztségét látja el.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól 2000-ben „Dávid Lajos Emlékérem” kitüntetést kapott, 2022-ben pedig az Elnökség „Küttel Dezső Emlékérem” kitüntetésben is részesítette. Továbbá a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezettől még 2004-ben Elismerő Oklevelet kapott. 2006-ban Miniszteri Dicséretben részesült, 2014-ben pedig elnyerte a „Gyógyszerészetért” MOSz Életműdíjat. 2015-ben Pro Sanitate Díjjal tüntették ki.

A Társaság érdekében és a gyógyszerészet fejlesztéséért évtizedeken át végzett elismert szakmai munkája elismeréseként az Elnökség dr. Takács Gézánét a Társaság Szenátusának tagjai közé választotta.

Bege Miklós: Nukleozidanalóg hatóanyagok használata a Covid-19 kezelésére című közleménye (2022. május), valamint Géncsendesítők A nukleozidanalóg gyógyszerek fontos szerepet játszanak az antivirális kemoterápiában, így több nukleozid típusú hatóanyagjelölt COVID-ellenes hatását vizsgálták. A közlemény ezeket a legfontosabb vegyületeket mutatja be kémiai és hatásmechanizmus oldalról egyaránt. A géncsendesítők sorozat a természetes és mesterséges nukleinsavak világába való bevezetést követően foglalkozik a transzlációgátló antiszensz oligonukleotidokkal, a splicing moduláló oligonukleotidokkal, valamint az RNS-interferencia felhasználásával a gyógyászatban. Bege Miklós publikációi nagyban hozzájárultak a gyakorló gyógyszerész kollégák naprakész informálásához, tárgyi ismereteinek gazdagításához.

Szakonyi Gerda: Az mRNS-vakcinák fejlesztése című továbbképző közleménye. A fertőző betegségek kivédésére szolgáló vakcinák kifejlesztése a többi gyógyszer fejlesztéséhez hasonlóan hosszú, akár 10-15 éves innovációs idő lehet. A COVID-19-világjárvány jelentősen felgyorsította ezt a folyamatot. Harmadik generációs vakcinaként megjelentek az mRNS-típusú vakcinák, melyek a kórokozó antigénjének genetikai információját hordozzák csupán. A hatóanyag immunrendszer elleni védelme és a sejtmembránon történő átjuttatása speciális nanohordozókkal történik. Ezekkel az RNS-vakcinákkal lehetőség nyílt új korokozók elleni hatásos védelem gyors kialakítására. Szakonyi Gerda kiváló tollal megírt közleménye ebbe az új szakterületbe nyújt bepillantást.

Mészáros Annamária (társszerző Soós Gyöngyvér; Segítő Mária Gyógyszertár, Budapest): Patikai dolgozók megítélése napjainkban. Mit gondol a gyógyszerész? című közleménye. A saját szerkesztésű kérdőívet egy közösségi oldal két zárt csoportjában osztotta meg és a kapott adatokat statisztikailag értékelték. Több mint 200 gyógyszerész válaszából hasonló következtetésre jutottak, mint a korábbi előzetes kutatás eredményeiből. A gyógyszerészek korosztályonként igen eltérően vélekednek saját megítélésükről. A fiatalok inkább negatívan, míg az idősebbek inkább pozitívan látják szakmai helyzetüket, jövőjüket. A mostani vizsgálat nem csak korosztályi, hanem egyéb, a munkavégzéshez kapcsolódó jellemzők közötti különbségeket is feltárt. A közlemény elsősorban a közforgalomban dolgozó kollégáknak szolgálhat számos hasznos megállapítással.

Sipos Bence (társszerző Csóka Ildikó; Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet): Kihívások és általános szempontok a nanomedicinális fejlesztések gyógyszerfelügyeleti és szabályozási jelenképében című dolgozata, amely a nanomedicinális készítmények térhódításával foglalkozik gyógyszer-engedélyezési szempontból. Mivel ezek a készítmények terápiásan új funkciókkal rendelkeznek, így a preklinikai és klinikai vizsgálatok különös figyelmet igényelnek, továbbá bizonyítandó, hogy az új fejlesztett termék alkalmazása biztonságos és megfelel a szigorú minőségi követelményeknek is. A közlemény érdekes és értékes áttekintést ad a gyógyszerkutatás-fejlesztés egy új területéről.

. A Nívódíjasok laudációját Laszlovszky István a lap főszerkesztője ismertette, a díszoklevelet prof. dr. Szökő Éva elnök, a tárgyi ajándékot Laszlovszky István főszerkesztő nyújtotta át.

A fotókat készítette: Marosi Attila, MGYT IB