Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

Felügyelő Bizottság Ügyrendje 

 

I. Bevezető rendelkezések 

1. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (továbbiakban MGYT, illetve Társaság) Felügyelő Bizottsága (továbbiakban FB) a Társaság Alapszabálya (továbbiakban ASZ) alapján módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) 17.2 pontjában kiadott felhatalmazás alapján elkészített Ügyrendje.

2. Az FB elérhetősége a Társaság székhelyén (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.) működő titkárságon meglevő és a honlapon megadott címeken van.

3. A FB-ot a küldöttgyűlés választja. A megválasztott 5 FB tag maga közül választja meg elnökét a küldöttgyűlést követő 30 napon belül, ezt jegyzőkönyvben rögzítik, melyet a következő munkanapon elektronikusan elküldenek az Elnök és Főtitkár részére, majd 5 munkanapon belül átadnak az MGYT Titkárságának.

4. A FB az MGYT egyesületi szerveinek, valamint a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a társasági határozatok végrehajtásának és betartásának ellenőrzésére kizárólagosan jogosult legfőbb ellenőrző szerve.

 

II. A Felügyelő Bizottság működésének szabályai 

1. Az FB munkatervet készít, lehetőség szerint az első – megalakuló –, de legkésőbb a második ülésén. A munkaterv szempontjai:

a.) az MGYT gazdasági tevékenységének rendszeres /lehetőség szerint évenkénti/ ellenőrzése, illetve kongresszusok (pl.CPH) befejezése utáni elszámolások vizsgálata;

b.) az önálló gazdasági jogosultsággal rendelkező szervezetek ellenőrzése, dokumentumok, jogszabályi módosítások követésének vizsgálata.

2. Az FB tagjainak mindegyike rendelkezik a felügyeleti jogkörrel, a munkatervben leírtak szerint. A tervtől eltérni akadályoztatás esetén lehet, az FB elnök meghatalmazásával, ez a megbízatás elektronikus levélben is történhet.

a.) Az ellenőrizendő szervezet, titkárság, gazdasági titkár a tervezett ellenőrzés időpontjáról és tárgyáról előzetesen 2 héttel korábban írásban értesítendő, illetve az ellenőrzés időpontja és helyszíne egyeztetéssel pontosítandó.

b.) Az ellenőrzésről minden esetben 3 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet mindkét fél aláír. (a fénymásolt oldalak eredeti aláírással legyenek ellátva) Az elosztás rendje a következő: a Titkárság, és mindkét fél eredeti aláírású példánnyal kell hogy rendelkezzen..

3. A tervszerinti ellenőrzések, vagy egyéb értesülés során kapott adatok miatti rendkívüli ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére az FB intézkedéseket, eljárásokat kezdeményezhet.

a.) Az intézkedések, eljárások meghozatalához rendkívüli FB ülést hívnak össze.

b.) Az intézkedésekre vonatkozó határozatot elektronikusan, legfeljebb 24 órán belül az MGYT elnökkel, elnökséggel tudatni kell.

4. Az FB évente kétszer ülésezik, a közbeni időszakban elektronikus kapcsolattartás és megbeszélések is történnek/történhetnek.

a.) A rendes és rendkívüli ülések összehívásának rendje:

aa. Az ülések időpontját és helyszínét – előzetes elektronikus egyeztetéssel – az elnök határozza meg. Időpontnak és helyszínnek az a lehetőség ajánlott, mely mind az 5 fő részére alkalmas, de legkevesebb 3 fő számára megfelelő legyen.

ab. A rendes ülést az elnök hívja össze, meghatározza időpontját 1 hónappal az ülés előtt, majd írásban (elektronikusan is lehet) értesíti a tagokat.

ac. Rendkívüli ülést bármely FB tag kezdeményezhet és vagy az elnök jóváhagyásával, vagy két tag együttes kezdeményezésére hívható össze. Az aktuális napirend(ek)et előzetesen meg kell küldeni minden FB tagnak. Az ülést a kezdeményezéstől számított 7 munkanapon belül kell megtartani.

b.) Az FB határozatképes, ha a tagjai közül 3 fő jelen van.

5. Az FB elnöke MGYT ASZ 21.5 pontja alapján állandó meghívott tanácskozási joggal az elnökségi üléseken. Akadályoztatás esetén bármely FB tagnak felhatalmazást adhat a helyettesítésére, a képviselő FB tag nevét a titkársággal tudatja az ülés előtt. Az elnökségi ülésen jelenlevő tag az FB többi tagjának ismerteti a lényegi döntéseket, ennek módja kétféle lehet. A sürgős ügyekben a következő munkanapon elektronikus levélben, egyéb ügyekben az “emlékeztetők” továbbküldése az FB tagjainak tájékoztatás módja.

III. Vegyes rendelkezések 

1. A FB elkészített ügyrendjét jóváhagyás, nyilvántartásba vétel és az MGYT honlapján történő közzététel végett az FB elnök köteles megküldeni az MGYT elnöksége részére az MGYT titkársága útján.

2. A FB ügyrendjét az MGYT titkársága az elnökség jóváhagyása esetén nyilvántartásba veszi. Az ügyrend a jóváhagyás napját követő napon lép hatályba.

3. Közzétételre az elnökség jóváhagyó határozatával van lehetőség. Az elfogadott ügyrend nem nyilvános, azaz az MGYT honlapján történő közzététel alatt, nem az elkészített ügyrend nyilvánosság általi hozzáférést megengedő közzététele értendő. Az ügyrend csak az MGYT tagok számára nyilvános.

4. A FB köteles szabályzatát megfelelően módosítani és kiigazítani, amennyiben az ASZ, az SZMSZ, vagy a hatályossá váló, irányadó módosított jogszabályok valamely rendelkezésével ellentétes szabályozásokat tartalmaz. A módosító szabályozás elkészítéséről a FB elnöke köteles gondoskodni.

 

Budapest, 2016.szeptember 16.

Felügyelő Bizottság Ügyrendje

 Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

Felügyelő Bizottság Ügyrendje 

 

I. Bevezető rendelkezések 

1. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (továbbiakban MGYT, illetve Társaság) Felügyelő Bizottsága (továbbiakban FB) a Társaság Alapszabálya (továbbiakban ASZ) alapján módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) 17.2 pontjában kiadott felhatalmazás alapján elkészített Ügyrendje. 

2. Az FB elérhetősége a Társaság székhelyén (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.) működő titkárságon meglevő és a honlapon megadott címeken van. 

3. A FB-ot a küldöttgyűlés választja. A megválasztott 5 FB tag maga közül választja meg elnökét a küldöttgyűlést követő 30 napon belül, ezt jegyzőkönyvben rögzítik, melyet a következő munkanapon elektronikusan elküldenek az Elnök és Főtitkár részére, majd 5 munkanapon belül átadnak az MGYT Titkárságának. 

4. A FB az MGYT egyesületi szerveinek, valamint a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a társasági határozatok végrehajtásának és betartásának ellenőrzésére kizárólagosan jogosult legfőbb ellenőrző szerve. 

 

II. A Felügyelő Bizottság működésének szabályai 

1. Az FB munkatervet készít, lehetőség szerint az első – megalakuló –, de legkésőbb a második ülésén. A munkaterv szempontjai: 

a.) az MGYT gazdasági tevékenységének rendszeres /lehetőség szerint évenkénti/ ellenőrzése, illetve kongresszusok (pl.CPH) befejezése utáni elszámolások vizsgálata; 

b.) az önálló gazdasági jogosultsággal rendelkező szervezetek ellenőrzése, dokumentumok, jogszabályi módosítások követésének vizsgálata. 

2. Az FB tagjainak mindegyike rendelkezik a felügyeleti jogkörrel, a munkatervben leírtak szerint. A tervtől eltérni akadályoztatás esetén lehet, az FB elnök meghatalmazásával, ez a megbízatás elektronikus levélben is történhet. 

a.) Az ellenőrizendő szervezet, titkárság, gazdasági titkár a tervezett ellenőrzés időpontjáról és tárgyáról előzetesen 2 héttel korábban írásban értesítendő, illetve az ellenőrzés időpontja és helyszíne egyeztetéssel pontosítandó. 

b.) Az ellenőrzésről minden esetben 3 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet mindkét fél aláír. (a fénymásolt oldalak eredeti aláírással legyenek ellátva) Az elosztás rendje a következő: a Titkárság, és mindkét fél eredeti aláírású példánnyal kell hogy rendelkezzen.. 

3. A tervszerinti ellenőrzések, vagy egyéb értesülés során kapott adatok miatti rendkívüli ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére az FB intézkedéseket, eljárásokat kezdeményezhet. 

a.) Az intézkedések, eljárások meghozatalához rendkívüli FB ülést hívnak össze. 

b.) Az intézkedésekre vonatkozó határozatot elektronikusan, legfeljebb 24 órán belül az MGYT elnökkel, elnökséggel tudatni kell. 

4. Az FB évente kétszer ülésezik, a közbeni időszakban elektronikus kapcsolattartás és megbeszélések is történnek/történhetnek. 

a.) A rendes és rendkívüli ülések összehívásának rendje:  

aa. Az ülések időpontját és helyszínét – előzetes elektronikus egyeztetéssel – az elnök határozza meg. Időpontnak és helyszínnek az a lehetőség ajánlott, mely mind az 5 fő részére alkalmas, de legkevesebb 3 fő számára megfelelő legyen. 

ab. A rendes ülést az elnök hívja össze, meghatározza időpontját 1 hónappal az ülés előtt, majd írásban (elektronikusan is lehet) értesíti a tagokat. 

ac. Rendkívüli ülést bármely FB tag kezdeményezhet és vagy az elnök jóváhagyásával, vagy két tag együttes kezdeményezésére hívható össze. Az aktuális napirend(ek)et előzetesen meg kell küldeni minden FB tagnak. Az ülést a kezdeményezéstől számított 7 munkanapon belül kell megtartani. 

b.) Az FB határozatképes, ha a tagjai közül 3 fő jelen van. 

5. Az FB elnöke MGYT ASZ 21.5 pontja alapján állandó meghívott tanácskozási joggal az elnökségi üléseken. Akadályoztatás esetén bármely FB tagnak felhatalmazást adhat a helyettesítésére, a képviselő FB tag nevét a titkársággal tudatja az ülés előtt. Az elnökségi ülésen jelenlevő tag az FB többi tagjának ismerteti a lényegi döntéseket, ennek módja kétféle lehet. A sürgős ügyekben a következő munkanapon elektronikus levélben, egyéb ügyekben az “emlékeztetők” továbbküldése az FB tagjainak tájékoztatás módja. 

III. Vegyes rendelkezések 

1. A FB elkészített ügyrendjét jóváhagyás, nyilvántartásba vétel és az MGYT honlapján történő közzététel végett az FB elnök köteles megküldeni az MGYT elnöksége részére az MGYT titkársága útján. 

2. A FB ügyrendjét az MGYT titkársága az elnökség jóváhagyása esetén nyilvántartásba veszi. Az ügyrend a jóváhagyás napját követő napon lép hatályba. 

3. Közzétételre az elnökség jóváhagyó határozatával van lehetőség. Az elfogadott ügyrend nem nyilvános, azaz az MGYT honlapján történő közzététel alatt, nem az elkészített ügyrend nyilvánosság általi hozzáférést megengedő közzététele értendő. Az ügyrend csak az MGYT tagok számára nyilvános. 

4. A FB köteles szabályzatát megfelelően módosítani és kiigazítani, amennyiben az ASZ, az SZMSZ, vagy a hatályossá váló, irányadó módosított jogszabályok valamely rendelkezésével ellentétes szabályozásokat tartalmaz. A módosító szabályozás elkészítéséről a FB elnöke köteles gondoskodni. 

 

Budapest, 2016.szeptember 16.