X. Clauder Ottó Emlékverseny 2011. október 13-14.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár­saság Gyógyszeripari Szervezete idén 10. alkalommal rendezte meg a Clauder Ottó Emlékversenyt. Az emlékverseny célja a gyógyszerkutatási, -fejlesztési, -gyártási, -forgalmazási, -engedélyezési és oktatási területen dolgozó fiatal, 35 év alatti szakemberek részére fórum biztosítása kutatási eredményeik bemutatására, le­he­tővé téve ezzel egyfajta tudományos megméretést, szakmai tapasztalatcserét, erkölcsi ösztönzést. Az emlékverseny további célja a fiatal szakemberek előadókészségének fej­­­lesz­tése, szakmai vitakészségének kialakítása, erő­sítése.

A megnyitón prof. Mátyus Péter, a Clauder Ottó Emlékverseny Kuratóriumának elnöke szomorú kötelezettségének tett eleget, amikor megemlékezett az emlékverseny létrejöttében és folyamatosságának biztosításában fontos szerepet betöltő idén elhunyt professzorainkról, prof. Szabó Lászlóról, a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetének korábbi igazgatójáról és prof. Hermecz Istvánról, a Chinoin Gyógyszergyár kutatási igazgatójáról, az emlékverseny kuratóriumának tagjáról. Az elhunytak emléke előtt egy-egy perces né­ma felállással tisztelegtek a részt­vevők.

Prof. Mátyus Péter ezután tolmácsolta a Magyar Kémikusok Egyesülete elnökének üdvözlő szavait, aki elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a megnyitón, majd prof. Vincze Zoltán a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke néhány percben összefoglalta az emlékverseny jelentőségét és sikeres versenyzést kívánt a fiataloknak.

A program ezután prof. Csurgay Árpád, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar professzora „Az elektromágneses kölcsönhatás kitüntetett szerepe a bio­nikában (natura artis magistra)” című plenáris előadásával folytatódott. A sok újdonságot bemutató előadás alatt a hallgatóság bepillantást nyerhetett a fény, illetve a különböző elektromágneses hullámok tulajdonságait felhasználó tudományos eredményekbe, valamint ezen kutatások legújabb vívmányaiba.

Az idei megmérettetésen 32 ver­senyelőadást, valamint egy versenyen kívüli előadást hallhattak az érdeklődők, hét egymást követő szek­cióba szervezve.

Az elhangzott előadások az elô­adók nevének abc sorrendjében közölve a következők voltak:

Alberti Ágnes, Riethmüller Eszter (Semmelweis Egyetem, Farma­kognózia Intézet): LC-ESI-MS/MS módszerek alkalmazása növényi fenoloidok vizsgálatában – lehető­ségek és korlátok;

Almási Attila (Pécsi Tudomány­egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Fenolos gyógyszervegyületek metabolizmusának vizsgálata a vékonybélben és a májban, fiziológiás és hiperglikémiás körülmények között;

Arany Ádám (Semmelweis Egye­tem, Szerves Vegytani Intézet): Gyógyszerjelöltek új utakon;

Bagi Ágnes Tünde (Szegedi Tudo­mányegyetem, Gyógyszer­ké­miai Intézet): Szubsztituenshatások vizs­gálata imidazolidin-2-karbon­sa­vak­kal katalizált enantioszelektív reakciókban;

Barta Jusztina (EGIS Nyrt.): Lehe­tőségek a szilárd gyógyszerkészítmények in vitro kioldásának fejlesztésében;

Bencsik Tímea (Pécsi Tudo­mányegyetem, Farmakog­nózia Tan­szék): Lythrum salicaria L. populációk fitokémiai és mikrobiológiai vizsgálata;

Budai Lívia (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet), Mike-Kaszás Nóra (Semmelweis Egye­tem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet): Tojás- és szójalecitin a liposzomális készítmények formu­lálásában;

Budán Ferenc (Országos Élel­me­zés- és Táplálkozástudományi Inté­zet): Szója izoflavonoidok és proteinek komplex biológiai hatásai;

Havasi Balázs (EGIS Nyrt.): Kris­tályosítási eljárások, szemcseméret-eloszlás és gyógyszertechno­lógiai aspektusok összefüggései egy gyógyszeripari hatóanyag példáján;

Kállai Nikolett, Kovács Kristóf (Semmelweis Egyetem; Gyógysze­ré­szeti Intézet): Extrúziós/szfero­nizációs eljárással előállított inert pelletmagok vizsgálata;

Kalmár Éva (Szegedi Tudo­mány­egyetem, Gyógyszeranalitikai Inté­zet): Aminofenazon tartalmú magisztrális gyermekkúpok hatóanyag­tartalmának ellenőrzése;

Kocsis Dániel (EGIS Nyrt.): UPLC alkalmazás gyakorlati tapasztalatai a GYTFKÜ analitikai laborjában;

Korbely Anita (Szegedi Tudo­mány­egyetem, Gyógyszertechnológiai Inté­zet): Colonterápiára szánt mátrixrendszerek előállítása;

Kostyalik Diána, Kátai Zita, Vas Szilvia, Molnár Eszter, Petschner Péter (Semmelweis Egyetem, Gyógy­szerhatástani Intézet): Az 5-HT2C receptor funkcióinak változása krónikus SSRI antidepresszáns kezelés során;

Kuzma Mónika, Fodor Krisztina (Pécsi Tudományegyetem, Gyógy­szerészi Kémiai Intézet): Kapszai­cin tartalmú gyógyszerkészítmény fejlesztése során végzett analitikai vizsgálatok;

Kürti Levente (Szegedi Tudo­mány­egyetem, Gyógyszertechnológiai Inté­zet): Intranazális gyógyszerbevitel szisztémás hatás elérése céljából: nanorészecskék és permea­bilitásfokozók;

Marton Lívia (Szegedi Tudo­mányegyetem, Gyógyszeranalitikai Intézet; Solvo Biotechnológiai ZRt.), Szerémy Péter (Solvo Bio­technológiai ZRt.): Malária ellenes gyógyszervegyületek vizsgálata hu­mán transzportereken in vitro;

Nagy Zsombor Kristóf, Balogh Attila, Horváth Tímea (Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémia és Techno­lógia Tanszék): Nanoszálak alkalmazása a gyógyszertechno­ló­giában;

Neumajer Gábor, Marosi Attila, Béni Szabolcs (Semelweis Egye­tem, Gyógyszerészi Kémiai Inté­zet): C3 szimmetriájú ionkötő receptorok szintézise és jellemzése;

Nikowitz Krisztina (Szegedi Tudo­mányegyetem, Gyógyszertechno­lógiai Intézet): Bevonási körülmények és kristályosodási jelenségek vizsgálata bevont pelletekben;

Papós Kitti (EGIS Nyrt.): Az anyagok felületi és deformálhatósági tulajdonságainak szerepe a két­rétegû tabletták elôállításának szem­pontjából;

Pataki Hajnalka, Palásti Katalin (Budapesti Műszaki és Gazda­ság­tudományi Egyetem, Szerves Ké­mia és Technológia Tanszék): Car­vedilol gyógyszerhatóanyag kristályosítása segédanyagok jelenlétében;

Pernecker Tivadar, Pál Szilárd (Pécsi Tudományegyetem, Gyógy­szertechnológiai és Biofarmá­ciai Intézet): Nisztatin hatóanyag tartalmú multipartikuláris rendszerek hatóanyag-leadásának vizsgálata;

Pomázi Anita (Szegedi Tudo­mányegyetem, Gyógyszertech­no­lógiai Intézet): Lokális hatású porinhalációs rendszerek fejlesztése és gyógyszerforma vizsgálata;

Szakonyi Gergely (Richter Gedeon Nyrt.): Szuperdezintegránsok víztartalmának meghatározása ATR-FTIR spektroszkópiával;

Tóbiás Bálint, Balla Bernadett (Semmelweis Egyetem I. sz. Bel­gyógyászati Klinika): Egészséges és tumoros magyar pajzsmirigy­szö­vetminták szomatikus onkogén mutációjának összehasonlító vizsgálata;

Tóth Gergô (Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet), Auru Rusu (Marosvásárhelyi Or­vosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Fluorokinolonok szerkezet-bázi­ci­tás összefüggéseinek vizsgálata spektroszkópiai és származék-képzési módszerekkel;

Tölgyesi Zoltán (EGIS Nyrt.): Egy hidrofób karakterű farmakon útja a generikus készítményfejlesztés ösvényein;

Turiák Lilla, Ozohanics Oliver (MTA, Kémiai Kutatóközpont): Glü­koprotein analízis a tömeg­spektrometriában;

Ujhelyi Zoltán, Róka Eszter (Deb­receni Egyetem, Gyógy­szer­tech­nológiai Tanszék): Felületaktív anyagok szerkezetének és cito­toxicitásának összefüggése valamint paracelluláris transzportra gyakorolt hatásának vizsgálata Caco-2 sejtvonalon;

Váradi András (Semmelweis Egye­tem, Gyógyszerészi Kémiai Inté­zet): NMDA / AMPA antago­nista imidazokinazolin-származékok szintézise;

Winter Zoltán (Szegedi Tudo­mányegyetem, Gyógyszeranalitikai Intézet): Nehézfém ionok hatása a TRPV1 ioncsatornára;

Zana Annamária (Szegedi Tudo­mányegyetem, Gyógyszeranalitikai Intézet): Aminofenazon tartalmú kúpok analitikai problémáinak tisztázása NMR-spektroszkópiával.

Az első szekció Volk Balázs, az EGIS Nyrt. fôosztályvezetôje üléselnökletével a gyógyszerkutatás, illetve a szerves kémia tárgyában zajlott. Az előadók ismertették a hallgatósággal a gyógyszerek hatástani újrapozícionálásának in-silico lehető­sé­gét, a szubsztituensek hatását imi­dazolidin-2-karbonsavak által katalizált reakciók lefutására, új C3 ionkötő anyagok szintézisének lehetőségét, valamint NMDA/AMPA imidazo­kinazolin-származékok szintézisével elért eredményeiket.

Az első szekciót követő rövid ebédszünet után a gyógyszer­tech­nológia vette át a főszerepet Újhelyi Gabriella, a Sanofi/Chinoin Zrt. gyógyszerfejlesztési vezetőjének elnökletével. Az előadások bepillantást engedtek a liposzómák titokzatos világába, a kristályosítási művelet rejtelmeibe, különböző inert anyagokból készített pelletekre rétegzett hatóanyagok kioldódásának viselkedésébe, a colonterápiában alkalmazható mátrix rendszerek formulá­lá­sába, valamint a nanotechnológia alkalmazhatóságába szisztémás hatású, intranazális készítmények formu­lálása során.

A napot záró szekció a gyógynövények hatóanyagainak vizsgálatával, genetikával és az anyagtudományok egy különleges területével foglalkozott, Bíróné Sándor Zsuzsa, a GYEMSZI/OGYI munkatársának elnökletével. Megismerhettük a nagyhatékonyságú folyadék­kromatog­ráf­hoz kapcsolt tandem tömegspektro­méterek alkalmazásának előnyeit növényi fenoloidok vizsgálatában, a különböző magyarországi élőhe­lyekrôl begyűjtött Lythrum salicaria L. populációk fitokémiáját, a szója izoflavonoidok és proteinek veszélyeit, valamint komplex biológiai hatását, pajzsmirigyszövet minták vizsgálatának módját onkogén mutációk kimutatására, végül pedig nanotechnológiai szálhúzó módszerek alkalmazását gyógyszerhordozó rendszerek előállítására.

Az emlékverseny második napját a farmakológia témakörébe tartozó előadások nyitották, Pozsgay Csilla, a GYEMSZI/OGYI orvostudományi főigazgató helyettese elnökletével. Az első előadást, versenyen kívül, Marton Lívia a Szegedi Tudományegyetem V. évfolyamos hallgatója tartotta, maláriaellenes szerek humán transzportmodellek segítségével végzett in vitro vizsgálatairól. Az őt követő előadók, immár a verseny keretein belül, beszámoltak a metabolizáció fiziológiás, illetve hiperglikémiás körülmények között mérhető sebességéről fenolos gyógyszervegyületek esetén, az antidepresszánsok hatására be­következő 5-HT2C receptorok funkció változásairól, felületaktív anyagok cito­toxi­kus tulajdonságairól, valamint para­celluláris transzport folyamatokra gyakorolt hatásairól, illetve egyes nehézfém ionok TRPV1 ioncsatornákra gyakorolt hatásairól.

Rövid szünet után az analitikai tárgyú előadásokkal folytatódott az emlékverseny, Kálmánné Máthé Irma, a Sanofi/Chinoin Zrt. minőség-elle­nőrzési vezetôje irányításával. Az előadásokból a hallgatóság megismerte a biofarmáciai osztályozó rend­szer szerepét a kioldódás­vizs­gálatok tervezésében, az ipari, illetve magisztrálisan előállított amino­fenazon tartalmú kúpok vizsgálata során tapasztalható anomáliákat, egy készítményfejlesztő laboratórium analitikai munkáját segítő ultra­nagy nyomású folyadékkromatográfiás berendezések (UPLC) alkalmazhatóságát, valamint a méréstechnika során föllépő különleges problémákat és megoldásaik módját, a kap­szaicin kutatáshoz kapcsolódó analitikai vizsgálatok legújabb eredményeit, továbbá egy nisztatin tartalmú multipartikuláris rendszer ható­anyag­leadásának sajátosságait.

Az ebédszünetet követően ismét a gyógyszertechnológiáé lett a fôs­ze­rep, Greskovits Dávid, a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igazgatója elnökletével. Az előadások foglalkoztak a filmbevonás paramétereinek és körülményeinek fontosságával, különbözô anyagok felületi és deformálhatósági tulajdonságainak szerepével a tabletták, különösképpen pedig a szendvicstabletták előállításakor, a segédanyagok hatásával a kristályosítási eljárás alatt, egy különleges gyógyszerforma, a porinhalációs készítmények fejlesztésének és vizsgálatának sajátosságaival, valamint egy vízben rosszul oldódó hatóanyag készítménnyé for­mulálásának nehézségeivel.

A tudományos program záró szekciójában ismét analitikai témájú előadások hangzottak el, melyek moderátora Répási János, a Teva Gyógyszergyár Zrt. minőségbizto­sí­tási igazgatója volt. Az izgalmas elő­adások révén hallhattunk a vízre rend­kívül érzékeny, úgynevezett szuperdezin­tegránsok víztartalmának műszeres meghatározásáról, fluorokinolonok szerkezet hatás összefüggéseinek feltárásáról, tömeg­spektrometriás glüko­protein analí­zis­rôl, valamint aminofe­nazon NMR-spektroszkópiával végzett vizsgálatokról.

A Clauder Ottó Emlékverseny Kuratóriuma a záró szekció után értékelte az elhangzott elôadásokat. Az eredményhirdetésre este, a gálavacsorát megelőzően került sor.

A X. Clauder Ottó Emlékverseny I. díját, a Clauder Emlékérmet, valamint 100000 Ft-ot Turiák Lilla és Ozohanics Oliver „Glükoprotein analízis a tömegspekt­rometriában” c. előadásával nyerte. A II. díjat (és vele 70000 Ft-ot) Pomázi Anita „Lokális hatású porinhalációs rendszerek fejlesztése és gyógyszerforma vizsgálata” c. előadása érdemelte ki. Harmadik helyezést ért el (és vele 50 ezer Ft jutalomban is részesült) Arany Ádám „Gyógyszerjelöltek új utakon” c. elő­adásával. Huszonötezer forintos különdíjban részesült Kostyalik Diána, Kátai Zita, Vas Szilvia, Molnár Eszter, Petschner Péter „Az 5-HT2C receptor funkcióinak változása krónikus SSRI antidepresszáns kezelés során”, és Alberti Ágnes, Riethmüller Eszter „LC-ESI-MS/MS módszerek alkalmazása növényi fenoloidok vizsgálatában – Lehe­tő­sé­gek és korlátok” c. előadása.

Tárgyjutalomban részesült Bagi Ágnes Tünde (Szubsztituenshatások vizsgálata imidazolidin-2-karbon­savak­kal katalizált enantioszelektív reakciókban), Kállai Nikolett és Kovács Kristóf (Extrúziós/szferonizációs eljárással előállított inert pelletmagok vizsgálata), Papós Kitti (Az anyagok felületi és deformálhatósági tulajdonságainak szerepe a kétrétegű tabletták előállításának szempontjából), Tóbiás Bálint és Balla Bernadett (Egészséges és tumoros magyar pajzs­mirigy szövetminták szomatikus onkogén mutációjának összehasonlító vizsgálata), Tóth Gergô és Auru Rusu (Fluorokinolonok szerke­zet-bázicitás összefüggéseinek vizsgálata spektroszkópiai és származék-képzési módszerekkel), valamint Tölgyesi Zoltán (Egy hidrofób ka­rakterû farmakon útja a generikus készítményfejlesztés ösvényein).

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeripari Szervezetének vezetősége szívből gratulál minden versenyzőnek, és hasonló számban várja a jelentkezést a részvételre 2 év múlva is.

Dávid Ádám
az MGYT Gyógyszeripari Szervezet alelnöke