Kitüntetések – adományozási rend

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság kitüntetéseinek/díjainak
Tiszteleti és Szenátusi Tagjai elismerő okleveleinek adományozási és átadási rendje

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (a továbbiakban Társaság) meg kívánja őrizni a Társaság által alapított kitüntetések presztízsét, továbbá az újabban alapított kitüntetéseket/díjakat ezekhez hasonlóan adományozza a gyógyszerészet különböző szakterületein végzett kiemelkedő munka/tevékenység elismerésére, ezért az alábbiak szerint szabályozza a kitüntetések/díjak adományozását:

1.  A kitüntetésre kerülő személy(ek)re a Társaság tagjai, valamint szervezetei és szakosztályai írásban tesznek javaslatot az Elnökségnek az átadás időpontja előtt minimum két hónappal. Az írásos javaslathoz csatolni kell a felterjesztendő kolléga rövid szakmai méltatását is, mely alapján lehetséges a javaslat elbírálása.

2.  Az Elnökség döntése, illetve előzetes jóváhagyása nélkül, kitüntetés nem adható.

2.1.  A „Kazay Endre Emlékérem” kitüntetést (alapítva 1968-ban) – a Társaság legmagasabb elismerését – a gyógyszerészet egésze szempontjából fontos területeken kifejtett kiemelkedő tevékenységért, a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.2. A „Nyiredy Szabolcs Emlékérem” kitüntetés (alapítva 2009-ben) – a Társaság magas rangú kitüntetése, mely a hazai gyógyszerészet felemelkedését aktívan szolgáló, kiemelkedő kutató/oktató szakmai, közéleti teljesítményének elismeréseként adományozható. Kitüntetett az lehet, aki a tudományos szakterületén túlmenően a hazai gyógyszerészet egésze számára hasznos, előremutató közéleti tevékenységet végzett, a szűkebb szakterületének kimagasló művelésén túlmenően jelentős aktivitást fejtett ki a különböző gyógyszerészeti szakterületek eredményesebb együttműködése érdekében, tudományos, szakmai munkásságának egészét tekintve „híd” szerepet tölt be a gyógyszerészeti tudományok és a természettudományok/orvostudományok valamely ága között. Az Emlékérmet az Elnökség adományozza, egy fő részére, a „Congressus Pharmaceuticus Hungaricus” rendezvény keretében.

2.3.  A „Szebellédy László Emlékérem” (alapítva 1991-ben) kitüntetést a gyógyszerészeti tudományok területén kifejtett kiemelkedő tevékenységért, a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.4.  A „Koritsánszky Ottó Emlékérem” (alapítva 1982-ben) kitüntetést a hazai és nemzetközi kapcsolatok, illetve a sajtóban kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.5.  A „Nikolics Károly Emlékérem” (alapítva 2001-ben) kitüntetést a nemzetközileg is kiemelkedő, alkalmazott gyógyszerészeti kutatási tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.6.  A „Küttel Dezső Emlékérem” (alapítva 2001-ben) kitüntetést a gyógyszerészet gyakorlati területein kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.7. A „Kempler Kurt Emlékérem” (alapítva 2006-ban) kitüntetést a gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkásság elismeréseként a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.8.  A „Societas Pharmaceutica Hungarica” (alapítva 1984-ben, patikai törőmozsárral) jutalomérem kitüntetést a Társaság működésének szervezésében kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.9.  A 2.1–2.8. pontokban felsorolt kitüntetéseket az Elnökség nevében a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén tudományos alelnöke, vagy főtitkára adja át országos tudományos, vagy szakmai rendezvényen, illetve küldöttgyűlésen, díszoklevél kíséretében.

3.   A „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteleti Tagja” latin nyelvű elismerő oklevélben részesülhet a  Társaság Alapszabálya 14.3 pontja szerinti természetes személy. A kitüntetést az Elnökség nevében a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén tudományos alelnöke adja át a „Congressus Pharmaceuticus Hungaricus” rendezvényen, vagy küldöttgyűlés keretében. Külföldi személy esetében nemzeti tudományos, vagy szakmai rendezvényen is átadásra kerülhet az elismerő oklevél.

4.  A „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” elismerő oklevélben részesülhet a Társaság Alapszabálya 14.4 pontja szerinti tag. A kitüntetést az Elnökség nevében az elnök, akadályoztatása esetén a tudományos alelnök, vagy a főtitkár adja át országos tudományos, vagy szakmai rendezvényen, illetve küldöttgyűlésen.

5.  Az alábbi (5.1–5.8) kitüntetésekről a szakosztályoktól/szervezetektől beérkező javaslatok alapján az Elnökség jóváhagyását követően a szakosztályok és szervezetek rendelkeznek. Átadásuk a javaslattevők rendezvényein történik, díszoklevél kíséretében átadja a javaslattevő szervezet, vagy szakosztály elnöke, akadályoztatása esetén titkára.

5.1.  A „Schulek Elemér Emlékérem” (alapítva 1973-ban) a Gyógyszeranalitikai Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.2.  A „Kabay János Emlékérem” (alapítva 1976-ban) a Gyógyszerkutatási Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.3.  A „Hintz György Emlékérem” (alapítva 1982-ben) a Gyógyszertechnológiai Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.4.  Az „Augustin Béla Emlékérem” (alapítva 1977-ben) a Gyógynövény Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.5.  A „Mozsonyi Sándor Emlékérem” (alapítva 1981-ben) a Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály legmagasabb elismerése.

5.6.  Az „Ernyey József Emlékérem” (alapítva 1974-ben) a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.7.  A „Spergely Béla Emlékérem” (alapítva 1984-ben) a Gyógyszeripari Szervezet legmagasabb szakmai elismerése.

5.8.  A „Dávid Lajos Emlékérem” (alapítva 1982-ben), a „Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem” (alapítva 2001-ben) és a „Mohr Tamás Emlékérem” (alapítva 2014-ben) a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet legmagasabb szakmai elismerései.

6.  A fiatal gyógyszerészek szakmai elismeréséül a „Rozsnyay Mátyás Emlékérem” (alapítva 1968-ban) és a „Clauder Ottó Emlékérem” (alapítva 1992-ben) kitüntetéseket a versenyelőadások Bíráló Bizottságai saját hatáskörükben – elnökségi jóváhagyás nélkül – adományozzák az Emlékverseny győztesének.

7.  Pályázati úton elnyerhető kitüntetés és díjak, melyekhez díszoklevél és pénzjutalom/ösztöndíj is társul:

7.1.  A „Zalai Károly Emlékérem” (alapítva 2015-ben), a Budapesti Szervezet kezdeményezésére alapított kitüntetés, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzős gyógyszerészhallgató részére. A pályázati felhívást a Magyar Gyógyszerész-tudományért Alapítvány teszi közzé. Pályázhat az a hallgató, aki egyetemi tanulmányait példaértékű módon, kimagasló eredménnyel végezte, továbbá a gyógyszerész- vagy az orvostudományok területén önálló kutató munkát végzett, melyet igazolható módon tudományos folyóiratban publikált. A díj átadása a Semmelweis Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kar ünnepélyes diplomaosztóján történik, a díjat a Budapesti Szervezet elnöke adja át.

7.2.  „ANOLI DÍJ” (alapította dr. Török Ilona 2005-ben), pályázat fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök, illetve gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók számára. Azok a fiatalok pályázhatnak, akik a gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, farmakológia, farmakognózia területén gyógyszerek és/vagy gyógyszerhatóanyagok (metabolitok) analitikai (kémiai, biológiai, mikrobiológiai) vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot. A pályázat két kategóriában (kutatói és hallgatói) kerül kiírásra. A díj átadása a Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium keretében történik, a díjat a Gyógyszeranalitikai Szakosztály elnöke adja át.

7.3.  „Szász Kálmán-díj” (alapítva 2016-ban), a Gyógynövény Szakosztály kezdeménye-zésére, a Richter Gedeon Nyrt. pénzügyi  támogatásával, a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány által alapított díj. A díj célja, hogy elismerje és támogassa további tudományos munkájában azokat a fiatal gyógynövénykutatókat, akik a gyógynövényekhez kapcsolódó területen (kutatás, feldolgozás, termékfejlesztés, minősítés, gyártás) tevékenykedve

   kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak,

    jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,

    jelentős mértékben vesznek részt a szakmai közéletben.

A díj átadására rangos szakmai rendezvényen kerül sor, a díj átadója a Gyógynövény Szakosztály elnöke (távollétében titkára) és a Richter Gedeon Nyrt. által delegált személy.