IX. Clauder Ottó Emlékverseny 2009 április 23-24.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeripari Szervezete idén 9. alkalommal rendezte meg a Clauder Ottó Emlékversenyt. Az emlékverseny célja a gyógyszerkutatási, -fejlesztési, -gyártási, -forgalmazási, -engedélyezési és oktatási területen dolgozó fiatal, 35 év alatti szakemberek részére fórum biztosítása kutatási eredményeik bemutatására, lehetôvé téve ezzel egyfajta tudományos megméretést, szakmai tapasztalatcserét, erkölcsi ösztönzést. Az emlékverseny további célja a fiatal szakemberek elô­adókészségének fejlesztése, szakmai vitakészségének kialakítása, erô­sítése.

Az idei megmérettetésen 34 ver­seny­elôadást, valamint egy versenyen kívüli elôadást hallhattak az érdeklô­dôk. A program április 23-én, csütörtökön délelôtt kezdôdött ünnepélyes megnyitóval, ahol Bozsik Erzsébet, az MGYT Gyógyszeripari Szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevôket, majd átadta a szót prof. Klebovich Imre MGYT elnöknek, aki rövid beszédében méltatta a verseny fontosságát és kiemelte, hogy mennyire fontos a szakmának a jól képzett, fiatal, tudományos eredményeit megfelelô formában ismertetni képes kutatók nevelése. Utána prof. Hermecz István, a Clauder Ottó Emlékverseny Kuratóriumának nevében köszöntötte a résztvevôket.

Ezután kezdôdtek a versenyelôadá­sok, melyeket idén, tartalmuk és a kapcsolódó tudományterületek alapján, nyolc szekcióba soroltak be.

A nyitó szekció levezetô elnöke Greskovits Dávid, a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezetô igazgatója volt. A szekcióban döntôen gyógyszer-technológiai témájú elôadások hangoztak el. Megismerkedhettünk nö­vényi komponensek szerkezetének felderítésére vonatkozó vizsgáló módszerekkel, oldhatatlan vegyületek injekciós készítménnyé formulálásának lehetôségeivel, fehérje tartalmú szilárd gyógyszerek fejlesztési problémáival, pelletekkel, mint sokkompo­nen­sû, szabályozott hatóanyag-leadást biztosító készítmények alapjaival, az alacsony töltettömegû liofilizált termékek gyártásának nehézségeivel, valamint a pulmonális bevitel céljára készülô nanokristályokkal.

Az ebédszünetet követô szekcióban többségében analitikai témájú elô­adások szerepeltek, Némethné Palotás Júlia (OGYI Gyógyszerminôségi Fôosztály, fôosztályvezetô) elnöklete alatt. Megismerhette a hallgatóság a tömegspektrometria alkalmazásának lehetôségeit biológiai minták, konkrétan alfa-1 savas glikoproteinek vizsgálatában, amit egy polién vegyület analízisének komplexitásáról szóló elô­adás követett. A következô elôadás NMR technika alkalmazását mutatta be sclerosis multiplex betegségben szenvedôk szûrésére. Ezután az óriás, egyrétegû liposzómákkal ismerkedhetett meg a hallgatóság. A szekciót nagyfelbontású pordiagramokból szá­mít­ható kristálytani adatok meghatározásának a módszerét ismertetô elôadás zárta.

A szünet után ismét döntôen gyógyszer-technológiai témájú elôadások hangzottak el Fekete Pál, a Budapes­-
ti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye­­tem Szerves Kémia és Technológia Tanszék oktatójának elnöklete alatt. Az elsô elôadás a vaginális mátrixtabletták formulálásának témaköré­bôl merített, amit egy nyújtott hatóanyag-leadású antibiotikum tartalmú hordozórendszer vizsgálata követett. Ezután loratadin és ciklodextrinek kölcsönhatásáról és állatokra gyakorolt hatásukról hallhatott az érdeklôdô közönség, majd körforgós, illetve excenteres berendezéssel készült tabletták oszthatóságában rejlô esetleges eltérésekrôl kaptunk információt. A szekciót egy poliuretán alapú em­bolizáló készítmény fejlesztésének bemutatása zárta.

A nap befejezô szekciója Bíróné Sándor Zsuzsanna (OGYI) elnöklete alatt a gyógynövénykutatás legújabb eredményeit mutatta be. A szekció elsô elôadásában a Centaurea arenaria tumorsejtek proliferációját gátló hatású vegyületeirôl hallhattunk élvezetes beszámolót, amit az Euphorbia esu­lából új biológiailag aktív diterpének izolálásáról szóló elôadás követett. A szekció és egyben a nap záró elô­adá­sában ritka C-29 ekdiszteroidok új képviselôi kerültek bemutatásra az Ajuga reptans var. reptansból.

A pénteki, versenyen kívüli nyitó elôadást Mohammed Musztafa, a Sem­melweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának IV. évfolyamos hallgatója tartotta, „Gazdasejt jelátviteli folyamatait gátló vegyületek, mint potenciális antivirális szerek” címmel.

Ezután került sor a szerves kémiai tárgykörbe sorolt elôadásokra Szabó László, a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetének emeritus professzora elnökletével. Elsôként bioortogonális jelölésre alkalmas poli­metin alapú NIR fluorofórok szintézi­sérôl és alkalmazásáról hallottunk átfogó elôadást, amit a glikopeptid típusú antibiotikumok módosítása követett 1,3-dipoláris cikloaddíciós reakcióval, végül pedig ceramid-analóg molekulák szintézisérôl és PAMPA modellben történô alkalmazásáról esett szó.

Rövid szünet után Gyurasics Ágnes, az Országos Gyógyszerészeti Intézet tudományos tanácsadójának vezetésével került sor farmakológiai témájú elôadásokra. Elsôként fluoxe­tinkezelés patkánymáj citokróm P450 enzimek aktivitására kifejtett hatásáról hallottunk, majd a rooibos tea fogyasztásának a CYP enzimek génexp­resszióinak indukálhatóságát vizsgáló állatkísérlet eredményeirôl. Ezután xen­o­biotikumok permeábili­tá­sának mó­­dosított Caco-2 sejtkultúra segítségével a gyógyszerkutatás korai fázisában történô elôrejelzésérôl hallhatott a közönség, végül pedig BSB peptidek hatásának vizsgálatáról volt szó atom­erô-mikroszkóppal orientált ami­loid-beta 25-35 hálózat morfológiájára és mechanikai stabilitására.

Egy kis pihenôt követôen folytatódott a verseny Volk Balázs, az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. osztályvezetôje irányításával. A szekcióban ismételten döntôen analitikai témakörbe tartozó elôadások hangoztak el. A hallgatóság pregabalin enantiomerek kapilláris zóna elektroforézissel történô meghatározását követôen bepillantást nyerhetett polimer tartalmú mátrixtabletta minta-elôkészítésébe HPLC-s vizsgálathoz. Ezután a szilárdtest szerkezetek egy érdekes képviselôjével, a csatorna hidrát típusú gyógyszer hatóanyagokkal ismerkedhettünk meg. A szekciót oldatfázisú szerkezeti biológiai adatok zárták a Galektin-1 tu­mordajka fehérjérôl.

Az emlékverseny záró szekciójának témája a minôségbiztosítás és forgalmazás volt; a szekciót Détári Gabriella, az Országos Gyógyszerészeti Intézet nyugalmazott fôosztályveze­tôje elnökölte. A „folyamatvalidáció – a szükséges rossz?” kérdés megválaszolása után parenterális termékek részecskeszennyezettségének vizuális átnézés validációjában alkalmazható Knapp-Tesztet ismertetett az elôadó; ezt az elôadást a tisztításvalidáció parenterális készítmények esetén történô alkalmazása követte. A verseny záró elôadása „Angliából jöttem, híres mesterségem címere: gyógyszerész” címmel a gyógyszerke­reske­delem területének egy érdekes szegmensébe, a patikaláncok világába engedett bepillantást.

A verseny befejeztével az emlékverseny kuratóriuma zárt ülésre vonult vissza, ahol meghozták döntésüket a helyezetteket illetôen. A IX. Clauder Ottó Emlékverseny eredménye a kö­vetkezô:

  • I. helyezett és ezzel a Clauder Ottó Emlékérem tulajdonosa: Szabó And­rás (Chinoin Zrt.): Csatorna hidrát típusú gyógyszerhatóanyagok;
  • II. helyezett: Murvai Csilla Ünige (Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biofizikai Intézet): BSB peptidek hatásának vizsgálata atomerô-mik­roszkóppal orientált amiloid-beta 25-35 hálózat morfológiájára és mechanikai stabilitására;
  • III. helyezett: Laki Mónika (Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézet): Nyújtott hatóanyag-leadású, antibiotikum tartalmú hordozórendszerek vizsgálata.

Különdíjat kaptak:

  • Budai Lívia (MTA Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémiai Intézet): Az alfa-1 savas glikoprotein oligoszacharid stuktúráinak tömeg­spekt­rometriás analízise;
  • Gáber Szandra (TEVA Gyógyszergyár Zrt.): Folyamatvalidáció – a szükséges rossz?
  • Gyetván András (TEVA Gyógyszergyár Zrt.): Parenterális termékek részecske szennyezettségének vizuális átnézés validációja Knapp-teszt segítségével;
  • Hellinger Éva (Richter Gedeon Nyrt.): Xenobiotikumok permeábili­tásának elôrejelzése módosított Caco-2 kultúrával a gyógyszerkutatás korai fázisában;
  • Sovány Tamás (Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet): Excenteres és rotációs gépen készült tabletták oszthatóságának összehasonlítása.

A díjakat a versenyzôk a második nap estéjén, egy hangulatos vacsora keretében vették át. Mind a kiosztott ajándékokért, mind pedig a két napos verseny hátterének megteremtéséért köszönettel tartozunk szponzorainknak és kérjük segítségüket további rendezvényeink sikeres lebonyolításához.

Dávid Ádám
az MGYT Gyógyszeripari Szervezet alelnöke