Szervezeti és Működési Szabályzat

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (a továbbiakban: Társaság) Elnöksége előterjesztésére a Küldöttgyűlés

– a Társaság céljainak megvalósulása,

– az egységes szervezeti rendszer kialakítása és fenntartása,

– a módosított Alapszabály szerinti működés érdekében az alábbiak szerint hagyja jóvá a Társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ).

 

1. §

Általános rendelkezések

1. Az SZMSZ a Társaság szakmai szervezetei, szakosztályai, bizottságai, tisztségviselői, tagjai és a Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazottai számára egyaránt kötelező érvényűnek tekintendő szabályozás, a rájuk irányadó rendelkezéseit kötelesek betartani.

2. Az országos hatáskörű szakmai szervezetek, szakosztályok és bizottságok – tevékenységük szabályozása érdekében – illetékességi területükre és működésükre vonatkozó, saját ügyrendet alkothatnak, amelyet az Alapszabály és az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani. Az Etikai Bizottság az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően köteles saját ügyrendjét megalkotni, amelyet az Elnökség hagy jóvá.

3. Az SZMSZ és a kidolgozott ügyrendek értelmezése során keletkezett ellentmondás esetén a Társaság SZMSZ-ének, valamint Alapszabályának rendelkezései az irányadók. Értelmezési viták esetén az Elnökség köteles halasztást nem tűrő ügyekben a vitatott kérdés megoldására vonatkozó döntést hozni.

 

2. §

Szervezeti rendelkezések

1. A tisztújításra négyévenként kerül sor. Amennyiben a szakosztály, szakmai szervezet, vagy bizottság vezetése működésképtelenné válik, úgy a tisztújításra indokolt esetben, legkésőbb az érintett szervezet vezetőségének soron következő ülésén kerülhet sor. Működésképtelen helyzet áll elő, ha a vezetést ellátó személyek száma – megbízatásuk bármely okból történő megszűnése miatt – több mint 50%-kal vagy 2 főre csökken. A szakosztály, a szervezet, vagy a bizottság vezetősége köteles gondoskodni a hiányzó személy által végzett feladat ellátásáról, annak helyettese megjelölésével. A feladat ellátó személy helyettesítésének kijelöléséről e döntés hiányában az Elnökség határoz, a legközelebbi küldöttgyűlésig, illetve tisztújításig. Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság működésképtelenné válása esetén rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni a Társaság működőképességének fenntartása érdekében, azzal, hogy a kiesett személyek megüresedett helyére történő tisztségre jelölésről a küldöttgyűlés úgy köteles gondoskodni, hogy megbízatásuk legkésőbb a következő rendes tisztújító küldöttgyűlésig tarthat.

2. A négyévente esedékes tisztújítást a küldöttgyűlés a Társaság elnökének és Elnökségének, valamint a Felügyelő Bizottságának megválasztásával kezdi el. Erre a küldöttgyűlés hivatott. A szakmai szervezetek és szakosztályok tisztújítását az Elnökség megválasztása után, 3 hónapon belül kell megtartani.

3. A küldöttek állításáról, megbízásukról az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az őket delegáló szakmai szervezet, szakosztály köteles gondoskodni. A küldöttek megbízatása a megválasztásukat követő küldöttgyűlésre és ennek időpontjától számított 1 évig tart, azzal, hogy a küldöttek korlátozás nélkül újraválaszthatóak.

 

3. §

A Társaság tagjai szervezeti hovatartozásuktól függetlenül, valamennyi szakosztály munkájában részt vehetnek.

 

4. §

1. A Társaság szakmai szervezetei, szakosztályai, bizottságai egymással állandó, vagy eseti megállapodást köthetnek az Alapszabályban rögzített célok és feladatok megvalósítása érdekében.

2. A Társaság szakmai szervezetei, szakosztályai, bizottságai a Társaságon kívüli szervvel, vagy szervezetettel, illetőleg személlyel, szakmai, együttműködési megállapodást csak az Elnökség előzetes írásbeli hozzájárulásával köthetnek. A szakmai, együttműködési megállapodás hatályba léptetéséhez az Elnökség jóváhagyó határozata szerint az elnök nyilatkozata  vagy bármelyik másik két képviseletre jogosult elnökségi tagjának együttes aláírásával kiadott nyilatkozata alapján van lehetőség.

3. A Társaság nem önálló jogi személyként működő szakmai szervezetei, szakosztályai és bizottságai anyagi kötelezettség-vállalást csak saját pénzvagyonuk aktuális határáig, de egyszeri alkalommal maximum 100.000 Ft-ig, azaz Egyszázezer forintig tehetnek, és erről az Elnökséget haladéktalanul, lehetőség szerint elektronikus üzenet útján kötelesek tájékoztatni a titkarsag@mgyt.hu mail címen. Ennek hiányában legkésőbb 24 órán belül kötelesek erről tájékoztatást küldeni az Elnökségnek. A 100.000 Ft-ot meghaladó kötelezettség vállaláshoz – még akkor is, ha erre saját pénzvagyonuk fedezetet nyújtana – az Elnökség előzetes  jóváhagyását kell kérniük elektronikus üzenet útján az előzőekben megadottak szerint. Ennek hiányában legkésőbb 24 órán belül kötelesek az Elnökség írásbeli engedélyét megkérni. Az önálló jogi személyként működő szervezeti egységek gazdálkodásának rendszeres ellenőrzéséről az Elnökség köteles gondoskodni. Ennek végrehajtása céljából az Elnökség beszámolási időszakonként a Felügyelő Bizottság ellenőrzési jelentését köteles figyelembe venni.  Amennyiben a gazdálkodásról szóló jelentés alapján a Társaság éves költségvetését is érintő intézkedések szükségesek, úgy az Elnökség köteles a további intézkedések megtétele céljából a küldöttgyűlést összehívni.

 

5. §

Működési rendelkezések

1. A Társaság Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében az Elnökség a szakmai szervezetek, szakosztályok, bizottságok vezetőségét meghatározott teendők ellátására felkérheti, illetve elvégzésével megbízhatja. A teendők elvégzéséhez az Elnökség – kérésre – irányelveket, illetve megoldási szempontokat ad írásban rögzített formában.

2. A szakmai szervezetek, szakosztályok, bizottságok és a tagok bármely, a Társaság céljaival és feladataival kapcsolatos ügyben javaslatot nyújthatnak be az Elnökséghez. A beadványokat a Társaság Titkárságára írásban – postai úton vagy elektronikus üzenet formájában – kell eljuttatni. A beadvány érdemi elbírálásáról az Elnökség dönt, és 30 napon belül köteles írásban válaszolni.

 

6. §

1. A szakmai szervezetek, a szakosztályok és bizottságok működésére és üléseinek rendjére saját szabályozásuk az irányadó. Az ezek elkészítéséhez szükséges mintaajánlást az Elnökség a Társaság honlapján teszi közzé.

2. A szakmai szervezetek, szakosztályok, bizottságok vezetőségének összetételére – amennyiben a Társaság Alapszabálya másként nem rendelkezik a saját szabályzatuk a mérvadó.

3. A szakmai szervezetek, szakosztályok, bizottságok üléseinek lebonyolítását az alábbi alapelvek szerint kell végezni:

ñ Az ülést írásban kell meghirdetni oly módon, hogy a meghívottak azt az ülés előtt legalább 8 nappal megkaphassák.

ñ A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendjét.

ñ Az ülést az adott szervezet elnöke távollététében az vezeti le, akit az elnök ezzel megbíz.

ñ Az ülés határozatképességét minimum 50% + 1 résztvevőhöz kell kötni.

ñ Ennél szigorúbb érvényességi kritériumot az adott szakmai szervezet, szakosztály, vagy bizottság ügyrendje kiköthet.

4. Az ülésekről 7 napon belül az adott szervezet vezetősége emlékeztetőt köteles készíteni, mely a döntésekről világos, közérthető szövegezésű, azonosító számmal ellátott Határozatokat tartalmaz. Az emlékeztetőt a levezető elnök, az elnök által megbízott személy és az adott szakmai szervezet, szakosztály, bizottság egy tagja írja alá. Az emlékeztető egy példányát el kell küldeni a Társaság Elnökségének, ennek iktatásáról a Társaság Titkársága gondoskodik.

 

7. §

Tudományos rendezvények szervezése

1. Az MGYT szakosztályai és szervezetei az általuk meghatározott időközökben tudományos rendezvényeket szerveznek.

2. Rendezvényeiket az önálló jogi és/vagy gazdálkodású személyként működő szervezetek önállóan, a nem önálló jogi személyként működő szervezetek a Társaság Titkársága és a rendezvényi titkár közreműködésével szervezik. Amennyiben önálló szervezet igénybe veszi a Titkárság adminisztratív segítségét, úgy a rendezvény pozitív pénzügyi eredményének 50%-a a közvetett költségek fedezésére a Társaságot illeti meg.

3. Negatív pénzügyi eredményt rendezvény költségvetési terve nem célozhat meg. Amennyiben egy rendezvény pénzügyi eredménye mégis negatív lesz, a veszteség a rendező szervezet vagy szakosztály keretét terheli.

4. A gazdasági titkár – a Társaság mindenkori könyvelési és számviteli feladatait ellátó felelős személy bevonásával – a rendezvények után legkésőbb két hónappal köteles az előzetes, majd azt követően a költségvetési év végéig a végleges pénzügyi elszámolást elkészíteni, amely tartalmazza annak számviteli és adó jogszabályok szerinti korrigált elszámolását. A végleges pénzügyi elszámolást az Elnökség hagyja jóvá.

5. A részletes szabályozást az Elnökség a rendezvényszervezéssel foglalkozó általános szabályzatban határozza meg, amelyet a Társaság honlapján tesz közzé.

 

8. §

Szakmai továbbképző tanfolyamok és szakmai napok szervezése

1. A Társaság továbbképző tanfolyamainak és szakmai napjainak éves programjára a továbbképzési titkár tesz javaslatot az Elnökségnek, s elfogadás után azok szervezését ill. lebonyolítását koordinálja. Ő felel a szakmai napok és a továbbképző tanfolyamok akkreditálásáért. A továbbképző tanfolyamokra és szakmai napokra vonatkozó költségvetési tervet a továbbképzési titkár készíti el, melyet a gazdasági tikárral egyeztet.

A továbbképző tanfolyamok és szakmai napok adminisztratív lebonyolítását a Társaság Titkársága végzi a továbbképzési tikárral szorosan együttműködve.

2. A Társaság a továbbképző tanfolyamok és szakmai napok programját havonta kiadványaiban és a honlapján legalább 3 hónappal az eseményt megelőzően teszi közzé.

3. Az MGYT tagsága számára önköltséges szakmai továbbképző tanfolyamokra történő jelentkezéseket a Társaság Titkársága tartja nyilván és állítja ki a számlákat a résztvevőknek. Az előadók sorrendjének egyeztetése, a teszt lapoknak a továbbképzést lebonyolító helyi szervezőknek e-mail-ben való eljuttatása, valamennyi résztvevőnek az eredménytábla és a továbbképzés értékelő lapok eljuttatásának biztosítása, a résztvevők GYOFTEX-en való rögzítése, a gazdasági titkárral történt egyeztetés után az előadókkal a szerződések megkötésének előkészítése és az átutalások beérkezésének ellenőrzése a Társaság Titkárságának feladata, a honoráriumok számfejtése a könyvelést ellátó felelős személy illetve megbízott szervezet feladata. Mindezek felügyelete a továbbképzési titkár feladatkörébe tartozik.

4. A Társaság által szervezett térítésmentes szakmai napok időpontjának meghatározása az Elnökség feladata, az előadók szervezése a továbbképzési titkár hatásköre, a résztvevők GYOFTEX-en való rögzítését, valamint a gazdasági titkárral történt egyeztetés után az előadókkal a szerződések megkötésének előkészítését a Társaság Titkársága végzi. A honoráriumok számfejtése a könyvelő cég feladata. Mindezek felügyelete a továbbképzési tikár feladatkörébe tartozik.

5. A szakmai szervezetek és szakosztályok által önállóan szervezett, akkreditált továbbképző tanfolyamok lebonyolítása a szervező egység feladata, de a továbbképzési titkárral egyeztetési kötelezettségük van. A rendezvény időpontjának a Társaság Titkárságával történő egyeztetése – a szakmai programok esetleges ütközésének elkerülésére – ebben az esetben is kötelező.

A felmerülő költségek a rendező szervezetet és/vagy szakosztályt terhelik, ahogyan az elért pénzügyi nyereség is őket illeti meg.  Amennyiben a Társaság más egységeinek vagy a Társaság Titkárságának segítségét veszik igénybe a szervezés/lebonyolítás során, a felmerült költségeket fedezniük kell.

6. Valamennyi szakmai továbbképző tanfolyam és szakmai nap technikai feltételeinek biztosítása az illetékes szakmai szervezet, szakosztály vagy bizottság feladata, amelyért a felelősséget és a költségeket a szervezet, szakosztály, vagy bizottság elnöke egy személyben viseli.

 

9. §

Nemzetközi kapcsolatok

1. A Társaság nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése az elnök, a tudományos elnök és a szervezési alelnök feladata, akik kötelesek az Elnökséget ez irányú tevékenységükről folyamatosan tájékoztatni.

2. A Társaság szervezetei és szakosztályai kötelesek az Elnökség jóváhagyását megszerezni, bármely külföldi szervezettel, illetőleg magánszeméllyel történő szakmai egyezmény, megállapodás megkötéséhez.

3. Amennyiben az egyezmény, megállapodás megkötésének a Társaság számára anyagi következményei vannak, ezeket kizárólag az elnök, akadályoztatása esetén az Elnökség egy tagja és a gazdasági titkár együttesen írhatja alá.

 

10. §

A Társaság kiadványai

1. A Társaság szaklapjai: a havonta megjelenő „Gyógyszerészet”, a negyedévente megjelenő „Acta Pharmaceutica Hungarica” és az elektronikusan megjelenő „Hírlevél” kiadvány.

Ezek mellett a Társaság, profilba illő szakkönyveket is kiadhat, vagy ilyen kiadást támogathat.

2. A Társaság kiadásában megjelenő szaklapok és egyéb kiadványok felelős kiadójának, főszerkesztőinek, felelős szerkesztőinek, szerkesztőinek és szerkesztő bizottságainak kinevezése az Alapszabályban leírtak szerint történik.

3. A szaklapok főszerkesztői kötelesek a küldöttgyűlés rendes ülésein az elmúlt időszakról részletes jelentést előterjeszteni és az elkövetkező időszak szakmai és tematikai programját jóváhagyás céljából ismertetni.

4. Az egyes szakmai kiadványok, szakkönyvek kiadását és a kiadás feltételrendszerét a Társaság elnöke hagyja jóvá.

5. A Társaság honlapot üzemeltet, melynek elérési címe: http: //www.mgyt.hu

A honlapon megtalálhatók a Társaságról szóló legfontosabb információk: a Társaság története, hivatalban lévő tisztségviselői, hírek, hazai és nemzetközi rendezvények, kiadványok, továbbképzések, szakmai kapcsolatok hazai és nemzetközi gyógyszerészeti szervezetekkel, az egyetemi képzéssel kapcsolatos információk, letölthető dokumentumok, távoktatás, sajtószemle a magyar egészségügyről, nemzetközi eseményekről, a szaksajtó hírei. A Társaság a honlapján tájékoztató jelleggel rövid angol nyelvű fejezetet is üzemeltet. A honlapon továbbá közzétételre kerülnek mindazok a dokumentumok, formanyomtatványok, szabályzatok, eljárási minták, közlemények, mintaajánlások, határozatok, ügyrendek, amelyeket az Alapszabály vagy az SZMSZ a honlapon történő közzététel céljából elrendel. A honlapon közzétett adatok, információk aktualizálásáról az Elnökség köteles gondoskodni.

 

11. §

Gazdálkodás, pénzügyek, tagdíjfizetés

1. A Társaság a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően, az Elnökség által előterjesztett és a küldöttgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.

2. A gazdasági titkár minden év február végéig elkészíti a Társaság költségvetés-tervezetét – a Társaság mindenkori könyvelési- és számviteli feladatait ellátó felelős személy bevonásával –, március 31-ig pedig, az előző évről elkészített éves beszámolót és az Elnökség elé terjeszti jóváhagyásra. Az Elnökség az ellenőrzésre jogosult szervek véleményének kikérésével az általa jóváhagyott éves beszámolót és költségvetést az annak elfogadására törvényben előírt határidőig összehívandó küldöttgyűlés elé köteles terjeszteni elfogadásra.

3. A Társaság gazdálkodásáért és pénzügyeiért az Elnökség felel. A költségvetés, a gazdálkodás és a pénzügyek ellenőrzését a gazdasági titkár és a Felügyelő Bizottság folyamatosan végzi.

A gazdasági titkár a Társaság Alapszabályának megfelelően irányítja és ellenőrzi a pénzügyi és gazdálkodási tevékenységet.

A Társaság mindenkori számviteli és pénzügyi szabályzatát a honlapján köteles közzétenni.

4. A Társaság nem önálló jogi személyként működő szervezeteinek, valamint  szakosztályainak gazdálkodását és pénzügyi műveleteit  a Társaság irányítja illetve végzi.

5. A Társaság rendes tagjai az Alapszabály 15.8-15.11 pontjai szerint tagdíjat fizetnek, amely kötelezettségüket az Alapszabály 15.8 pontjában meghatározott határidőkig és fizetési módok szerint kötelesek teljesíteni. A rendes tagok tagdíját az Elnökség évente köteles felülvizsgálni, és amennyiben a tagdíj indokolható módosításáról születik döntés, úgy az arról hozott elnökségi határozatot köteles az Elnökség a Társaság honlapján közzétenni. Az Alapszabály 15.11 pontjában nevesített különleges jogállású tagok éves tagdíjszerű vagyoni hozzájárulása egységes, a rendes tagok mindenkori megállapított tagdíjának a 30%-a. A szenátusi és tiszteleti tagok díjfizetésre nem kötelezhetők.

Az Elnökség együttműködési megállapodások alapján vagy célprogramokhoz kötődő egyéb okokból jogosult indokolható tagdíj kedvezmény vagy tagdíjmentesség megadására. Az erre vonatkozó elnökségi határozatokat a Társaság honlapján teszi közzé, azzal, hogy az elrendelt kedvezmény vagy mentesség esetén azt is meg kell határozni, hogy annak igénybevételéhez milyen feltételek teljesítése szükséges, illetve meg kell jelölni az igénybevétel hatályba lépésének kezdő időpontját, továbbá hatályosságának időtartamát.

6. A hazai tudományos, szakmai, országos, regionális és területi rendezvényeket a Társaság anyagilag támogathatja. A támogatás iránti kérelmet az Elnökséghez kell írásban benyújtani. Az Elnökség a támogatásról a tervezett rendezvény költségvetésének és a felhasználás céljának ismeretében – anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével, amelyet a gazdasági titkár véleményez – dönt.

 

12. §

Pénzügyi intézkedések, kötelezettségvállalás

1. Minden olyan iratot (levelet, szerződést, ígérvényt stb.), számlát, amely a Társaság gazdálkodására, pénzügyi helyzetére vonatkozik, a Társaság elnöke önállóan írhat alá. Az elnökségi tagok az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint együttesen, bármelyik másik elnökségi taggal együtt jogosultak ezen kötelezettségvállalásokra az Elnökség határozatainak megfelelően. Az aláírt dokumentumot, vagy másolatát a Társaság Titkárságán iktatni kell.

2. Az elnökségi tagok az Alapszabályban megjelölt hatáskörben és feladataik ellátása során az erre vonatkozó ügyekben kötelesek eljárni és a Társaság képviseletét szabályozó rendelkezések szerint bármelyik másik elnökségi taggal együttesen jogosultak a Társaság nevében az iratokat, okiratokat aláírni.  Az aláírt dokumentumot, vagy másolatát a Társaság Titkárságán iktatni kell.

13. §

A Társaság Titkárságának működési rendje

1. A Társaság Titkárságának működési helye a Társaság székhelye.

2. A munkaviszonyra és a munkaidőre a Munka Törvénykönyve mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. A titkársági dolgozókkal szemben a munkáltatói jogokat az elnökkel egyeztetve a főtitkár gyakorolja.

3. A titkársági apparátus vezetői irányítása és ellenőrzése a főtitkár hatásköre. Egyes célfeladatokhoz kötött munkák koordinálását a Titkárság meghatározott dolgozói tekintetében delegálhatja (pl rendezvényszervezési titkár, továbbképzési titkár részére). A napi munkafeladatok beosztása és az elvégzett munka ellenőrzése, számonkérése a titkárságvezető kötelessége és felelőssége.

 

14. §

Tagfelvételi rend

1. A Társaságnál a tagsági viszony az alapításkori nyilvántartásba vétellel keletkezik, míg az új tagok tagsági viszonya belépési nyilatkozat Elnökség által történő elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatok elnökségi döntés meghozatalára történő továbbítását, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt a Társaság Titkársága végzi. Az Elnökség határozatának Alapszabályban meghatározottak szerinti közlését a tagfelvételt kérelmezővel a titkársági adminisztráció köteles az Alapszabályban megjelölt határidőn belül végrehajtani.

2. A tagfelvételhez szükséges belépési nyilatkozat formanyomtatványokat a Társaság a honlapján köteles közzétenni, illetve a szakmai szervezetek a szakosztályok és a Társaság Titkársága papír alapon is köteles ezeket a nyomtatványokat a tagfelvételhez biztosítani.

3. Az önálló jogi személyként működő szervezetek tagfelvételét az adott szervezet végzi. Az új tagok belépési nyilatkozatát a szervezet köteles haladéktalanul a Titkársághoz eljuttatni, mely az új tagot az országos tagnyilvántartásba bevezeti.

4. A Társaság Titkársága a tagságról elektronikus tagnyilvántartást vezet.

5. A tagsági viszony Alapszabályban meghatározottak szerinti megszűnésének jogerőre emelkedését követően a Társaság Titkársága törli a tagot az elektronikus tagnyilvántartásból.

 

15. §

Kitüntetések adományozási és átadási rendje

1. A Társaság a gyógyszerészet különböző szakterületein végzett kiemelkedő tudományos és szakmai munka elismerésére kitüntetéseket adományozhat.

2. A Társaság kitüntetéseinek, tiszteleti és szenátusi tagjai választásának adományozási és átadási rendjének szabályozását az Elnökség határozatával rendeli el, a hatályos szabályozás a Társaság honlapján kerül közzétételre.

 

16. §

Vegyes rendelkezések

1. A Társaság szakmai szervezeteinek, szakosztályainak, bizottságainak és szaklapjainak levelezése az Elnökség által egységes szempontok szerint jóváhagyott és a Társaság Titkársága által biztosított levélpapírokon és borítékokkal történik.

2. Az aláírási jogosultság szabályozása:

2.1.
A Társaság képviseletére az Alapszabály rendelkezései az irányadók. Az elnök önállóan jogosult a Társaság képviseletére, az elnökségi tagok pedig bármely másik elnökségi taggal együttesen jogosultak a Társaság jegyzésére. Az elnökségi tagok elsődlegesen a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben jogosultak aláírásra a Társaság képviseletében valamely másik elnökségi taggal együttesen. Akadályoztatásuk esetén bármelyik másik elnökségi tag jogosult a helyettesítésükre, feltéve, ha olyan ügyben kell eljárni, amely ügyben az Elnökség előzetesen már határozott. Az elnök önálló cégjegyzési jogosultsága vonatkozik az elnökségi tagok feladat- és hatáskörében történő eljárásra, amennyiben akadályoztatás merül fel.

2.2.
A 2.1 pontban felsoroltak jogosultak a Társaság körbélyegzőjének használatára.

2.3.
A Társaság Titkárságának vezetője – ügykörében – szintén aláírhat társasági levélpapíron, aláírási joga azonban anyagi kötelezettségvállalásra és a társasági képviseletre nem terjedhet ki és a társasági bélyegző lenyomatot sem alkalmazhatja.

2.4.
A Társaság nem önálló jogi személyként működő szakmai szervezetei, szakosztályai, bizottságai és szaklapjai önálló fejléces levélpapíron levelezhetnek, a Társaság képviseletében azonban nem járhatnak el.

2.5.
Az elnök, illetve az Alapszabályban nevesített vezető tisztségviselők által a Társaság székhelyén, vagy azon kívül szerkesztett és aláírt levelek másodpéldányát a Társaság Titkárságának vezetőjéhez kell iktatás és irattárazás céljából eljuttatni, aki kronologikus sorrendben köteles ezeket iktatni és megőrizni.

3. A Társaság Elnökségének tagjai, szakmai szervezeteinek, szakosztályainak, bizottságainak elnökei és a szaklapok főszerkesztői – az egységes szempontok érvényesítése érdekében – az Elnökség által jóváhagyott névjegy használatára jogosultak.

4. A Társaság érdekében és a gyógyszerészet fejlesztésében kiemelkedőt alkotó szakemberek és intézmények emlékére az Elnökség írásos jóváhagyásával emléktábla állíttatható. A javasolt emléktábla megjelenítésére és leendő helyére a Társaság szervezetei, szakosztályai, bizottságai, tisztségviselői és tagjai tehetnek javaslatot.

 

17. §

Záró rendelkezések

1. Az SZMSZ rendelkezéseit a Társaság küldöttgyűlése 2016. május 7. napján megtartott ülésén hagyta jóvá arra tekintettel, hogy a hatályos SZMSZ rendelkezéseit a módosított Alapszabályhoz kell igazítani. Az SZMSZ-t a Társaság honlapján közzé kell tenni. Az SZMSZ későbbi esetleges módosításainak jogszabály változás vagy a működési rendben bekövetkezett változások miatti végrehajtására a küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget. Az Elnökség az SZMSZ mindenkori módosításait egységes szerkezetbe foglalva köteles a Társaság honlapján közzétenni.

2. Felhatalmazást kap az Elnökség arra, hogy az SZMSZ-ben megjelölt illetve előírt szabályzatokat, mintaajánlásokat, elnökségi határozatokat, formanyomtatványokat dolgozza ki, és aktualizált formában tegye a Társaság honlapján hozzáférhetővé.  Az Elnökség köteles továbbá közzétenni mindazon elnökségi határozatokat és ügyrendeket, amelyeket az Alapszabály, illetve az SZMSZ a Társaság honlapján történő közzétételre előír.

 

Budapest, 2016. május 7.