VIII. Clauder Ottó Emlékverseny 2007. április 12–13.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeripari Szervezete idén nyolcadik alkalommal rendezte meg a Clauder Ottó Emlékversenyt. Az első emlékverseny 1992-ben, 15 évvel ezelőtt indult dr. Nikolics Károly professzor javaslatára, aki látva a közforgalomban dolgozó fiatal gyógyszerész kollegák közreműködésével már évtizedek óta sikeresen zajló Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt, fórumot kívánt teremteni a gyógyszerészet egyéb területein dolgozó fiatal szakemberek számára a megmérettetésre, illetve eredményeik bemutatására. Az emlékverseny célja a gyógyszerkutatási, -fejlesztési, -gyártási, -engedélyezési, -forgalmazási és oktatási területen tevékenykedő 35 év alatti szakemberek számára fórum biztosítása eredményeik bemutatására, ezáltal fejlesztve előadói és vitakészségüket. Az előadók eddig még nem publikált tudományos előadásokkal jelentkezhetnek. Az emlékverseny kétévenként kerül megrendezésre, általában budapesti helyszínen. Az idei emlékverseny ebben a sorban kivételt jelentett, amikor is a harmadik évre tolódott a rendezvény megtartása. Ennek oka, hogy idén ünnepeljük az Emlékverseny névadója, Clauder Ottó születésének 100. évfordulóját, és a versenyen méltóképpen kívántunk tisztelegni az elismert tudós, a hivatásszerető gyógyszerész, a kiváló pedagógus és ember személye előtt, ezáltal példát adva a pályájukat most kezdő fiatal kollégák számára. Clauder Ottó Emlékkiállítás az emlékversenyen Dr. Clauder Ottó professzor emléke előtt tisztelegve az Emlékverseny ideje alatt az alkalomhoz illő tudománytörténeti kiállítás volt látható a helyszínen. Bemutatásra kerültek a Clauder professzor nevével jegyzett tankönyvek, jegyzetek, valamint tanszéki utóda, dr. Szabó László professzor segítségével a családtól kapott oklevelek, érmek, személyes dokumentumok. Ezek között szerepelt Clauder professzor leckekönyvének, gyógyszerészi, gyógyszerészdoktori diplomáinak másolata, kandidátusi oklevele, a Richter Gedeon Gyógyszergyártól megszerzett működési bizonyítványának másolata, díjak, kitüntetések, valamint egy vers, amit hálás tanítványai írtak 1977-ben, nyugdíjba vonulásakor. A kiállítást dr. Stampf György és dr. Krajsovszky Gábor állították össze. Dr. Clauder Ottó Witkowitzban született 1907. február 26-án és 1929-ben vette át kitüntetéses gyógyszerészi oklevelét. Kémiai főtárgyú gyógyszerészeti doktorátusi munkáját a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem, I. számú Kémiai Intézetében végezte Winkler Lajos irányítása alatt, és disszertációját 1931-ben „summa cum laude” minősítéssel védte meg. Munkássága az Országos Közegészségügyi Intézet Kémiai Osztályán kezdődött Schulek Elemér mellett, majd a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban folytatódott először a tablettázó üzem, majd az egyesített üzemesítési és kutatólaboratórium vezetőjeként. 1945 után az üzemesítési és kutató laboratóriumot szerves kémiai, növénykémiai és biokémiai laborral bővítve tudományos osztállyá szervezték, és ennek vezetésével is őt bízták meg. 1939-ben megjelent tudományos munkája, vegyészi gyakorlata, kémiai főtárgyú doktorátusa alapján tagja lett a Mérnök Kamarának, és a vállalatnál főmérnöki címet és beosztást nyert. Ezt követően egyetemi docensként vezette 1950-től a Budapesti Orvostudományi Egyetem I. sz. Belgyógyászati klinikájának laborját és ugyanebben az évben Bruckner Győzőnél egyetemi magántanári képesítést kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szerves Kémiai Intézetében. 1952-ben szerezte meg a kémiai tudományok kandidátusa fokozatot. 1953-ban megbízást kapott a II. éves gyógyszerészhallgatók szerves kémiai oktatásának megszervezésére, aminek eredményeként 1957 tavaszán alakult meg az önálló Szerves Vegytani Intézet, amelynek első profeszszorává 1957. december 28-án nevezték ki. A gyógyszerészhallgatóknak 24 éven át oktatott szerves kémiai főkollégiumot, 5 éven át „Gyógyszerszintézis” szabadon választható kötelező tárgyat. Nevéhez fűződik az Urofort nevű gyógyszer felfedezése, valamint részt vett a vinkamin szerkezetének felderítésében is. Kutatási területéhez tartozott az indolvázas alkaloidok szerkezet-hatás összefüggéseinek feltárása, továbbá tanulmányozta a „fiziológiai konformáció” jelentőségét a bioaktív vegyületek hatásának értelmezésében. Több neves állami kitüntetés mellett a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól megkapta a Kabay János és a Kazay Endre Emlékérmeket. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Szerves Kémiai Bizottságának, valamint az Acta Pharmaceutica Hungarica szerkesztőbizottságának. 1975 és 1978 között a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke volt. A földi léttől 1985. szeptember 2-án Hamburgban vett végső búcsút. Hamvait Budapesten a Farkasréti temetőben helyezték el. Az emlékverseny tudományos programja Az emlékverseny az idén kiemelkedően magas számú jelentkezőt köszönthetett. 36 versenyelőadás, 1 versenyen kívüli előadás, valamint 1 plenáris előadás hangzott el. A megnyitó ünnepségen dr. Márkus Sarolta, a Gyógyszeripari Szervezet elnöke köszöntötte a résztvevőket, megemlékezve Clauder professzor születésének centenáriumáról, majd az alapszabályból idézve ismertette az emlékverseny célját és bemutatta a Kuratórium tagjait: prof. dr. Mátyus Pétert, prof. dr. Hermecz Istvánt, prof. dr. Hódi Klárát, dr. Stampf Györgyöt, Vitányiné dr. Morvai Magdolnát, dr. Bozsik Erzsébetet és dr. Márkus Saroltát. A Kuratórium egyben az Emlékverseny szakmai bíráló bizottságának feladatait is ellátta. Ezt követően dr. Mátyus Péter professzor a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézet igazgatója rövid összefoglalójában megemlékezett Clauder professzorról, az ünnepélyes megnyitó záró szónoka dr. Szabó László professzor, a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézet egykori igazgatója volt, aki Clauder professzor közvetlen munkatársaként, személyes hangvételű előadásában idézett fel régi emlékeket egykori professzoráról, kollégájáról. Ezután elkezdődtek a versenyelőadások. Az első szekció üléselnöke dr. Lévay György (EGIS Gyógyszergyár Nyrt.) volt. A szekcióban Gálik Márta és Kolarovszki-Sipiczki Zoltán „Szalmeterol tokolitikus hatásának fokozása gesztagénnel patkány koraszülési modellen”; Réthy Borbála, Minorics Renáta „A Ruta graveolensből izolált akridonok tumorellenes hatásának vizsgálata”; Gál Adrienn „Az α2-adrenerg receptorok szerepe a terhes patkány uterus kontraktilitásában” és Spiegl Gábor „Experimentális diabetes hatásai a myometriális adrenerg funkciókra” című előadása hangzott el. A következő két szekcióban gyógyszertechnológiai tárgyú előadásokat hallhattunk. Először dr. Greskovits Dávid (Meditop Gyógyszeripari Kft.) üléselnök vezetésével Laki Mónika „Egyenletes hatóanyagleadást biztosító vankomicin tartalmú gyógyszerhordozó rendszerek tervezése és mikrobiológiai vizsgálata”; Angyal Nóra „Módosított hatóanyag-leadású minitabletták előállítása és vizsgálata”; Ambrus Rita „Az oldékonyság és oldódási sebesség növelésének technológiai megoldásai nifluminsav esetén”; Kristó Katalin „Szilárd gyógyszerformákban alkalmazható humán szérum albumin tartalmú köztitermékek előállításának optimálása”; Pásztor Eszter „In-situ gélesedő gyógyszerhordozó rendszer tervezése és vizsgálata” és Fenyvesi Zsófia „Háromkomponensű gélrendszer mikrokapszulázásának gyógyszertechnológiai optimalizálása” című előadását élvezhették a résztvevők. A nap záró részének üléselnöki tisztjét dr. Fekete Pál (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) látta el. A szekció előadásai a következők voltak: Kiss Tímea „Ciklodextrin-származékok hatásának vizsgálata Caco-2 transzportmodellen”; Kiss Dorottya „Gasztroretentív, úszó gyógyszerformák formulálásának szempontjai”; Fehér András „Modellanyag központi idegrendszerbe irányuló transzportjának vizsgálata intranazális alkalmazás esetén”; Kiss Violetta „Egy gyógyszerjelölt molekula fizikai tulajdonságainak vizsgálata”; Kovács Kristóf „Mikonazol oldódásának elősegítése parenterális gyógyszerforma előállításához”; Pápai Katalin és dr. Budai Marianna „Ciprofloxacintej interakciójának in vitro biofarmáciai vizsgálata”; valamint Csukárdi Csaba „Kockázatelemzés, mint a minőségügyi rendszer része”. Az emlékverseny másnap reggel folytatódott a negyedik szekcióval. Az üléselnöki tisztséget dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda (Országos Gyógyszerészeti Intézet) látta el. A szekcióban a következő előadások követték egymást: Csőke Emese „Gyógyszertörzskönyvezés az EU-ban”; Virágh Mária „Alacsony hatóanyagtartalmú gyógyszerrendszer homogenitás vizsgálata EDXRF készülékkel”; dr. Gróf Pálma „A szabadalmak szerepe a gyógyszeriparban – az iparjogvédelmi stratégiák változásának áttekintése”; Tóth Gábor „Gyógyszercsere megelőzése az aszeptikus gyógyszergyártásban”; Horváth Eszter „Gyógyszerészeti kihívások a generikus készítmények engedélyeztetésében” és Nagy Zsuzsanna „Root cause analízis infúziós termékeknél előforduló bioburden deviációk esetében”. A szekciót követő rövid szünet után a kollégák prof. dr. Szolcsányi János akadémikus „Nociceptorokon ható fájdalomcsillapító-gyulladásgátló gyógyszerek kutatása” című plenáris előadásából meríthettek sok hasznos információt, majd Szabó Renáta, a Debreceni Egyetem IV. évfolyamos gyógyszerész hallgatójának „Új, dopamin receptorra ható apomorfin származékok szintézise és farmakológiai vizsgálata” című versenyen kívüli előadása hangzott el. Az ezt követő szekció a szerves kémiának adott színteret, dr. Valkó István (Chinoin Rt.) üléselnök vezetésével. A szekcióban elhangzott előadások sorrendje a következőképpen alakult: Dunkel Petra és Bálint Ágnes „Új típusú azocin és azecin gyűrűrendszerek előállítása új úton: a tercamino effektus kiterjesztése”; Balogh Balázs, Hetényi Csaba és Jójárt Balázs „α2Aadrenoceptor homológia és 3DQSAR modellezés”; Balázs Árpád „Ciklohexánnal kondenzált heterociklusok szintézise, Pd(II)-katalizált oxidatív aminálással”; Tasnádi Gábor „4-szubsztituált béta-laktámok enzim-katalizált gyűrűnyitási lehetőségeinek vizsgálata”; valamint Béni Szabolcs, Nagy Krisztina, Szakács Zoltán és Kele Péter „Konformációs dinamikán alapuló koronaéter típusú szenzorok összehasonlító vizsgálata”. A hatodik szekció többségében növénytani témájú előadásait prof. dr. Lemberkovics Éva (Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézet) koordinálta. Ekkor Németh Tamás „Fordított fázisú HPLC oszlopok minősítése kromatográfiás módszerekkel gyógyszerkönyvi analízisek céljára”; Kovács Adriána „Tumorsejtek szaporodását gátló fenantrének izolálása a Tamus communisból”; Tóth Noémi „A 20-hidroxiekdizon izolálása és hatása patkány vázizomra”; valamint Liktor-Busa Erika „Serratula wolffii, mint új ekdiszteroidok forrása” című előadását hallhattuk. Az Emlékverseny záró szekcióját dr. Ludányi Krisztina (Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézet) vezette. A szekcióban Szabó András „Denervációtípusok hatásainak öszszehasonlítása patkány soleusban”; Simon Ágnes „Központi idegrendszerre ható vegyületek molekuláris kölcsönhatásának modellezése célfehérjéik nagyfelbontású kristályszerkezete alapján”; Vlád Gábor „A fluoros kémia alkalmazási lehetőségei”; továbbá Jójárt Balázs és Szőri Milán „Egyszeres pontmutáció okozta flexibiltás változás humán galaktokináz enzimben – összehasonlító elméleti kémiai vizsgálat” című előadása hangzott el. Eredményhirdetés Az emlékverseny záró eseményére, az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjkiosztóra az esti fogadás keretében került sor. A Kuratórium a következő díjakat osztotta ki: I. díj: Kiss Dorottya a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet és a Richter Gedeon Nyrt. munkatársa. Díja a Clauder Ottó Emlékérem, valamint az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért felajánlásával 100 000 Ft. II. díj: Béni Szabolcs, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet munkatársa, aki a Mozsonyi Sándor Alapítvány felajánlásával 70 000 Ft-ot nyert. III. díj: Angyal Nóra, a SanofiAventis/Chinoin Zrt. munkatársa, aki az Aesculap Alapítvány felajánlásával 50 000 Ft díjazásban részesült. A Kuratórium, köszönhetően az emlékverseny támogatóinak, külön díjakat is kiosztott a versenyzők között. A Witeg-Kőporc Kft. jóvoltából ajándékcsomagot vehetett át: Balázs Árpád (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézet), Jójárt Balázs (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Kémiai és Kémiai Informatika Tanszék), Gálik Márta (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet), Ambrus Rita (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet). A Fiatal Gyógyszerészek Klubja Budapesti és Pest Megyei Szervezetének felajánlásából Kovács Adriána a Szegedi Tudományegyetem Farmakognózia Intézet munkatársa részt vehet a 2007. július 5–8. között Pécsett megrendezendő Gyógyszerésztörténeti Ifjúsági Nyári Egyetemen, valamint elfogyaszthatott egy tortát a barátokkal a záró vacsorán. A Galenus Gyógyszerészeti Lapés Könyvkiadó Kft. által felajánlott könyvcsomagot nyerte: Csőke Emese (EGIS Gyógyszergyár Nyrt.), Fehér András (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet), Csukárdi Csaba (TEVA Gyógyszergyár Zrt.), Simon Ágnes (Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézet), Tasnádi Gábor (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézet). A Kuratórium és a Szervezőbizottság nevében ezúton is gratulálunk minden díjazottnak és versenyzőnek. Reméljük, hogy az emlékverseny valamennyi résztvevője szakmailag és élményekkel gazdagodva tért haza a kétnapos eseményről. Találkozzunk a IX. Clauder Ottó Emlékversenyen két év múlva!

Dr. Dávid Ádám
az MGYT Gyógyszeripari Szervezet titkára