Gyógyszerészet – 2023. július

Kínai aranyhörcsög

A kínai aranyhörcsög (Cricetulus barabensis griseus) rágcsáló teste általában 8–13 cm, farka 2-3 cm hosszú. Gyógyászati szempontból annak van jelentősége, hogy a kínai hörcsög ovarium (Chinese hamster ovary, CHO) sejtvonalban, rekombináns DNS-technológiával állítanak elő monoklonális antitesteket (monoclonal antibody, mAb), amelyek hatóanyagai a mai biológiai terápiás készítményeknek. A monoklonális antitestek olyan specifikus ellenanyagok, amelyeket egyetlen fehérje, az antigén ellen termel egy klónozott sejtvonal. Miután az antitest szerkezetileg egységes (monoklonális), így egy bizonyos antigén, egyetlen bizonyos epitopjához kötődik. Ilyen mAb hatónyag például a bevacizumab, brentuximab, dupilumab, tocilizumab, trastuzumab is, és még számos más hatóanyaggal folytathatnánk a felsorolást.

(Forrás: 123rf.com)

2023. június TESZT

Tartalom

Továbbképző közlemények

A rekombináció az a jelenség, amikor a DNS szakaszai kicserélődnek, így új tulajdonságokat kódoló gének keletkeznek. Az emberi immunrendszer is képes néhány génszakaszból különböző antigéneket felismerő receptorok millióit kódoló géneket előállítani. A restrikciós endonukleázok a DNS-t specifikusan, csak bizonyos nukleotidsorrendek (szekvenciák) előfordulási helyein vágják el. A szétvágott darabok összeillesztését a ligáz enzimek végzik. A reverz transzkriptáz az mRNS bázissorrendje alapján készít egy komplementer DNS-szálat, majd elbontja a mintául szolgáló RNS-t, de elkészíti helyette a megfelelő második DNS-szálat. Ez a „copy” DNS, amiben minden információ megvan a fehérje kódolására. A módszer segítségével számos gyógyászati célra szánt fehérjét lehet előállítani. A cikksorozat első része ezekre mutat példákat, a teljesség igénye nélkül.

Kulcsszavak: rekombináns fehérjék, géntechnikai eljárással előállított gyógyszerek, protein engineering

Recombinant proteins as drugs

Recombination is the phenomenon when DNA sequences are exchanged to create genes that code for new traits. The human immune system is also able to produce genes encoding millions of receptors that recognise different antigens from a few gene sequences. Restriction endonucleases cut DNA specifically at specific nucleotide sequences. The ligase enzymes are responsible for joining the cut pieces together. Reverse transcriptase makes a complementary DNA strand based on the base sequence of the mRNA, then degrades the template RNA but makes the corresponding second DNA strand instead. This is the “copy” DNA, which contains all the information needed to encode the protein. The method can be used to produce a wide range of purpose built therapeutic proteins. The first part of this series of articles gives examples of these, but is not exhaustive.

Keywords: recombinant proteins, genetically engineered drugs, protein engineering

Irodalom

1. www.penntoday https://penntoday.upenn.edu/news/100-years-insulin Letöltés 2023. 06.12. – 2. Paul Berg, David Baltimore, Sydney Brenner, Richard O. Roblin III, Maxine F. Singer. „Summary Statement of the Asilomar Conference on Recombinant DNA Molecules”. Proc. Natl. Acad. Sci Vol. 72, No. 6, pp. 1981-1984, (June 1975): 1981 https://doi.org/10.1073/pnas.72.6.1981 – 3. Ivics Z, Izsvák Z „A whole lotta jumpin’ goin’ on: new transposon tools for vertebrate functional genomics”.Trends in Genetics. 2005 21 (1): 8-11. https://doi.org/10.1016/j.tig.2004.11.008

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a honlapján rendszeresen nyilvánosságra hozza a gyógyszerek forgalomból történő kivonásáról vagy a forgalmazás felfüggesztéséről szóló határozatait. Eddig nem találkoztunk olyan tanulmánnyal, amely a hazai kivonások, felfüggesztések okait átfogóan elemezné. A cikkben áttekintjük és rendszerbe szedjük az elmúlt 10 évben (2013–2022) kiadott, kivonásokról vagy a forgalmazás felfüggesztéséről szóló OGYÉI-határozatokat, elemezve az általános tendenciákat, az intézkedésre alapot adó okokat, a szabályozás változásából (például nitrózamin-szennyezőkre vonatkozó szabályozás) adódó eseteket vagy a Covid-19-pandémia hatását a hatósági intézkedések gyakoriságára. Jelen írás által megérthetjük, milyen okok állhatnak egy-egy megszokott készítmény elérhetetlenné válásának hátterében, melynek következtében egy másik készítményre kell átállítani a betegeinket. Betekintést adunk arra, hogy melyek a hatósági fókuszterületek, felhívva a figyelmet a kritikus területekre. Ezenfelül még néhány speciális ügyre külön részletesebben is kitérünk, melyek véleményünk szerint sajátosságuknál fogva az átlagosnál nagyobb figyelmet érdemelnek.

Kulcsszavak: gyógyszer, kivonás, felfüggesztés, hatóság, minőség, gyógyszerhiány

Analysing the Hungarian practice regarding the medicines’ suspension of marketing or withdrawal from the market

The National Institute of Pharmacy and Nutrition (OGYÉI) regularly publishes the decisions on medicines’ withdrawing from market, suspension of marketing on its website. A publication comprehensively analysing the reasons of withdrawal and suspension has not been found yet. This article overviews and systematically orders the OGYÉI-decisions on withdrawal and suspension issued in the last 10 years (2013–2022), analyses the general tendencies, the reason of measures, the cases originated from change of legislation (e.g. the legislation related to nitrosamine impurities) or the effect of COVID-19 pandemic to the frequency of authority’s measures. This article helps to understand what the reasons of unavailability of some usual medicines are, because of that the patients should be switched to another medicine. This article gives an insight to the focus areas of the authority, drawing attention to the critical topics. Additionally, this article analyses some special cases in more detail, which deserve extraordinary attention due to their characteristics.

Keywords: medicines, withdrawal, suspension, authority, quality, medicine shortage

Irodalom

1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-information-nitrosamines-marketing-authorisation-holders-obsolete_.pdf ; Information on nitrosamines for marketing authorisation holders, EMA/189634/2019. Letöltés 2023. 04. 12. – 2. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-assessment-report_en.pdf Letöltés 2023. 04. 12. – 3. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-questions-answers-marketing-authorisation-holders/applicants-chmp-opinion-article-53-regulation-ec-no-726/2004-referral-nitrosamine-impurities-human-medicinal-products_en.pdf Letöltés 2023. 04. 12. – 4. https://www.edqm.eu/en/-/risk-of-the-presence-of-mutagenic-azido-impurities-in-losartan-active-substance Letöltés 2023. 04. 12. – 5. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/international-conference-harmonisation-technical-requirements-registration-pharmaceuticals-human-use_en-13.pdf) Letöltés 2023. 04. 12. – 6. https://www.ema.europa.eu/en/news/gvk-biosciences-european-medicines-agency-confirms-recommendation-suspend-medicines-over-flawed. Letöltés 2023. 04. 12. – 7. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150716132227/dec_132227_hu.pdf). Letöltés 2023. 04. 12.

A baktériumok okozta fertőzések során alkalmazott antibio­tikumokkal azok ökológiáját is befolyásoljuk. Az utóbbi évtizedekben világszerte megjelentek az antibiotikumokra multi­rezisztens baktériumtörzsek, melyek komoly közegészségügyi veszélyt jelentenek.

Egy elektronikus kérdőív segítségével pillanatképet kaptunk az „antibiotikum-kultúra” hazai helyzetéről a fekvőbeteg-ellátó intézményekben. Vizsgáltuk az antibiotikum-rezisztencia problémakörével kapcsolatos tapasztalatokat, az antibiotikum-terápiás döntések hátterét, és az antibiotikumok felhasználásának általános gyakorlatát.

Összefoglalva elmondható, hogy a kórházakban többnyire empirikus terápiát alkalmaznak a célzott terápiával szemben, melyek elrendelése osztályos protokollok alapján történik. Az antibiotikumok racionálisabb alkalmazásának az „Így szoktuk” vezérlő elv a legnagyobb akadálya és a válaszadók szerint hasznosak lennének az antibiotikumokkal kapcsolatos továbbképzések, elősegítve ezáltal az antibiotikumok helyes használatát.

Kulcsszavak: antibiotikum-felhasználás, antibiotikum-rezisztencia, kérdőív

Hungarian survey on the use of antibiotics in hospital

The antibiotics in use for bacterial infections also affect their ecology. In recent decades, multi-resistant strains of bacteria resistant to antibiotics have emerged worldwide, posing a serious threat to public health. An electronic questionnaire was used to provide a snapshot of the “antibiotic culture” in inpatient care facilities in Hungary. We investigated experiences with the problem of antibiotic resistance, the background to antibiotic therapy decisions, and the general practice of antibiotic use. In summary, hospitals mostly use empirical therapy as opposed to targeted therapy, which is ordered according to departmental protocols. The “we do it this way” guiding principle is the main obstacle to a more rational use of antibiotics and respondents believe that further training on antibiotics would be useful to promote the correct use of antibiotics.

Keywords: antibiotic use, antibiotic resistance, questionnaire

Irodalom

1. Ludwig E. Infektológia. 2. átdolg. kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.; 2021. 24-45., 350-356., 416-422. p. – 2. Oláh A., Buchholcz Gy. Az antibiotikum-alkalmazás irányítás klinikai gyógyszerészi távlatai a hazai fekvőbeteg ellátó intézményekben. Gyógyszerészet. 2018; 62: 451-455., 515-521. – 3. Antimicrobial resistance: a global threat https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/antimicrobial-resistance-global-threat (2023.03.28.) – 4. Murray, C. J. L.; Ikuta, K. S. et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022; 399: 629-655. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0 – 5. Gyires K., Fürst Zs. Ferdinandy P. Farmakológia és klinikai farmakológia. 4. jav. kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.; 2020. 747-767. p. – 6. Boda Z., Tornai I. Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. 3. átdolg. bővített kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.; 2022. 538-540. p. – 7. 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900020.eum (2023.03.28) – 8. Szöllősi R. Az antimikrobiális rezisztencia és fenntarthatóság: elgondolkodtató tények, amelyekről egyaránt nem árt ha tudunk https://elelmiszervilag.hu/antibiotikum-rezisztencia-es-fenntarthatosag/ (2023.03.28.) – 9. Pető K. Antimikrobiális rezisztencia elleni intézkedések: állatorvos képzés, online adatszolgáltatás https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/104605-antimikrobialis-rezisztencia-elleni-intezkedesek-allatorvos-kepzes-online-adatszolgaltatas (2023.03.20.) – 10. Key messages: Antimicrobial use in healthcare settings https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/get-informed/key-messages/antimicrobial-use-healthcare-settings (2023.03.28.) – 11. Benkő, R., Matuz, M. et al. Hazai kórházi antibiotikum-alkalmazás az elmúlt két évtizedben (1996–2015). Orvosi Hetilap. 2016; 157: 1839-1846. https://doi.org/10.1556/650.2016.30523 – 12. European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) – Annual Epidemiological Report 2021. Stockholm: ECDC; 2022. – 13. Surveillance Atlas of Infectious Disease https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx (2023.03.26.)

BrAIN pályázat

A vizsgálat céljaként három fő szempontot határoztunk meg, ezek a hazai és külföldi forgalomban lévő transdermalis tapaszok jelenlegi helyzetének áttekintése; a szilikonalapú transdermalis tapaszok mint innovatív fejlesztési lehetőség ismertetése és gyakorlati jelentőségük; klinikai szakdolgozók ismereteinek felmérése az intézetekben használt gyógyszeres tapaszok alkalmazására vonatkozóan kérdőíves módszerrel (Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. Sz. Belgyógyászati Klinika).

Kulcsszavak: transdermalis tapaszok, transdermalis hatóanyag-rendszerek, szilikonalapú tapaszok, kérdőív

Possibilities of transdermal patches now and in the future

Three main aspects were identified as the objectives of the study: To review the current status of transdermal patch­es on the market in the domestic and foreign markets. To describe silicone-based transdermal patches as an innovative development option and their practical relevance. Assessment of the knowledge of clinical staff on the use of pharmaceutical patches in institutions by means of a questionnaire (University of Pécs Clinical Centre I. Department of Internal Medicine).

Keywords: transdermal patches, transdermal delivery systems (TDS) silicone based patches, questionnaire

Irodalom

1. Pastore M. N., Kalia Y. N. , Horstmann M. és mtsai. Transdermal patches: history, development and pharmacology. Br J Pharmacol. 2015 May; 172(9): 2179–2209). https://doi.org/10.1111/bph.13059, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4403087/ (megjelenítve: online 2015.március.18.) https://doi.org/10.1007/s12480-015-0279-4 – 2. Dévay A. ,Antal I. A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai Medicina könyvkiadó 2009 – 3. Pharmacopoea Hungarica / Magyar Gyógyszerkönyv VIII.kiadás – 4. Wood L. Research and Markets January 31, 2018. https://www.globenewswire.com/news-release/2018/01/31/1329104/0/en/Global-Transdermal-Drug-Delivery-Market-2017-2023-Product-Type-Technology-Drug-Type-and-Regions.html (megjelenítve: 2018.január.31.) – 5. Soós Gy. és Erős I. Transdermális gyógyszerbevitel. GYÓGYSZEREINK című folyóirat 52. évfolyam, 2002. júniusi szám, 58-63. oldal. http://www.keri.hu/oktatas/archiv/gy0307.htm – 6. Schubert C. Transdermal Patches: How to Choose the Right Materials. https://www.deltamodtech.com/blog/transdermal-patches-how-to-choose-the-right-materials/ (megjelenítve: 2016. december 5.) – 7. Jalloh M., PharmD Delivery Methods: The Patch Versus the Oral Route. https://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2016/august2016/delivery-methods-the-patch-versus-the-oral-route (megjelenítve: 2016.08.18.) – 8. Emsam transdermal patch FDA Professional Drug Information. https://www.drugs.com/pro/emsam.html – 9. Lee K. C. és Chen J. J. Transdermal selegiline for the treatment of major depressive disorder. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656289/ (megjelenítve: 2007.10.03) – 10. MacDiarmid S. A. The Evolution of Transdermal/Topical Overactive Bladder Therapy and Its Benefits Over Oral Therapy Rev Urol. 2009 Winter; 11(1): 1–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2668835/ (megjelenítve: 2009) – 11. Hencsei P., Wagner Ö. Biokatív szilícium vegyületek alkalmazása a gyógyászatban Műegyetem Kiadó 1994. – 12. Aliyar H., Schalau G. Recent developments in silicones for topical and transdermal drug delivery. Ther. Deliv. (2015) 6(7), 827–83. https://www.future-science.com/doi/pdfplus/10.4155/tde.15.39 (megjelenítve:2015) https://doi.org/10.4155/tde.15.39 – 13. Kocsis M.  Transdermalis tapaszok jelene és jövője,avagy a gyártástól a felhasználásig LIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Eger, 2018. – 14. Szilikonalapú transdermalis hatóanyag hordozó rendszerek fejlesztésére és előállítására alkalmas laboratóriumi készülék és gyógyászati készítmények kidolgozása” c. munkaanyag a 2017. május 31-én megtartott egyeztetésről készült feljegyzés alapján összeállított dokumentáció – 15. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

Aktuális oldalak

Forrás

1. www.pharmacompass.com Top pharma companies and drugs 2022. Letöltés: 2023. 06. 09. – 2. OGYÉI alkalmazási előírások www.ogyei.gov.hu Megjelenítve: 2023.06.09. – 3. Fangyuan Tian, Zhaoyan Chen, Qiyi Feng: Nirmatrelvir–ritonavir compared with other antiviral drugs for the treatment of COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis Journal of Medical Virology, Volume 95, Issue 4. 2023.

Az LVIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 2023-ban, Miskolctapolcán, a Calimbra Hotelben május 19–21. között, az MGYT BAZ Megyei Szervezetének együttműködésével került megrendezésre.

Praxis

A prostatarák az egyik leggyakoribb ráktípus. Némelyik prostatarák lassan növekszik, és a prostata mirigyére korlátozódik, ahol nem okozhat komoly károkat. Ez a lassan növekvő típus vagy egyáltalán nem igényel kezelést, vagy minimális kezelést igényel. Más típusok viszont agresszívek és gyorsan növekednek, terjedhetnek. A korai stádiumban – mikor még a tumor a prostatamirigyre korlátozódik – felismert prostataráknak van a legjobb esélye a sikeres kezelésre. Az új vizsgálatok rámutattak, hogy melyik stratégia vezet a korai felismeréshez, melyet az Európai Unió is felvett az ajánlásai közé.

Kulcsszavak: prostatarák, PSA, MRI

News about prostate cancer screening

Prostate cancer is one of the most common types of cancer. Some prostate cancers grow slowly and are confined to the prostate gland, where they may not cause serious damage. This slow growing type requires minimal or no treatment, while other types are aggressive and can spread rapidly. Prostate cancer detected at an early stage, when the tumour is still confined to the prostate gland, has the best chance of successful treatment. The new studies have highlighted which strategies lead to early detection, which the European Union has included in its recommendations.

Keywors: prostate cancer, PSA, MRI

Irodalom

1. Taitt. Evelyn: Global Trends and Prostate Cancer: A Review of Incidence, Detection, and Mortality as Influenced by Race, Ethnicity, and Geographic Location American Journal of Men’s Health 1–17, 2018. – 2. www.mayoclinic.org Prostate cancer Letöltés: 2023.06.14. – 3. www.urologyhealth.com Prostate cancer Letöltés: 2023.06.14. – 4. Shuang Hao, Andrea Discacciati, Martin Eklund, Emelie Heintz, Ellinor Östensson, K. Miriam Elfström, Mark S. Clements, Tobias Nordström: Cost-effectiveness of Prostate Cancer Screening Using Magnetic Resonance Imaging or Standard Biopsy Based on the STHLM3-MRI Study JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2022.5252. – 5. Mottet et al.: EAU EANM, ESTRO Guidelines on Prostate Cencer European Association of Urology, 2022. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2022. ISBN 978-94-92671-16-5. – 6. European Health Union: A new EU approach on cancer detection –screening more and screening better Press release Brussels, 20 September 2022

A terápiás gyógyszerszint-monitorozás (therapeutic drug monitoring, TDM) egy klinikai laboratóriumi gyakorlat, mely során a betegben az adott gyógyszer koncentrációját mérik meghatározott időközönként, ezzel biztosítva a megfelelő dózisbeállítást. Az individuális különbségek miatt a gyógyszerek farmakológiai és farmakokinetikai profilja eltérhet még azonos dózisok esetében is, emiatt a szűk terápiás tartományú gyógyszerek kiemelt figyelmet igényelnek. A TDM célja, hogy optimalizálja az adagolási rendet, elkerülve az alul- vagy túldozírozásokat és hozzájáruljon a személyre szabott, hatékony és biztonságos gyógyszeres terápiához.

Kulcsszavak: terápiás gyógyszerszint-monitorozás, farmako­kinetika, gyógyszer-koncentráció

Therapeutic drug monitoring for the more effective therapy

Therapeutic drug monitoring (TDM) is a clinical laboratory practice of determine drug concentration at designated intervals to reach the appropriate dosage setting. Individual variability of patients can affect the pharmacology and pharmacokinetic profile of drugs even at same dose, therefore narrow therapeutic index drugs need special attention. The aim of TDM is to optimize individual dosage regimens avoid under- or overdosing and contribute the personalized, effective and safe pharmacotherapy.

Keywords: therapeutic drug monitoring, pharmacokinetic, drug concentration

Irodalom

1. Ju Seop Kang, Min Ho Lee, Overview of therapeutic drug monitoring, Korean J. Intern. Med. 2009 Mar;24(1):1-10. doi: 10.3904/kjim.2009.24.1.1. – 2. Richard W. Peck, Precision Dosing: An Industry Perspective, Clin. Pharmacol. Ther. 2021 Jan; 109(1): 47–50. doi: 10.1002/cpt.2064 – 3. Kenneth H Wills et al. Combining Therapeutic Drug Monitoring and Pharmacokinetic Modelling Deconvolutes Physiological and Environmental Sources of Variability in Clozapine Exposure, Pharmaceutics 2021 Dec 27;14(1):47. doi: 10.3390/pharmaceutics14010047. – 4. Filippo Pennazio et al. Current Status of Therapeutic Drug Monitoring in Mental Health Treatment: A Review, Pharmaceutics 2022 Dec 1;14(12):2674. doi: 10.3390/pharmaceutics14122674. – 5. Linan Zeng et al. The guideline for therapeutic drug monitoring guidelines development, J. Evid. Based. Med. 2022 Sep;15(3):272-283. doi: 10.1111/jebm.12486. – 6. H. Ceren Ates et al. On-Site Therapeutic Drug Monitoring, Trends Biotechnol. 2020 Nov;38(11):1262-1277. doi: 10.1016/j.tibtech.2020.03.001. – 7. Ibrahim A. Darwish, Immunoassay Methods and their Applications in Pharmaceutical Analysis: Basic Methodology and Recent Advances, Int. J. Biomed. Sci. 2006 Sep; 2(3): 217–235. – 8. Robert Flanagan et al. Therapeutic drug monitoring (TDM), CPD Bulletin Clinical Biochemistry 2008 9(1):3-21 – 9. Kably, Benjamin, Antifungal Drugs TDM: Trends and Update, Therapeutic Drug Monitoring 44(1):p 166-197, February 2022. doi: 10.1097/FTD.0000000000000952 – 10. J. Smith et al. Voriconazole Therapeutic Drug Monitoring, Antimicrob. Agents Chemother. 2006 Apr; 50(4): 1570–1572. doi: 10.1128/AAC.50.4.1570-1572.2006 – 11. Chiyo K. Imamura, Therapeutic drug monitoring of monoclonal antibodies: Applicability based on their pharmacokinetic properties, Drug Metab. Pharm. (34) 2019, pp. 14-18, https://doi.org/10.1016/j.dmpk.2018.11.003 – 12. Charles A Peloquin, Therapeutic drug monitoring in the treatment of tuberculosis, Drugs 2002;62(15):2169-83. doi: 10.2165/00003495-200262150-00001.