Kitüntetettek – kitüntetések

{tab Adományozási és átadási rend}

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság kitüntetéseinek/díjainak
Tiszteleti és Szenátusi Tagjai elismerő okleveleinek adományozási és átadási rendje

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (a továbbiakban Társaság) meg kívánja őrizni a Társaság által alapított kitüntetések presztízsét, továbbá az újabban alapított kitüntetéseket/díjakat ezekhez hasonlóan adományozza a gyógyszerészet különböző szakterületein végzett kiemelkedő munka/tevékenység elismerésére, ezért az alábbiak szerint szabályozza a kitüntetések/díjak adományozását:

1.         A kitüntetésre kerülő személy(ek)re a Társaság tagjai, valamint szervezetei és szakosztályai írásban tesznek javaslatot az Elnökségnek az átadás időpontja előtt minimum két hónappal. Az írásos javaslathoz csatolni kell a felterjesztendő kolléga rövid szakmai méltatását is, mely alapján lehetséges a javaslat elbírálása.

2.         Az Elnökség döntése, illetve előzetes jóváhagyása nélkül, kitüntetés nem adható.

2.1.      A „Kazay Endre Emlékérem” kitüntetést (alapítva 1968-ban) – a Társaság legmagasabb elismerését – a gyógyszerészet egésze szempontjából fontos területeken kifejtett kiemelkedő tevékenységért, a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.2. A „Nyiredy Szabolcs Emlékérem” kitüntetés (alapítva 2009-ben) – a Társaság magas rangú kitüntetése, mely a hazai gyógyszerészet felemelkedését aktívan szolgáló, kiemelkedő kutató/oktató szakmai, közéleti teljesítményének elismeréseként adományozható. Kitüntetett az lehet, aki a tudományos szakterületén túlmenően a hazai gyógyszerészet egésze számára hasznos, előremutató közéleti tevékenységet végzett, a szűkebb szakterületének kimagasló művelésén túlmenően jelentős aktivitást fejtett ki a különböző gyógyszerészeti szakterületek eredményesebb együttműködése érdekében, tudományos, szakmai munkásságának egészét tekintve „híd” szerepet tölt be a gyógyszerészeti tudományok és a természettudomá-nyok/orvostudományok valamely ága között. Az Emlékérmet az Elnökség adományozza, egy fő részére, a „Congressus Pharmaceuticus Hungaricus” rendezvény keretében.

2.3.      A „Szebellédy László Emlékérem” (alapítva 1991-ben) kitüntetést a gyógyszerészeti tudományok területén kifejtett kiemelkedő tevékenységért, a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.4.      A „Koritsánszky Ottó Emlékérem” (alapítva 1982-ben) kitüntetést a hazai és nemzetközi kapcsolatok, illetve a sajtóban kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.5.      A „Nikolics Károly Emlékérem” (alapítva 2001-ben) kitüntetést a nemzetközileg is kiemelkedő, alkalmazott gyógyszerészeti kutatási tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.6.      A „Küttel Dezső Emlékérem” (alapítva 2001-ben) kitüntetést a gyógyszerészet gyakorlati területein kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.7. A „Kempler Kurt Emlékérem” (alapítva 2006-ban) kitüntetést a gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkásság elismeréseként a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.8.      A „Societas Pharmaceutica Hungarica” (alapítva 1984-ben, patikai törőmozsárral) jutalomérem kitüntetést a Társaság működésének szervezésében kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.9.      A 2.1–2.8. pontokban felsorolt kitüntetéseket az Elnökség nevében a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén tudományos alelnöke, vagy főtitkára adja át országos tudományos, vagy szakmai rendezvényen, illetve küldöttgyűlésen, díszoklevél kíséretében.

3.         A „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteleti Tagja” latin nyelvű elismerő oklevélben részesülhet a  Társaság Alapszabálya 14.3 pontja szerinti természetes személy. A kitüntetést az Elnökség nevében a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén tudományos alelnöke adja át a „Congressus Pharmaceuticus Hungaricus” rendezvényen, vagy küldöttgyűlés keretében. Külföldi személy esetében nemzeti tudományos, vagy szakmai rendezvényen is átadásra kerülhet az elismerő oklevél.

4.         A „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” elismerő oklevélben részesülhet a Társaság Alapszabálya 14.4 pontja szerinti tag. A kitüntetést az Elnökség nevében az elnök, akadályoztatása esetén a tudományos alelnök, vagy a főtitkár adja át országos tudományos, vagy szakmai rendezvényen, illetve küldöttgyűlésen.

5.         Az alábbi (5.1–5.8) kitüntetésekről a szakosztályoktól/szervezetektől beérkező javaslatok alapján az Elnökség jóváhagyását követően a szakosztályok és szervezetek rendelkeznek. Átadásuk a javaslattevők rendezvényein történik, díszoklevél kíséretében átadja a javaslattevő szervezet, vagy szakosztály elnöke, akadályoztatása esetén titkára.

5.1.      A „Schulek Elemér Emlékérem” (alapítva 1973-ban) a Gyógyszeranalitikai Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.2.      A „Kabay János Emlékérem” (alapítva 1976-ban) a Gyógyszerkutatási Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.3.      A „Hintz György Emlékérem” (alapítva 1982-ben) a Gyógyszertechnológiai Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.4.      Az „Augustin Béla Emlékérem” (alapítva 1977-ben) a Gyógynövény Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.5.      A „Mozsonyi Sándor Emlékérem” (alapítva 1981-ben) a Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály legmagasabb elismerése.

5.6.      Az „Ernyey József Emlékérem” (alapítva 1974-ben) a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.7.      A „Spergely Béla Emlékérem” (alapítva 1984-ben) a Gyógyszeripari Szervezet legmagasabb szakmai elismerése.

5.8.      A „Dávid Lajos Emlékérem” (alapítva 1982-ben), a „Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem” (alapítva 2001-ben) és a „Mohr Tamás Emlékérem” (alapítva 2014-ben) a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet legmagasabb szakmai elismerései.

6.         A fiatal gyógyszerészek szakmai elismeréséül a „Rozsnyay Mátyás Emlékérem” (alapítva 1968-ban) és a „Clauder Ottó Emlékérem” (alapítva 1992-ben) kitüntetéseket a versenyelőadások Bíráló Bizottságai saját hatáskörükben – elnökségi jóváhagyás nélkül – adományozzák az Emlékverseny győztesének.

7.         Pályázati úton elnyerhető kitüntetés és díjak, melyekhez díszoklevél és pénzjutalom/ösztöndíj is társul:

7.1.      A „Zalai Károly Emlékérem” (alapítva 2015-ben), a Budapesti Szervezet kezdeményezésére alapított kitüntetés, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzős gyógyszerészhallgató részére. A pályázati felhívást a Magyar Gyógyszerész-tudományért Alapítvány teszi közzé. Pályázhat az a hallgató, aki egyetemi tanulmányait példaértékű módon, kimagasló eredménnyel végezte, továbbá a gyógyszerész- vagy az orvostudományok területén önálló kutató munkát végzett, melyet igazolható módon tudományos folyóiratban publikált. A díj átadása a Semmelweis Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kar ünnepélyes diplomaosztóján történik, a díjat a Budapesti Szervezet elnöke adja át.

7.2.      „ANOLI DÍJ” (alapította dr. Török Ilona 2005-ben), pályázat fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök, illetve gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók számára. Azok a fiatalok pályázhatnak, akik a gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, farmakológia, farmakognózia területén gyógyszerek és/vagy gyógyszerhatóanyagok (metabolitok) analitikai (kémiai, biológiai, mikrobiológiai) vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot. A pályázat két kategóriában (kutatói és hallgatói) kerül kiírásra. A díj átadása a Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium keretében történik, a díjat a Gyógyszeranalitikai Szakosztály elnöke adja át.

7.3.      „Szász Kálmán-díj” (alapítva 2016-ban), a Gyógynövény Szakosztály kezdeménye-zésére, a Richter Gedeon Nyrt. pénzügyi  támogatásával, a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány által alapított díj. A díj célja, hogy elismerje és támogassa további tudományos munkájában azokat a fiatal gyógynövénykutatókat, akik a gyógynövényekhez kapcsolódó területen (kutatás, feldolgozás, termékfejlesztés, minősítés, gyártás) tevékenykedve

            – kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak,

            – jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,

            – jelentős mértékben vesznek részt a szakmai közéletben.

A díj átadására rangos szakmai rendezvényen kerül sor, a díj átadója a Gyógynövény Szakosztály elnöke (távollétében titkára) és a Richter Gedeon Nyrt. által delegált személy.

{tab Elnökség}

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége által adományozott kitüntetések

Kazay Endre Emlékérem
Alapítva: 1968. /Mladonyiczky Béla/
Kiemelkedő társasági munka elismerésére

1968.

Végh Antal

 

1969.

Mozsonyi Sándor

Kun Ferenc

 

1970.

Lázár Jenő

Fritz Gusztáv

 

1972.

Vastagh Gábor

Horváth Dénes

 

1974.

Ragettli János

Zboray Bertalan

 

1976.

Pillich Lajos

Sárkány Sándor

 

1978.

Clauder Ottó

 

1979.

Nikolics Károly

 

1980.

Kedvessy György

 

1982.

sen. Zalai Károly

Láng Béla

 

1984.

Küttel Dezső

 

1986.

Minker Emil

Stenszky Ernő

 

1989.

Burger Kálmán

Váradi József

 

1990.

1db a székesfehérvári Gyógyszerésztörténeti rendezvényre kiadva

 

1991.

Erdei Tibor

Vincze Zoltán

 

1996.

Szász György

 

1997.

Brantner Antal

 

1997.

Kovács László

 

1999.

Görög Sándor

Écsy Zoltán

sen. Regdon Géza

 

2000.

Stájer Géza

 

2002.

Dávid Ágoston

 

2003.

Bayer István

Petri Gizella

 

2006.

Nyiredy Szabolcs (posthumus)

 

2009.

Erős István

Szendrei Kálmán

Dános Béla

 

2011.

Botz Lajos

 

2014.

Takácsné Novák Krisztina

 

2017.

Soós Gyöngyvér

 

 

Nyiredy Szabolcs Emlékérem
Alapítva: 2009. /Kutasi László/
A Társaság magas rangú kitüntetése

2009.

Nyiredy Szabolcs családjának

 

2014.

Görög Sándor

 

 

Szebellédy László Emlékérem
Alapítva: 1991. /Renner Kálmán/
Kiemelkedő tudományos munka elismerésére

1991.

Nikolics Károly

 

1995.

Sárkány Sándor

 

1996.

Bayer István

Kedvessy György

Görög Sándor

1998.

Szepesi Gábor

 

2004.

Erős István

Noszál Béla

 

2006.

Takács Mihály

 

2007.

Máthé Imre

 

2009.

Hódi Klára

Sátory Éva

 

2010.

Szabó László Gyula

 

2012.

Hohmann Judit

Laszlovszky József

 

 

Koritsánszky Ottó Emlékérem
Alapítva: 1982. /Kiss László/
Nemzetközi kapcsolatok ápolásáért

1984.

FIP elnökségnek ajándékba

 

1991.

Brantner Antal

Écsy Zoltán

Kovács László

Pávics László

 

1995.

Weltler János

 

1997.

Szász György

Hankó Zoltán

 

2000.

Novák Krisztina

jun. Nyiredy Szabolcs

Görög Sándor

 

2003.

Erdei Ottilia

 

2004. 

Küttel Sándor

Simon Lajos

 

2006.

Paál Tamás

Pintye János

 

2006.

Dörnyei Sándor

 

2008.

Rácz Gábor

Herczegfalvi Lászlóné

 

2010.

Soós Gyöngyvér

Higyisán Ilona

 

2014.

Hermecz István (posztumusz)

 

2016.

Laszlovszky István

 

 

Nikolics Károly Emlékérem
Alapítva: 2001. /Polányi Aladár 2003/
A nemzetközileg is jelentős tudományos-kutató munka
elismerésére

2003.

Horváth Dénes

Szendrei Kálmán

Nikolics Károlyné (ajándék)

 

2004.

Görög Sándor

 

2006.

Szolcsányi János

 

2009.

Bayer István

 

2010.

Erős István

 

2012.

Magyar Kálmán

 

 

Küttel Dezső Emlékérem
Alapítva: 2001. /Polányi Aladár 2003/
A gyakorlati munkáért, a szervezésben, a fiatalok
segítésében kimagasló munkát végzők elismerésére

2003.

Stenszky Ernő

Küttel Dezsőné (ajándék)

 

2004.

Weltler János

 

2006.

Mühl Nándorné

Pávics László

 

2007.

Vetsey-Körmendi Ágnes

Huszár Gáborné

 

2008.

Vonnákné Petrovits Éva

Borsányi Gáborné

 

2009. 

Kokovay Katalin

 

2010.

Jakabovics Katalin

 

2012.

Bozsik Erzsébet

 

2014.

Márkus Sarolta

Erdei Ottília

 

2017.

Konrádné Abay-Nemes Éva

Szabó Csongor

Károlyházy László

 

 

Kempler Kurt Emlékérem
Alapítva: 2006. /Hadházy Gergely/
A gyakorlati gyógyszerészet népszerűsítéséért

2007.

Apostol Imre

Szalay László

 

2007.

Hankó Zoltán

 

2009.

Láng Miklós

 

2014.

Zelkó Romána

Benkő Zsolt Ernő

 

2017.

Abonyi Etelka

Kokovay Katalin

 

 

Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem
Alapítva:  1978.  /Bánkuti Gábor/  „Ibis madaras”
Társasági munkáért

1979.

Vastagh Gábor

Zboray Bertalan

 

1982.

Balogi Mihály

Böjthe Gáborné

Dános Béla

Egerváriné Nagy Mária

Écsy Zoltán

Geszti Károly

Görög Sándor

 

1982.

Horváth Dénes

Issekutz Lívia

Kenderes Mária

Küttel Dezső

Láng Béla

Láng Tibor

Mohr Tamás

Nagy Sándorné

Ragettli János

Rácz István

 

1982.

Váradiné Kiss Tóth Erzsébet

 

1984.

Baráth Józsefné

Brantner Antal

Kedvessy György

Kovács László

Muraközi Gáborné

Oltványi Noémi

Tóth János

 

 

Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem
Alapítva: 1984. /Kiss László/ „Patikai törőmozsaras”
Társasági munkáért

1985.

Palovits Gyula

Somogyiné Szélpál Gizella

Zalányi Sámuel

 

1986.

Háznagy András

Elmer János

Erdei Tibor

Fekete Gáborné

Józsa Alajos

Kempler Kurt

Kósa László

Kőhegyiné Arató Ágnes

Losonczy Béla

Karácsonyi Olga

Láng Miklós

Popp Károlyné

sen. Regdon Géza

Réffy Mária

Ruby Ernő

Szabó László

Szabó Sándor

Szőke Endréné

Tóth Józsefné

Váradi József

 

1988.

A. Baerheim Svendsen

B. Davidson

K. H. Frömming

A. E. Fumaneri

W. Fürtig

E. Höbold

W. Kubelka

M. Mandák

J. M. H. A. Martens

 

1988.

P. Pflegel

L. Pizzini

J. Solich

K. Thoma

 

1989.

Andrásfalvy Andrásné

Benyhe Kálmán

Felföldy Sándor

Hetényi László

Józan Miklós

Kéry Ágnes

Kiss Ferenc

Küttel Sándor

Lipták József

Máthé Imre

Matolcsy István

Mezey Géza

Néder Andrásné

Pávics László

Sátory Éva

Südy György

Szapár Endréné

Szepesi Gábor

Tarjányi Sándor

 

1991.

Bayer István

Gyarmathy Miklós

Harangi György 

Kenderes Mária

Kovács Miklósné

Paál Tamás

Pauli Péter

Selmeczi Béla

Stampf György

 

1991.

Szász György

Vetsey-Körmendi Ágnes

Weltler János

Zajta Erik

 

1993.

Horváth Dénes

 

1994.

Szigetváry Ferenc

 

1995.

Bándi Domokos

 

1996.

Laszlovszky József

Nikolics Károly

Posgayné Kovács Edit

Sárkány Sándor (posthumus)

Berényi Lajos

Czipczer Ottó

Dedinszky Csabáné

Dobribán Andor

Felföldy Sándor

Hankovszky Valéria

Hasznos László

Huszár Gáborné

Kata Mihály

Kubinyi András

Krajnyákné Bihall Margit

Matolcsy István

jun. Nyiredy Szabolcs

Pékli Márta

Pintérné Tüske Margit

Reisner Erzsébet

Rétsághy Béla (nem vette át)

Südy György

Szilágyi Erzsébet

 

1996.

Varga István

 

1997.

Hans Junginger

Geoff Rowley

 

2000.

Botz Lajos

Póka Gábor

Végh György

Pavel Komárek

L. Hálek

Bacsa György

Nagyidai Nándor

Kraszkó Károly

Papy Lajos

Borsányi Gáborné

Mikó Györgyné

Falkay György

Márkus Istvánné

Sohajda Attila

Tóthné Pető Katalin

Pongrácz Jánosné

 

2000.

Tomor Benedekné

Steindl Katalin Gyöngyi

 

2001.

Fésűs László

 

2002.

Makay Judit

Dobosné Könye Zsuzsanna

Magyarné Pintér Gabriella

Berze Gábor (nem jelent meg)

Tantó Miklós (nem jelent meg)

Trestyánszky Zoltán

 

2004.

Benkő Zsolt

Czédliné Polgár Erzsébet

Háznagyné Radnai Erzsébet

Kapolka Pál

Mühl Nándorné

Nagy Lajos

Oláh Tiborné

Stampf György

 

2005.

Pápay Tamás

 

2007.

Hartai István (betegség miatt nem tudta átvenni)

 

2008.

Bognár András

Burgetti László

Farkasné Tompa Ildikó

Heideckerné Bártfay Edit

Juranovicsné Nagy Valéria

Kerékné Kiss Erzsébet

Kiss Gézáné

Lajos Ferencné

Szalay Annamária

 

2009.

Kissné Csikós Emőke

Berzsenyi Pál

 

2010.

Szabó Csongor

 

2012.

Hankó Balázs

Katonáné Turai Erika

 

2013.

Mozsgai Katalin

 

2014.

Dévay Attila

Hajdú Zsuzsanna

 

2015.

Iványiné Cseh Ibolya

Nagyné Ambrus Ildikó

 

2016.

Kocsis Krisztina

Kovácsné Balogh Judit

Mayer Klára

 

2017.

Halmos Gábor

Lippai Józsefné

Marjai Tamás

Cseh Ildikó

Feller-Pelle Krisztina

 

{tab Szakosztályok, szervezetek}

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szervezetei ls szakosztályai által adományozott kitüntetések

Schulek Elemér Emlékérem
Alapítva: 1973. /Soós József/
Gyógyszeranalitikai Szakosztály jutalomérme

1973.

Vastagh Gábor

Rózsa Pál

 

1974.

Végh Antal

 

1976.

Gyenes István

Pungor Ernő

 

1977.

Burger Kálmán

Bayer István

 

1978.

Nikolics Károly

Flóderer István

 

1979.

Winkler Elemér

 

1980.

Szász György

 

1981.

Laszlovszky József

 

1982.

sen. Nyiredy Szabolcs

 

1983.

Görög Sándor

 

1984.

Kolos Ede

Posgayné Kovács Edit

 

1985.

Mázor László

 

1986.

Küttel Dezső

1987.

Inczédy János

 

1988.

Barcza Lajos

Leopoldi

 

1989.

Simonyi István Morvay József (posthumus)

 

1990.

Takács Mihály

 

1991.

Maros László

 

1992.

Szepesi Gábor

 

1993.

Milch György

 

1994.

Kerényi István

 

1995.

Tóth Klára

 

1996.

Ladányi László

 

1997.

Mohay Jenő

 

1998.

Lásztity Alexandra

 

1999.

Kovácsné dr.Hadady Katalin (posthumus) Paál Tamás

 

2000.

Trischler Ferenc

 

2001.

Bacsa György

 

2002.

Stájer Géza

 

2003.

Brantner Antal

 

2004.

Noszál Béla

 

2005.

Török Ilona

 

2006.

Gazdag Mária

 

2007.

Józan Miklós

 

2008.

Répási János

 

2009.

Klebovich Imre

 

2010.

Takácsné Novák Krisztina

 

2011.

Kőszeginé Szalai Hilda

 

2012.

Ferencziné Fodor Katalin

 

2013.

Elekné Vörös Zsuzsanna

 

2015.

Perjési Pál

 

2016.

Némethné Palotás Júlia

 

2017.

Dombi György

 

2018.

Vitányiné Morvai Magdolna

 

 

Kabay János Emlékérem
Alapítva:  1976.  /Asszonyi Tamás/
Gyógyszerkutatási Szakosztály jutalomérme

1976.

Bognár Rezső

Clauder Ottó

 

1982.

Minker Emil

Mészáros Zoltán

1988.

Kabay János és Ilona (Sidney, családtagok)

 

1991.

Sátory Éva

 

2000.

Gergely Judith

 

2004.

Mátyus Péter

 

 

Hintz György Emlékérem
Alapítva: 1982. /Kiss László/
Gyógyszertechnológiai Szakosztály jutalomérme

1982.

Kedvessy György

 

1985.

Dávid Ágoston

Hintz György (Eltville, családtag)

 

1986.

Rácz István

 

1990.

Küttel Dezső

Takács Géza

 

1996.

Selmeczi Béla

 

1997.

Rácz István

 

2005.

Fekete Pál

Stampf György

 

2006.

Erős István

 

2012.

Greskovits Dávid

id. Regdon Géza

Hódi Klára

 

2014.

Kata Mihály

Ujfalussy György

 

2015.

Marton Sylvia

Csernák László

 

2017.

Antal István

 

 

Augustin Béla Emlékérem
Alapítva:  1977.  /Osváth Mária/
Gyógynövény Szakosztály jutalomérme

1977.

Baranyai Aurél

Szatmáry Géza

 

1981.

Szollár György

Tétényi Péter

 

1986.

Sárkány Sándor

sen. Máthé Imre

 

1991.

Szabó László Gyula

 

1998.

Petri Gizella

Rácz Gábor

 

1999.

Dános Béla

 

2002.

jun. Máthé Imre

 

2005.

Nagy Jenő

 

2006.

Tóth László

 

2007.

Kéry Ágnes

 

2008.

Marczal Gabriella

 

2011.

Báthory Mária

 

2012.

Szőke Éva

 

2013.

Szendrei Kálmán

 

2015.

Lemberkovics Éva

 

2018.

Molnár Péter

 

 

Mozsonyi Sándor Emlékérem
Alapítva:  1981.  /Madarassy Walter/
Gyógyszerügyi Szervezési és közigazgatási Szakosztály jutalomérme

1981.

Mozsonyi Sándorné és csal. sen. Zalai Károly

 

1985.

Harangi György

 

1989.

Kempler Kurt (posthumus)

 

1993.

Mohr Tamás

 

1997.

Kiss Ferenc

 

2000.

Trestyánszky Zoltán

 

2004.

Simon Kis Gábor

 

2008.

Papp László

Ernyey József Emlékérem
Alapítva:  1974.  /Reményi József/
Gyógyszerésztörténeti Szakosztály jutalomérme

1974.

Halmai János

Répai Lajos

 

1976.

Zboray Bertalan

 

1979.

Szigetváry Ferenc

 

1981.

Antall József

 

1983.

Loránd Nándor

 

1988.

Kempler Kurt

Vida Mária

 

1991.

Benkő Ferenc

 

1993.

Nikolics Károly

 

1998.

Lárencz László

sen. Zalai Károly

 

2000.

Grabarits István

 

2005.

Sági Erzsébet

 

2006.

Minker Emil

 

2008.

Szmodits László

 

2009. 

Bayer István

 

2010.

Dörnyei Sándor

 

2014.

Péter H. Mária

Ferentzi Mónika

 

 

Spergely Béla Emlékérem
Alapítva:  1984.  /Kiss László/
Gyógyszeripari Szervezet jutalomérme

1985.

Nepper Sándor

Takács Géza

Láng Béla 

(posthumus)

Tóth Zoltán 

(posthumus)

 

1986.

Pillich Lajos

Láng Tibor

 

1988.

Bánó Tibor

Spergely Béla 

(posthumus)

 

1990.

Bacsa György

Tóth Tamás

 

1991.

Kedvessy György

Takácsi-Nagy Géza

 

1994.

Gyarmathy Miklós

Hortobágyi Győző

 

1996.

Stampf György

Tarjányi Sándor

 

1998.

Erdős Sándor

Hódi Klára

 

2000.

Berzsenyi Pál

 

2004.

Jakovácz Vilmos

Bozsik Erzsébet

 

2006.

Márkus Sarolta

 

2008.

Kissné Csikós Emőke

 

2009.

Bárkányi Istvánné

Juhász Hedvig

 

2010.

Bagó Györgyné

 

2012.

Kenéz Mária

Seres István

 

2015.

Erős István

Baloghné Vígh Katalin

 

2017.

Kanyári Edit

 

Dávid Lajos Emlékérem
Alapítva:  1982. /Osváth Mária/
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet jutalomérme

1982.

sen. Zalai Károly

Bertalan Pál

Mohr Tamás

Mogens Nedergaard

 

1985.

Fodor Zsuzsanna

Kiss Ferenc

Werner Fürtig

 

1986.

Milan Lehky

Mezey Géza

 

1989.

Kiss János

Achim Baumgartel

 

1991.

Trestyánszky Zoltán

Simon Fiala János

Gerhard Carstens

 

1993.

Kedvessy György

Potocsny Mária

Johann Kotwas

 

1994.

Soós Gyöngyvér

 

1995.

Végh György

Kamal Sabra

 

1996.

Pápay Tamás

 

1997.

Pintye János

Szél Mária

Mohamed Aslam

 

1999.

Higyisán Ilona

 

2000.

Szabó Csongor

Roczkó Tomiszláv

Takács Gézáné

Bándi Domokos

Zsembery Béla

 

2002.

Paál Tamás

Vincze Zoltán

 

2004.

Cseh Ibolya

Vassné Csukonyi Katalin

Nagyné Ambrus Ildikó

Légrádyné Török Judit

Botz Lajos

 

2005.

Dávid M. Ferenc

 

2006.

Póka Gábor

Hargitai János

 

2008.

Gagyi Dénesné

Szabóné Schirm Szilvia

 

2010.

Czakó Katalin

Lakiné Michl Szilvia

 

2012.

Csonka Péter

Hornyák Judit

Kis Szölgyémi Mónika

Olasz József

 

2013.

Feketéné Csótó Edit

Szűcs Attila

 

2015.

Bodó Gabriella

Szabó Mária

 

2017.

Paku Magdolna

Pregun Istvánné

Horváth László

 

 

Kórházi gyógyszerészet emlékérem
alapítva: 2001
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet emlékérme

2002.

Szabó Sándor

 

2004.

Fésüs László

Papp László

Hankó Zoltán

Simon Kis Gábor

 

2005.

Bándi Domokos

Bándi Domokosné

Gergely Istvánné

Láng Csaba

Müller Pálné

 

2006.

Stájer Géza

Golub Iván

 

2008.

Rózsa András

Szolcsányi János

 

2010.

Szabó Ferenc

 

Megyeri Béla

 

2012.

Feller Antal

Horváth Tamás

 

2013.

Sándor Marianna

Szabó László

Tajthy Éva Judith

 

2015.

Pálffyné Poór Rita

Tóth Mariann

 

2017.

Joseph Priel

Putz Pál

 

2018.

Konrádné Abay-Nemes Éva

 

Mohr Tamás Emlékérem 
Alapította a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 2014-ben 

2015.

Trestyánszky Zoltán

 

2017.

Pintye János

 

Az MGYT Szenátusának tagja elismerő oklevél

2017.

Trestyánszky Zoltán

 

 

Zalai Károly Emlékérem

Alapította a Budapesti Szervezet 2015-ben, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzős gyógyszerészhallgató részére

 

2015.

Bagaméry Zsófia

Somlyay Máté 

 

2016.

Kovács Orsolya Tünde

 

2017.

Jánoska Ádám

 

2018.

Faragó Zoltán

Lakatos Péter Pál

{/tabs}