Szerzőinkhez

Az Acta Phar­ma­ceu­tica Hun­ga­rica a gyógy­sze­ré­sze­ti tu­do­má­nyok te­rü­le­té­rõl kö­zöl ere­de­ti, kí­sér­le­tes ku­ta­tó­mun­ka ered­mé­nye­it be­mu­ta­tó köz­le­mé­nye­ket, de fó­ru­mot biz­to­sít össze­fog­la­ló és nem kí­sér­le­tes (tör­té­ne­ti, szer­ve­zé­si) ta­nul­má­nyok, va­la­mint Ph.D. és D.Sc. ér­te­ke­zé­sek té­zi­se­i­nek köz­lé­sé­re is.

Ha­zai ku­ta­tó­he­lyek vagy olyan szer­zõi kol­lek­tí­vák ma­gyar nyel­vû kéz­ira­ta­it kö­zöl­jük, ahol az el­sõ szer­zõ ma­gyar. Le­he­tõ­ség van kül­föl­di fo­lyó­irat­ban már meg­je­lent, ki­emel­ke­dõ je­len­tõ­sé­gû köz­le­mé­nyek ma­gyar nyel­vû vál­to­za­tá­nak köz­lé­sé­re is, az el­sõ meg­je­le­nés idõ­pont­já­tól szá­mí­tott egy éven be­lül, az el­sõ köz­lés bib­li­og­rá­fi­ai ada­ta­i­nak meg­je­lö­lé­sé­vel.

Köz­lés­re el­fo­ga­dunk:

1. Ös­­sze­fog­la­ló köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 25 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben. Ezek meg­írá­sá­ra ál­ta­lá­ban a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság fel­ké­ré­sé­re ke­rül­het sor, il­let­ve az er­re irá­nyu­ló szán­dé­kot cél­sze­rû elõ­ze­te­sen egyez­tet­ni a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság­gal.

2. Köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 12 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben. Az áb­rák és táb­lá­za­tok együt­tes szá­ma ma­xi­má­li­san 10 le­het.

3. Rö­vid köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 4 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben (ös­­sze­sen leg­fel­jebb 4 áb­ra és táb­lá­zat). A köz­le­mé­nyek meg­je­le­né­si sor­rend­jé­ben a rö­vid köz­le­mé­nyek elõnyt él­vez­nek.

4. Ph.D. ér­te­ke­zé­sek ös­­sze­fog­la­ló köz­le­mé­nyét, leg­fel­jebb 25 ol­dal ter­je­de­lem­ben.

Fe­les­le­ge­sen nagy ter­je­del­mû dol­go­za­tok ese­té­ben a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság fenn­tart­ja ma­gá­nak a jo­got ar­ra, hogy a lek­to­ri ja­vas­la­tok alap­ján a szer­zõt fel­kér­je dol­go­za­tá­nak rö­vid köz­le­mén­­nyé va­ló át­dol­go­zá­sá­ra.

A kéz­irat el­ké­szí­té­sé­nek mód­ja:

a) Ál­ta­lá­nos szem­pont­ok

kéziratot elektronikusan, csatolt file-ként kell a felelôs szerkesztô e-mail címére elküldeni: zelrom@gytk.sote.hu

táb­lá­za­to­kat kü­lön file-ként, cím­mel és római sor­szám­mal el­lát­va készítsük.

Az ábrák és egyéb illusztrációk olyan színvonalon készüljenek, hogy azok nyomdai szerkesztésre alkalmasak legyenek. Az ábrákat külön file-ként kell csatolni, az elnevezésben az ábraszámokat fel kell tüntetni. Javasolt formátum: jpg, tiff.

Az iro­dal­mi hi­vat­ko­zá­so­kat kü­lön, a hi­vat­ko­zá­sok sor­rend­jé­ben kö­zöl­jük. A hi­vat­ko­zá­si szá­mot a szö­veg­ben te­gyük
szög­le­tes zá­ró­jel­be.

A hi­vat­ko­zá­sok mód­ja:

Fo­lyó­irat­cikk:

1. Revelle, L. K., Musser, S. M., Rowe, B. J., Feldmann, I. C.:
J. Pharm. Sci. 86, 631-634 (1997)

Szak­könyv:

2. Gyar­ma­ti L., Rácz I., Plachy J., Cson­tos A.: A gyógy­szer-tech­no­ló­gia és bio­far­má­cia ké­mi­ai el­len­õr­zõ mód­sze­rei. Me­di­ci­na, Bu­da­pest, 1982. 147-152. old.

Könyv­fe­je­zet:

3. Ariens, E. J.: Racemates – an impediment in the use of drugs and agrochemicals. In: Krstulovic, A.M. (ed): Chiral Separations by HPLC. Ellis Horwood, Chichester, 1989. pp. 31–68.

Sza­ba­da­lom:

4. U.S. Pat. 3 425 422 (1984)

Kon­fe­ren­cia-elõ­adás:

5. Duncan, R.: Polymer therapeutics: Targeting drugs and genes to tumours. 6th European Congress of Phar­ma­ceu­ti­cal Sciences. Eur. J. Pharm. Sci. 11, (2000) S1-S2.

Internetes hivatkozás: teljes URL-cím a keresôablakból kimásolva és az elérés dátuma az alábbiak szerint:

6. http://www.eum.hu/main.php?folderID=3746&object ID= 6000268  [2008. 08. 05.] Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja – Gyógyszeres fájdalomcsillapítás és gyulladásgátlás a reumatológiai betegségekben.

Az ide­gen or­vo­si ki­fe­je­zé­sek he­lyes­írá­sá­ban Fá­bi­án P. és
Magasi P.:
 Or­vo­si he­lyes­írá­si szó­tár. Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1992. le­gyen az irány­adó, a ké­mi­ai ki­fe­je­zé­sek ne­ve­zék­tan­ára és he­lyes­írá­­­­s­ára vo­nat­ko­zó­an pe­dig  Erdey-Grúz T. és Csányi P.: A ké­mi­ai el­ne­ve­zés és he­lyes­írás sza­bá­lyai. Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1972.; F. Csányi P., Fá­bi­án P. és Hõ­nyi E.: Ké­mi­ai he­lyes­írá­si szó­tár. Mû­sza­ki Ki­adó, 1982.; va­la­mint F. Csányi P. és Simándi L.: Szer­vet­len ké­mi­ai ne­ve­zék­tan. Ma­gyar Ké­mi­ku­sok Egye­sü­le­te, 1995.

A mér­ték­egy­sé­gek meg­je­lö­lé­sé­ben az SI-mér­ték­rend­szer sza­bá­lyai az irány­adó­ak.

b) A kéz­irat fel­épí­té­se

A kéz­irat szer­kesz­té­sé­hez a kö­vet­ke­zõ be­osz­tást kér­jük:

dol­go­zat cí­me (eset­leg al­cí­me).

szer­zõ(k) tel­jes ne­ve (tudományos fo­ko­za­tok nél­kül), a szer­kesz­tõ­ség­gel kap­cso­la­tot tar­tó szer­zõ ne­ve csil­lag­gal meg­je­löl­ve.

A szer­zõ(k) mun­ka­he­lye tel­jes pos­tai cí­mek­kel, valamint a levelezô szerzô e-mail címe.

dol­go­zat ma­gyar nyel­vû ös­­sze­fog­la­lá­sa.

A ma­gyar nyel­vû ös­­sze­fog­la­lás ter­je­del­me a dol­go­zat hosszá­tól füg­gõ­en 10-20 sor le­gyen és az ál­ta­lá­nos meg­fo­gal­ma­zá­sok ke­rü­lé­sé­vel tar­tal­maz­za a dol­go­zat leg­fon­to­sabb, konk­rét meg­ál­la­pí­tá­sa­it.

Kulcs-szavak: A dolgozat tartalmára utaló, maximum 5 kulcs-szó megadása.

A dol­go­zat cí­me an­gol nyel­ven, a szer­zõ(k) ne­ve (ke­reszt­ne­vek rö­vi­dít­ve).

An­gol nyel­vû ös­­sze­fog­la­lás.

Be­ve­ze­tés, amely tar­tal­maz­za a mun­ka cél­ki­tû­zé­se­it, va­la­mint a vizs­gá­la­tok elõz­mé­nye­i­bõl és iro­dal­mi hát­te­ré­bõl
an­­nyit, amen­­nyi a dol­go­zat meg­ér­té­sé­hez és ér­té­ke­lé­sé­hez szük­sé­ges.

Key-words: A dolgozat tartalmára utaló, maximum 5 kulcs-szó angol nyelvû fordítása.

Kí­sér­le­ti rész, amely tar­tal­maz­za a fel­hasz­nált esz­kö­zök és anya­gok, va­la­mint a ki­dol­go­zott mód­sze­rek pon­tos le­írá­sát.

Ered­mé­nyek.

A dol­go­za­tok csak a le­írt mód­sze­rek tel­je­sí­tõ­ké­pes­ség­ét meg­fe­le­lõ­en do­ku­men­tá­ló ada­tok­kal fo­gad­ha­tók el. Ezek meg­adá­sá­nál hasz­nál­juk a ma­te­ma­ti­kai sta­tisz­ti­ka kor­sze­rû mód­sze­re­it.

Az ered­mé­nyek ér­té­ke­lé­se.

Áb­ra­cí­mek.

Kö­vet­kez­te­té­sek. Az utób­bi két fe­je­zet ös­­sze­von­ha­tó az Ered­mé­nyek c. fe­je­zet­tel.

Az eset­le­ges kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás­ok.

Iro­da­lom­jegy­zék.

Szerzői útmutató

Szerzőinkhez

A Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság továbbképző – információs havi folyóirata, a gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat minden területéről közöl közleményeket, hírt ad a gyógyszerészet hazai és nemzetközi történéseiről, különösen a Társaság életéről, a gyógyszerészképzésről és -továbbképzésről, továbbá segít a nemzetközi és hazai szakirodalomban való tájékozódásban.

Közlésre elfogadunk közleményeket a gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat minden területéről, előzetes híradásokat és beszámolókat a gyógyszerészet hazai és nemzetközi életéről, referátumokat a hazai és nemzetközi szaksajtóban megjelent közleményekről, recenziót hazai és külföldi szakkönyvekről. A Gyógyszerészetben, saját kísérleti- vagy vizsgálati eredményeket bemutató kéziratok közlésére akkor van lehetőség, amennyiben azok közvetlen össze­függésben állnak a gyógyszerészi gyakorlattal. A gyógyszerésztudományi alapkutatások kísérletes közleményeit Társaságunk angol nyelvű lapja, az Acta Pharmaceutica Hungarica jelenteti meg.

A KÉZIRAT TAGOLÁSA, TERJEDELME

A továbbképző és tudományos közleményeket az alábbi tagolás szerint szerkessze:

 1. Cím,
 2. Szerző(k) (teljes névvel kiírva, több szerző esetén a levelező szerző *-gal jelölve, a különböző munkahelyeken dolgozó szerzők felső indexbe tett számokkal jelölhetők),
 3. Absztrakt (legfeljebb 150 szó, tartalmazza a kézirat célját, módszertanát, legfontosabb megállapításait és következtetéseit),
 4. Első szerző legfeljebb 100 szavas, E/3 személyű, szakmai bemutatása (arcképet is csatoljon),
 5. Rövidítésjegyzék (csak akkor, ha a kézirat 6-nál több, nem közkeletű rövidítést tartalmaz. Kétoszlopos táblázatként külön kérjük csatolni. Az idegen nyelvű rövidítések magyar megfelelőjét is adja meg.),
 6. Szöveg (tagolható, kísérletes kéziratok estén javasoljuk a szöveg bevezetés-módszerek-eredemények és megbeszélésük részekre bontását),
 7. Következtetések/összefoglalás/zárszó,
 8. Köszönetnyilvánítás (opcionális),
 9. Nyilatkozat a szerzők érdekeltségeiről (opcionális),
 10. Irodalomjegyzék,
 11. Kézirat angol címe,
 12. Angol nyelvű absztrakt
 13. Szerző(k) munkahelye(i),
 14. Levelező szerző elérhetősége.

A kézirat terjedelme (szóközökkel, irodalomjegyzékkel) legfeljebb 20 ezer karakter. Nagyobb lélegzetű összefoglaló, vagy átfogó irodalmi áttekintéssel kibővített kísérletes munkák esetén a maximális karakterszám 30 ezer (szóközökkel, irodalomjegyzékkel).

Más közleménytípus esetén (pl. beszámoló, ismeretterjesztő cikk, könyvismertetés, referátum, olvasói levél, interjú, híradás, in memoriam stb.) a kézirat annak saját logikája szerint tagolható.

A KÉZIRAT BENYÚJTÁSA

A Gyógyszerészetbe szánt kéziratokat elektronikus formában, e-mailhez csatolt mellékletként, bármilyen verziójú Word vagy Open document formátumban kérjük benyújtani a szerkesztoseg@mgyt.hu címre. A részletes formai kritériumokat az útmutató II. része tartalmazza.

A levelező szerző az email szövegében, vagy a kézirathoz csatolt kísérőlevélben nyilatkozzon arról, hogy (a) a kéziratot a szerzők mindegyike elolvasta és jóváhagyta, (b) a kézirat vagy annak bármely része máshol publikálásra került-e már. Ezen kívül a levél tartalmazza csatolt fájlként az első szerző arcképét, a levelező szerző telefonszámát, és minden olyan információt, amelyek a szerkesztők számára fontosak lehetnek. Amennyiben a kézirat máshol már megjelent anyagokat is bemutat, csatolni kell a jogtulajdonos újraközléshez szükséges engedélyét. A kéziratban bemutatott anyagok közölhetőségével kapcsolatos szerzői jogok tisztázásáért a kézirat szerzői felelnek.

A KÉZIRAT BÍRÁLATA

A beérkezett kéziratok elsőként formai ellenőrzésen esnek át, és amennyiben nem felelnek meg a formai kritériumoknak, azokat a szerkesztőség érdemi bírálat nélkül visszaküldheti a szerzőknek átdolgozásra. A formai kritériumoknak megfelelő kéziratok befogadhatóságáról a szerkesztőség – adott esetben felkért lektorok véleményét is figyelembe véve – dönt. A kézirat a döntés értelmében lehet: (a) változatlan formában elfogadható; (b) kisebb változtatásokkal elfogadható; (c) átdolgozandó (amely esetben az átdolgozott kézirat újból belép a bírálati folyamatba); illetve (d) elutasítandó.

SZERZŐI KORREKTÚRA

A befogadott kéziratok kefelevonatát a kézirat első szerzője elektronikus formában megkapja, és a felelős szerkesztő által adott határidőn belül jelzi a szükséges javításokat, továbbá nyilatkozik a megjelentethetőségről. A társszerzők bevonása a szerzői korrektúrába az első szerző felelőssége. Ebben a szakaszban az esetleges kisebb elírások, tipográfiai, szerkesztési hibák javíthatók, a kézirat formai és tartalmi változtatására már nincs lehetőség.

A Szerzői Jog

A közlésre elfogadott cikkek szerzői jogait a Gyógyszerészet fenntartja magának, ugyanakkor indokolt esetben nem gördít akadályt a közlemény (illetve részletei) szerzők vagy munkahelyük általi további publikációs vagy marketing célú felhasználása elé. A másodközléshez a Gyógyszerészet szerkesztőségének hozzájárulása szükséges. Különlenyomat igényét egyeztesse a szerkesztőséggel.

A szerkesztőség címe: Gyógyszerészet szerkesztősége, Budapest, Gyulai Pál utca 16. – 1085; elektronikus címe: szerkesztoseg@mgyt.hu.

A részletes szerzői útmutató ezen a linken letölthető.

Gyógyszerészet közlemény-sablon gyakorlott MS Word felhasználók számára.

Szerzőinkhez

Az Acta Phar­ma­ceu­tica Hun­ga­rica a gyógy­sze­ré­sze­ti tu­do­má­nyok te­rü­le­té­rõl kö­zöl ere­de­ti, kí­sér­le­tes ku­ta­tó­mun­ka ered­mé­nye­it be­mu­ta­tó köz­le­mé­nye­ket, de fó­ru­mot biz­to­sít össze­fog­la­ló és nem kí­sér­le­tes (tör­té­ne­ti, szer­ve­zé­si) ta­nul­má­nyok, va­la­mint Ph.D. és D.Sc. ér­te­ke­zé­sek té­zi­se­i­nek köz­lé­sé­re is.

Ha­zai ku­ta­tó­he­lyek vagy olyan szer­zõi kol­lek­tí­vák ma­gyar nyel­vû kéz­ira­ta­it kö­zöl­jük, ahol az el­sõ szer­zõ ma­gyar. Le­he­tõ­ség van kül­föl­di fo­lyó­irat­ban már meg­je­lent, ki­emel­ke­dõ je­len­tõ­sé­gû köz­le­mé­nyek ma­gyar nyel­vû vál­to­za­tá­nak köz­lé­sé­re is, az el­sõ meg­je­le­nés idõ­pont­já­tól szá­mí­tott egy éven be­lül, az el­sõ köz­lés bib­li­og­rá­fi­ai ada­ta­i­nak meg­je­lö­lé­sé­vel.

Köz­lés­re el­fo­ga­dunk:

1. Ös­­sze­fog­la­ló köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 25 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben. Ezek meg­írá­sá­ra ál­ta­lá­ban a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság fel­ké­ré­sé­re ke­rül­het sor, il­let­ve az er­re irá­nyu­ló szán­dé­kot cél­sze­rû elõ­ze­te­sen egyez­tet­ni a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság­gal.

2. Köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 12 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben. Az áb­rák és táb­lá­za­tok együt­tes szá­ma ma­xi­má­li­san 10 le­het.

3. Rö­vid köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 4 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben (ös­­sze­sen leg­fel­jebb 4 áb­ra és táb­lá­zat). A köz­le­mé­nyek meg­je­le­né­si sor­rend­jé­ben a rö­vid köz­le­mé­nyek elõnyt él­vez­nek.

4. Ph.D. ér­te­ke­zé­sek ös­­sze­fog­la­ló köz­le­mé­nyét, leg­fel­jebb 25 ol­dal ter­je­de­lem­ben.

Fe­les­le­ge­sen nagy ter­je­del­mû dol­go­za­tok ese­té­ben a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság fenn­tart­ja ma­gá­nak a jo­got ar­ra, hogy a lek­to­ri ja­vas­la­tok alap­ján a szer­zõt fel­kér­je dol­go­za­tá­nak rö­vid köz­le­mén­­nyé va­ló át­dol­go­zá­sá­ra.

A kéz­irat el­ké­szí­té­sé­nek mód­ja:

a) Ál­ta­lá­nos szem­pont­ok

A kéziratot elektronikusan, csatolt file-ként kell a felelôs szerkesztô e-mail címére elküldeni: zelrom@gytk.sote.hu

A táb­lá­za­to­kat kü­lön file-ként, cím­mel és római sor­szám­mal el­lát­va készítsük. 

 Az ábrák és egyéb illusztrációk olyan színvonalon készüljenek, hogy azok nyomdai szerkesztésre alkalmasak legyenek. Az ábrákat külön file-ként kell csatolni, az elnevezésben az ábraszámokat fel kell tüntetni. Javasolt formátum: jpg, tiff. 

Az iro­dal­mi hi­vat­ko­zá­so­kat kü­lön, a hi­vat­ko­zá­sok sor­rend­jé­ben kö­zöl­jük. A hi­vat­ko­zá­si szá­mot a szö­veg­ben te­gyük
szög­le­tes zá­ró­jel­be.

A hi­vat­ko­zá­sok mód­ja:

Fo­lyó­irat­cikk:

1. Revelle, L. K., Musser, S. M., Rowe, B. J., Feldmann, I. C.:
J. Pharm. Sci. 86, 631-634 (1997)

Szak­könyv:

2. Gyar­ma­ti L., Rácz I., Plachy J., Cson­tos A.: A gyógy­szer-tech­no­ló­gia és bio­far­má­cia ké­mi­ai el­len­õr­zõ mód­sze­rei. Me­di­ci­na, Bu­da­pest, 1982. 147-152. old.

Könyv­fe­je­zet:

3. Ariens, E. J.: Racemates – an impediment in the use of drugs and agrochemicals. In: Krstulovic, A.M. (ed): Chiral Separations by HPLC. Ellis Horwood, Chichester, 1989. pp. 31–68.

Sza­ba­da­lom:

4. U.S. Pat. 3 425 422 (1984)

Kon­fe­ren­cia-elõ­adás:

5. Duncan, R.: Polymer therapeutics: Targeting drugs and genes to tumours. 6th European Congress of Phar­ma­ceu­ti­cal Sciences. Eur. J. Pharm. Sci. 11, (2000) S1-S2.

Internetes hivatkozás: teljes URL-cím a keresôablakból kimásolva és az elérés dátuma az alábbiak szerint:

6. http://www.eum.hu/main.php?folderID=3746&object ID= 6000268  [2008. 08. 05.] Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja – Gyógyszeres fájdalomcsillapítás és gyulladásgátlás a reumatológiai betegségekben.

Az ide­gen or­vo­si ki­fe­je­zé­sek he­lyes­írá­sá­ban Fá­bi­án P. és
Magasi P.:
Or­vo­si he­lyes­írá­si szó­tár. Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1992. le­gyen az irány­adó, a ké­mi­ai ki­fe­je­zé­sek ne­ve­zék­tan­ára és he­lyes­írá­­­­s­ára vo­nat­ko­zó­an pe­dig  Erdey-Grúz T. és Csányi P.: A ké­mi­ai el­ne­ve­zés és he­lyes­írás sza­bá­lyai. Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1972.; F. Csányi P., Fá­bi­án P. és Hõ­nyi E.: Ké­mi­ai he­lyes­írá­si szó­tár. Mû­sza­ki Ki­adó, 1982.; va­la­mint F. Csányi P. és Simándi L.: Szer­vet­len ké­mi­ai ne­ve­zék­tan. Ma­gyar Ké­mi­ku­sok Egye­sü­le­te, 1995. 

A mér­ték­egy­sé­gek meg­je­lö­lé­sé­ben az SI-mér­ték­rend­szer sza­bá­lyai az irány­adó­ak.

b) A kéz­irat fel­épí­té­se

A kéz­irat szer­kesz­té­sé­hez a kö­vet­ke­zõ be­osz­tást kér­jük:

A dol­go­zat cí­me (eset­leg al­cí­me).

A szer­zõ(k) tel­jes ne­ve (tudományos fo­ko­za­tok nél­kül), a szer­kesz­tõ­ség­gel kap­cso­la­tot tar­tó szer­zõ ne­ve csil­lag­gal meg­je­löl­ve.

A szer­zõ(k) mun­ka­he­lye tel­jes pos­tai cí­mek­kel, valamint a levelezô szerzô e-mail címe.

A dol­go­zat ma­gyar nyel­vû ös­­sze­fog­la­lá­sa.

A ma­gyar nyel­vû ös­­sze­fog­la­lás ter­je­del­me a dol­go­zat hosszá­tól füg­gõ­en 10-20 sor le­gyen és az ál­ta­lá­nos meg­fo­gal­ma­zá­sok ke­rü­lé­sé­vel tar­tal­maz­za a dol­go­zat leg­fon­to­sabb, konk­rét meg­ál­la­pí­tá­sa­it.

Kulcs-szavak: A dolgozat tartalmára utaló, maximum 5 kulcs-szó megadása.

A dol­go­zat cí­me an­gol nyel­ven, a szer­zõ(k) ne­ve (ke­reszt­ne­vek rö­vi­dít­ve).

An­gol nyel­vû ös­­sze­fog­la­lás.

Be­ve­ze­tés, amely tar­tal­maz­za a mun­ka cél­ki­tû­zé­se­it, va­la­mint a vizs­gá­la­tok elõz­mé­nye­i­bõl és iro­dal­mi hát­te­ré­bõl
an­­nyit, amen­­nyi a dol­go­zat meg­ér­té­sé­hez és ér­té­ke­lé­sé­hez szük­sé­ges.

Key-words: A dolgozat tartalmára utaló, maximum 5 kulcs-szó angol nyelvû fordítása.

Kí­sér­le­ti rész, amely tar­tal­maz­za a fel­hasz­nált esz­kö­zök és anya­gok, va­la­mint a ki­dol­go­zott mód­sze­rek pon­tos le­írá­sát.

Ered­mé­nyek.

A dol­go­za­tok csak a le­írt mód­sze­rek tel­je­sí­tõ­ké­pes­ség­ét meg­fe­le­lõ­en do­ku­men­tá­ló ada­tok­kal fo­gad­ha­tók el. Ezek meg­adá­sá­nál hasz­nál­juk a ma­te­ma­ti­kai sta­tisz­ti­ka kor­sze­rû mód­sze­re­it. 

Az ered­mé­nyek ér­té­ke­lé­se.

Áb­ra­cí­mek.

Kö­vet­kez­te­té­sek. Az utób­bi két fe­je­zet ös­­sze­von­ha­tó az Ered­mé­nyek c. fe­je­zet­tel.

Az eset­le­ges kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás­ok.

Iro­da­lom­jegy­zék.