Alapítvány

A Fővárosi Bíróság 2008. január 15-vel jegyezte be a  Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány  közhasznú szervezetet. Az alapítvány célja: a magyar gyakorló és tudományos területen dolgozó gyógyszerészek tudományos képzésének támogatása.


Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány

közhasznú szervezetBírósági végzés száma: Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.855/2007/4.
Jogerősítő záradék kelte: 2008. január 15.
Adószáma: 18195747-2-42
Az alapítvány székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. I. em. 2.
Az alapítvány célja: a magyar gyakorló és tudományos területen dolgozó gyógyszerészek tudományos képzésének támogatása
Az alapítvány céljának megfelelő tevékenység jellege: oktatási tevékenység
Az alapítvány: nyílt
Az alapítvány képviselőjének neve: Juhász Hedvig, a kuratórium elnöke
Az alapító okirat kelte: 2007. december 5.
Az alapító okirat módosításának kelte: 2011. február 8.
Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt. 11708001-20556840


Rozsnyay Mátyás Alapítvány


Célkitűzése:  A Rozsnyay Mátyás előadói Emlékverseny pénzügyi kereteinek finanszírozása, a szükséges pénzügyi támogatás biztosítása az alábbi célok érdekében:- a kutatómunka lehetőségének biztosítása a gyógyszerellátás területén dolgozó fiatal gyógyszerészek számára,

– a jó adottságokkal rendelkező fiatalok ösztönzése a munka során felmerülő problémák megoldásának keresésére,

– fiatal gyógyszerészek nevelése, továbbá előadói és vitakészségük fejlesztése,

– a fiatal gyógyszerészek publikációs lehetőségeinek elősegítése,

– a fiatal gyógyszerészek tapasztalatcseréjének biztosítása. Alapította: 20 gyógyszertári központSzékhelye: BudapestA Rozsnyay Mátyás alapítvány Kuratóriumának felhívása!Kérjük, hogy lehetőségük szerint támogassák adójuk 1%-ával a Rozsnyay Mátyás Alapítványt, melynek adószáma: 18049897-1-41

Támogatásukat előre is köszönjük.


Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány


Kazay Endre híres magyar gyógyszerész (1876-1923), polihisztor munkássága a gyógyszerészeti tevékenységén túl a bölcselet, zeneemélet, a szépirodalom és a természettudomány több területén bontakozott ki.

Kazay Endre híres magyar gyógyszerész (1876-1923), polihisztor munkássága a gyógyszerészeti tevékenységén túl a bölcselet, zeneemélet, a szépirodalom és a természettudomány több területénbontakozott ki.
· A Reanal Finomvegyszergyár elődjének, a Galenus Gyógy-, és Vegyszergyárnak volt az igazgató fővegyésze, ahol tevékenységével megalapozta  a gyár jövőjét.
· Ő volt a hazai műszeres analitikai vizsgálatok egyik úttörője.
· Megírta a ma is egyedülálló négykötetes Gyógyszerészeti Lexikont.
· Több gyógyszerészi szaklapnak volt szerkesztőségi tagja:

  • Pharmazeutische Post
  • Gyógyszerészi Hetilap
  • Gyógyszerészi Szemle
  • Pharmazeutische Monatsheft

· A ma már mintegy 100 éves, működő vértesacsai Gyógyszertár  Kazay Endre utolsó munkahelye volt. A kicsi ház ma is őrzi műemlék jellegét.  Márványtábla, emlékszoba jelzi a neves magyar gyógyszerész tiszteletét.
· Az egyik legnagyobb gyógyszerészeti kitüntetés a Kazay Emlékérem, amit a Magyar Gyógyszerészeti Társaság ad az arra érdemes gyógyszerésznek.
· Mindezekért választották az alapítók és a kuratórium tagjai a “Vértesacsai”és a “Kazay” nevet.  Az alapítvány céljai:· Segíteni a vértesacsai Kazay örökség fennmaradását
· Kialakítani és biztosítani a vértesacsai Kazay megemlékezés hátterét.
· Létrehozni és folyamatosan fenntartani, működtetni egy, a Kazay örökséget gondozó, ápoló Emékházat. Ez egyben a gyógyszerészet-történet tudományos bázisa lehet, az alapítók és gyógyszerészet-történettel foglalkozók használatában
· Támogatni a fiatal közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészeket. Az alapítvány működésének keretei:· A Kazay nevét viselő gyógyszertárak és más gyógyszertárak alapítóként, rendszeres támogatásukkal meghatározzák és felügyelik az alapítványi összegek felhasználását
· A felhasználás alapelve, hogy a vértesacsai Kazay Emlékszoba támogatása – az első évben – a teljes összeg jelentős részét teszi ki. A maradvány a két másik cél között egyenlő részben oszlik meg.
· Az emlékszoba támogatása évente csökken a 40%-os részesedésig.
· A másik cél részaránya folyamatosan növekedik 30-30%-ig.A támogatási célok indoklása:· Egy közel 100 éve működő, jelentős múlttal. rendelkező gyógyszertár törpe jellege miatt nem képes fenntartani, működtetni és fejleszteni egy Emlékszobát. Így csak külső támogatással maradhat fenn, és menthető meg. A gyógyszertár kis forgalma miatt nem tud gondoskodni a legszükségesebb karbantartási, gondozási feladatokról sem. A Kazay emlékek részét képezik a szakma történetének, és eszmei, múzeális érdekek fűződnck a fennmaradásához. Jelentős tényező a szakma jövőjében a Kazay örökség tárgyi, szakmai léte és a megmentésére kialakult, gyógyszerészi önzetlen összefogás példakénti felmutatása.
· Kazay emlékének fenntartására megfelelő lehet – bizonyos ráfordítások után – a Kazay örökség. Egy emlékház létesítésével megteremthető Vértesacsán a Kazay emlékek méltó központja, amely egyben a gyógyszertörténet tárgyi alapja lehetne.
· Kazay hírneve és példája a fiatal generációk nevelésében, életpályájában jelentős hatású lehet. Ezen célokat és elveket összállította dr. Burgetti LászIó, a vértcsacsai Kazay Gyógyszertár vezetője és dr. Lárencz Lászó a Kazay örökség kutatója. Az alapítvány létrejöttével megvalósult egy, a mai kortól kissé eltérő, a szakma és hivatás múltjának szeretetén alapuló csoportosulás. A gyógyszerészet emlékeként, megőrzésre és fejlesztésre kerül, egy Emékszoba, egy Emlékhely. A szűk és közvetlen gazdasági, kereskedelmi hasznon túllátva, – a szokásostól eltérő szemlélettel – az Alapítványt létrehozták az Alapítók: Miklós Irén gyógyszertárvezető és tulajdonos
Szent Miklós Gyógyszertár – SzolnokSzedlák Sándorné gyógyszertárvezető és tulajdonos
Kamilla Gyógyszertár – SalgótarjánTamási László és Kovács Istvánné gyógyszertárvezető és tulajdonosok
Pandulina Gyógyszertár – FótAz alapítók megbízásából a kuratórium tagjaiként dolgoznak: – a célok megvalósításáért
– az Alapítvány megismertetéséért
– atámogatások megnyeréséért Borsos Károlyné tanárnő – VértesacsaDr. Burgetti László gyógyszertárvezető,
a gyógyszertári gyógyszerészet és gyógyszerellátás szakértője – VértessacsaDr. Grabarits István – gyógyszertárvezető,
Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke
KalocsaDr. Lárencz László gyógyszerész, ny. alezredes,
a Kazay örökség kutatója – PécsDr Stampf György egyetemi docens
Budapest
Az Alapítvánv a Fejér megyei Bíróságon került bejegyzésre, 520 sorszám alatt, 62.685/1998/2 számon iktatva.
A 11736020-200113059 számlára befizetett összegekről,  az 18487260-1-07 adószám alapján, igazolást ad az Alapítvány.
Így az összegek a jogszabályok szerint kezelhetők az adózásnál.
Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány
8089 Vértesacsa, József A. u. 58. Telefon/Fax: (22) 353-143
E-mail cím: kazayalapitvany@indamail.hu


Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány


Célkitûzésünk a kiemelkedõ szakmai elõmenetellel rendelkezõ gyógyszerészhallgatók, fiatal gyógyszerész oktatók, és oktató gyógyszerészek tevékenységének erkölcsi és anyagi elismerése. Külön díjaztuk azokat a disszertánsokat akik a végzés után öt éven belül megszerezték doktori címüket, vagy jelentõs mértékben hozzájárultak a gyógyszerészképzés fejlesztését elõmozdító pályázat sikeréhez.
A nyolcvanas évek végén a Gyógyszertári Központok igazgatóinak Egerben tartott országos értekezletén merült fel a Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány létrehozásának a gondolata. Tervünket tizenhat központ, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság valamint a Gyógyáruértékesítõ Vállalat anyagi támogatásával mintegy 50.000 Ft alaptõkével tudtuk megvalósítani.Az Alapítvány díjait évente egy alkalommal pályázattal lehet elnyerni. A pályázók közül számosan értékes szakmai pályamunkát nyújtottak be, ezeket a kuratórium archiválta.Az Alapítvány díjazottjai: 1991-1998
Az Alapítvány díjazottjai: 2001-2002
Az Alapítvány díjazottjai: 2004Az elmúlt két évben a pályázatok érvényességi körét kiterjesztették a Ph.D. ösztöndíjasokra valamint a Ph.D. fokozatot kiérdemlõ fiatal szakemberekre is. Ezzel a döntésünkkel akarjuk kifejezni elismerésünket a magas szintû tudományos tevékenységért.Az Alapítvány megszületésénél felbecsülhetetlen segítséget nyújtott Dr. Kõhegyi Imréné és Dr. Nagymarosi Károly nyugalmazott igazgatók. Az Alapítvány hivatalos bejegyzése Dr. Zalai Károly egyetemi tanár, dékán támogatásával történt meg. Az elmúlt években tõkénk a gyógyszergyárak és a magángyógyszerészek hathatós támogatásával örvendetesen gyarapodott. Így képesek vagyunk célkitûzéseink maradéktalan megvalósítására.Az Alapítványi díjazásokat mindig igen demokratikusan dönti el a kuratórium; amelynek személyi összetétele az elmúlt években néhány ponton megváltozott.Az indulásnál – 1988-ban – az alábbi összetételû testület kezdte el a munkát.

Elnök: Bertalanné Dr. Balogh Emese egyetemi adjunktus, Gyógyszerészeti Intézet

Tagok:
Beke Gyula gyógyszerészhallgató
Horváth Péter tanársegéd
Dr. Kõhegyi Imréné igazgató
Dr. Nagymarosi Károly igazgató
Dr. Takács Mihály egyetemi docens
Dr. Török Tamás egyetemi adjunktus

Idõközben Dr. Kõhegyi Imréné és Dr. Nagymarosi Károly kollégáink saját kérésükre kiváltak a testületbõl. Helyükre Dr. Schnitzer Ferenc fejlesztési igazgató úr (Humán Rt.) került, valamint a Hallgatói Önkormányzat folyamatosan delegálhat egy személyt a kuratóriumba. Az Alapítvánnyal egyidõben Dr. Aradi Lajos a Humán Oltóanyagtermelõ és Gyógyszergyártó Rt. igazgatója létrehozta a Dr. Mozsonyi Sándor tudományos ösztöndíjat, amelyet az 1988/89 tanév II. félévétõl 1995/96 tanév I. félévéig szemeszterenként négy-négy gyógyszerészhallgató érdemelhetett ki, akik a Humántól havi ösztöndíjban részesültek, azonkívül nyári, valamint államvizsgás gyakorlatuk egy részét Gödöllõn teljesíthették. Az elmúlt években ezt a formát a társadalmi ösztöndíj váltotta fel, amely jelentõs anyagi támogatás mellett megalapozott pályakezdést biztosít a Humán Rt.-ben.A Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány, valamint a társadalmi szerzõdések a tanuló ifjúság mellett a fiatal szakemberek teljesítményeinek elismerését, anyagi támogatását kívánja szolgálni, és reméljük, mint ilyen a jövõben is teljesíteni tudja vállalt célkitûzését.

Alapítvány

Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány

A Fővárosi Bíróság 2008. január 15-vel jegyezte be a  Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány  közhasznú szervezetet. Az alapítvány célja: a magyar gyakorló és tudományos területen dolgozó gyógyszerészek tudományos képzésének támogatása.


Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány

közhasznú szervezetBírósági végzés száma: Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.855/2007/4.
Jogerősítő záradék kelte: 2008. január 15.
Adószáma: 18195747-2-42
Az alapítvány székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. I. em. 2.
Az alapítvány célja: a magyar gyakorló és tudományos területen dolgozó gyógyszerészek tudományos képzésének támogatása
Az alapítvány céljának megfelelő tevékenység jellege: oktatási tevékenység
Az alapítvány: nyílt
Az alapítvány képviselőjének neve: Benkőné dr. Márkus Sarolta, a kuratórium elnöke
Az alapító okirat kelte: 2007. december 5.
Az alapító okirat módosításának kelte: 2011. február 8.
Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt. 11708001-20556840

Rozsnyay Mátyás Alapítvány

Célkitűzése:  A Rozsnyay Mátyás előadói Emlékverseny pénzügyi kereteinek finanszírozása, a szükséges pénzügyi támogatás biztosítása az alábbi célok érdekében:- a kutatómunka lehetőségének biztosítása a gyógyszerellátás területén dolgozó fiatal gyógyszerészek számára,

– a jó adottságokkal rendelkező fiatalok ösztönzése a munka során felmerülő problémák megoldásának keresésére,

– fiatal gyógyszerészek nevelése, továbbá előadói és vitakészségük fejlesztése,

– a fiatal gyógyszerészek publikációs lehetőségeinek elősegítése,

– a fiatal gyógyszerészek tapasztalatcseréjének biztosítása. Alapította: 20 gyógyszertári központSzékhelye: BudapestA Rozsnyay Mátyás alapítvány Kuratóriumának felhívása!Kérjük, hogy lehetőségük szerint támogassák adójuk 1%-ával a Rozsnyay Mátyás Alapítványt, melynek adószáma: 18049897-1-41

Támogatásukat előre is köszönjük.

Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány

Kazay Endre híres magyar gyógyszerész (1876-1923), polihisztor munkássága a gyógyszerészeti tevékenységén túl a bölcselet, zeneemélet, a szépirodalom és a természettudomány több területén bontakozott ki.

Kazay Endre híres magyar gyógyszerész (1876-1923), polihisztor munkássága a gyógyszerészeti tevékenységén túl a bölcselet, zeneemélet, a szépirodalom és a természettudomány több területénbontakozott ki.
· A Reanal Finomvegyszergyár elődjének, a Galenus Gyógy-, és Vegyszergyárnak volt az igazgató fővegyésze, ahol tevékenységével megalapozta  a gyár jövőjét.
· Ő volt a hazai műszeres analitikai vizsgálatok egyik úttörője.
· Megírta a ma is egyedülálló négykötetes Gyógyszerészeti Lexikont.
· Több gyógyszerészi szaklapnak volt szerkesztőségi tagja:

  • Pharmazeutische Post
  • Gyógyszerészi Hetilap
  • Gyógyszerészi Szemle
  • Pharmazeutische Monatsheft

· A ma már mintegy 100 éves, működő vértesacsai Gyógyszertár  Kazay Endre utolsó munkahelye volt. A kicsi ház ma is őrzi műemlék jellegét.  Márványtábla, emlékszoba jelzi a neves magyar gyógyszerész tiszteletét.
· Az egyik legnagyobb gyógyszerészeti kitüntetés a Kazay Emlékérem, amit a Magyar Gyógyszerészeti Társaság ad az arra érdemes gyógyszerésznek. 
· Mindezekért választották az alapítók és a kuratórium tagjai a “Vértesacsai”és a “Kazay” nevet.  Az alapítvány céljai:· Segíteni a vértesacsai Kazay örökség fennmaradását
· Kialakítani és biztosítani a vértesacsai Kazay megemlékezés hátterét.
· Létrehozni és folyamatosan fenntartani, működtetni egy, a Kazay örökséget gondozó, ápoló Emékházat. Ez egyben a gyógyszerészet-történet tudományos bázisa lehet, az alapítók és gyógyszerészet-történettel foglalkozók használatában
· Támogatni a fiatal közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészeket. Az alapítvány működésének keretei:· A Kazay nevét viselő gyógyszertárak és más gyógyszertárak alapítóként, rendszeres támogatásukkal meghatározzák és felügyelik az alapítványi összegek felhasználását
· A felhasználás alapelve, hogy a vértesacsai Kazay Emlékszoba támogatása – az első évben – a teljes összeg jelentős részét teszi ki. A maradvány a két másik cél között egyenlő részben oszlik meg.
· Az emlékszoba támogatása évente csökken a 40%-os részesedésig.
· A másik cél részaránya folyamatosan növekedik 30-30%-ig.A támogatási célok indoklása:· Egy közel 100 éve működő, jelentős múlttal. rendelkező gyógyszertár törpe jellege miatt nem képes fenntartani, működtetni és fejleszteni egy Emlékszobát. Így csak külső támogatással maradhat fenn, és menthető meg. A gyógyszertár kis forgalma miatt nem tud gondoskodni a legszükségesebb karbantartási, gondozási feladatokról sem. A Kazay emlékek részét képezik a szakma történetének, és eszmei, múzeális érdekek fűződnck a fennmaradásához. Jelentős tényező a szakma jövőjében a Kazay örökség tárgyi, szakmai léte és a megmentésére kialakult, gyógyszerészi önzetlen összefogás példakénti felmutatása.
· Kazay emlékének fenntartására megfelelő lehet – bizonyos ráfordítások után – a Kazay örökség. Egy emlékház létesítésével megteremthető Vértesacsán a Kazay emlékek méltó központja, amely egyben a gyógyszertörténet tárgyi alapja lehetne.
· Kazay hírneve és példája a fiatal generációk nevelésében, életpályájában jelentős hatású lehet. Ezen célokat és elveket összállította dr. Burgetti LászIó, a vértcsacsai Kazay Gyógyszertár vezetője és dr. Lárencz Lászó a Kazay örökség kutatója. Az alapítvány létrejöttével megvalósult egy, a mai kortól kissé eltérő, a szakma és hivatás múltjának szeretetén alapuló csoportosulás. A gyógyszerészet emlékeként, megőrzésre és fejlesztésre kerül, egy Emékszoba, egy Emlékhely. A szűk és közvetlen gazdasági, kereskedelmi hasznon túllátva, – a szokásostól eltérő szemlélettel – az Alapítványt létrehozták az Alapítók: Miklós Irén gyógyszertárvezető és tulajdonos
Szent Miklós Gyógyszertár – SzolnokSzedlák Sándorné gyógyszertárvezető és tulajdonos
Kamilla Gyógyszertár – SalgótarjánTamási László és Kovács Istvánné gyógyszertárvezető és tulajdonosok
Pandulina Gyógyszertár – FótAz alapítók megbízásából a kuratórium tagjaiként dolgoznak: – a célok megvalósításáért
– az Alapítvány megismertetéséért
– atámogatások megnyeréséért Borsos Károlyné tanárnő – VértesacsaDr. Burgetti László gyógyszertárvezető, 
a gyógyszertári gyógyszerészet és gyógyszerellátás szakértője – VértessacsaDr. Grabarits István – gyógyszertárvezető,
Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke
KalocsaDr. Lárencz László gyógyszerész, ny. alezredes,
a Kazay örökség kutatója – PécsDr Stampf György egyetemi docens
Budapest
Az Alapítvánv a Fejér megyei Bíróságon került bejegyzésre, 520 sorszám alatt, 62.685/1998/2 számon iktatva.
A 11736020-200113059 számlára befizetett összegekről,  az 18487260-1-07 adószám alapján, igazolást ad az Alapítvány. 
Így az összegek a jogszabályok szerint kezelhetők az adózásnál.
Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány
8089 Vértesacsa, József A. u. 58. Telefon/Fax: (22) 353-143
E-mail cím: kazayalapitvany@indamail.hu

Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány

Célkitûzésünk a kiemelkedõ szakmai elõmenetellel rendelkezõ gyógyszerészhallgatók, fiatal gyógyszerész oktatók, és oktató gyógyszerészek tevékenységének erkölcsi és anyagi elismerése. Külön díjaztuk azokat a disszertánsokat akik a végzés után öt éven belül megszerezték doktori címüket, vagy jelentõs mértékben hozzájárultak a gyógyszerészképzés fejlesztését elõmozdító pályázat sikeréhez.

A nyolcvanas évek végén a Gyógyszertári Központok igazgatóinak Egerben tartott országos értekezletén merült fel a Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány létrehozásának a gondolata. Tervünket tizenhat központ, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság valamint a Gyógyáruértékesítõ Vállalat anyagi támogatásával mintegy 50.000 Ft alaptõkével tudtuk megvalósítani.Az Alapítvány díjait évente egy alkalommal pályázattal lehet elnyerni. A pályázók közül számosan értékes szakmai pályamunkát nyújtottak be, ezeket a kuratórium archiválta.Az Alapítvány díjazottjai: 1991-1998
Az Alapítvány díjazottjai: 2001-2002 
Az Alapítvány díjazottjai: 2004Az elmúlt két évben a pályázatok érvényességi körét kiterjesztették a Ph.D. ösztöndíjasokra valamint a Ph.D. fokozatot kiérdemlõ fiatal szakemberekre is. Ezzel a döntésünkkel akarjuk kifejezni elismerésünket a magas szintû tudományos tevékenységért.Az Alapítvány megszületésénél felbecsülhetetlen segítséget nyújtott Dr. Kõhegyi Imréné és Dr. Nagymarosi Károly nyugalmazott igazgatók. Az Alapítvány hivatalos bejegyzése Dr. Zalai Károly egyetemi tanár, dékán támogatásával történt meg. Az elmúlt években tõkénk a gyógyszergyárak és a magángyógyszerészek hathatós támogatásával örvendetesen gyarapodott. Így képesek vagyunk célkitûzéseink maradéktalan megvalósítására.Az Alapítványi díjazásokat mindig igen demokratikusan dönti el a kuratórium; amelynek személyi összetétele az elmúlt években néhány ponton megváltozott.Az indulásnál – 1988-ban – az alábbi összetételû testület kezdte el a munkát.

Elnök: Bertalanné Dr. Balogh Emese egyetemi adjunktus, Gyógyszerészeti Intézet

Tagok:
Beke Gyula gyógyszerészhallgató
Horváth Péter tanársegéd
Dr. Kõhegyi Imréné igazgató
Dr. Nagymarosi Károly igazgató
Dr. Takács Mihály egyetemi docens
Dr. Török Tamás egyetemi adjunktus

Idõközben Dr. Kõhegyi Imréné és Dr. Nagymarosi Károly kollégáink saját kérésükre kiváltak a testületbõl. Helyükre Dr. Schnitzer Ferenc fejlesztési igazgató úr (Humán Rt.) került, valamint a Hallgatói Önkormányzat folyamatosan delegálhat egy személyt a kuratóriumba. Az Alapítvánnyal egyidõben Dr. Aradi Lajos a Humán Oltóanyagtermelõ és Gyógyszergyártó Rt. igazgatója létrehozta a Dr. Mozsonyi Sándor tudományos ösztöndíjat, amelyet az 1988/89 tanév II. félévétõl 1995/96 tanév I. félévéig szemeszterenként négy-négy gyógyszerészhallgató érdemelhetett ki, akik a Humántól havi ösztöndíjban részesültek, azonkívül nyári, valamint államvizsgás gyakorlatuk egy részét Gödöllõn teljesíthették. Az elmúlt években ezt a formát a társadalmi ösztöndíj váltotta fel, amely jelentõs anyagi támogatás mellett megalapozott pályakezdést biztosít a Humán Rt.-ben.A Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány, valamint a társadalmi szerzõdések a tanuló ifjúság mellett a fiatal szakemberek teljesítményeinek elismerését, anyagi támogatását kívánja szolgálni, és reméljük, mint ilyen a jövõben is teljesíteni tudja vállalt célkitûzését.