Záróvizsga gyakorlati tematikák

A négy Gyógyszerésztudományi Kar által közösen elfogadott közforgalmú és kórházi záróvizsga gyakorlati tematikák és akkreditációs feltételrendszer bemutatása

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Congressus Pharmaceuticus Hungaricus rendezvényén, 2014. április 10-én az Oktatási Szakosztály által szervezett szekcióban a Gyógyszerésztudományi Karok Dékánjai és a Társaság elnöke szándéknyilatkozatot írtak alá, amelyben kifejezték, hogy oktatási kérdésekben évente legalább egy alkalommal megbeszélést folytatnak a gyógyszerész graduális és posztgraduális képzésről, egyeztetési céllal. Az első megbeszélésre 2014. október 3-án került sor, amikor meghatároztuk a főbb tennivalókat. Elsőként a záróvizsga előtti közforgalmú és kórházi gyógyszertári gyakorlatok tematikáinak harmonizálása volt a feladat. Ennek érdekében két: a gyógyszerellátási és a kórházi munkabizottság kezdte el munkáját. A bizottság tagjai a négy képzőhely delegáltjai mellett az MGYT Oktatási Szakosztályának vezetőségi tagjai voltak.

A bizottságok először elemezték a négy képzőhely tematikáit, majd véleményeket gyűjtöttek a változtatásokkal kapcsolatban, végül javaslatot tettek az egységes tematikára. Az egyeztetéseken történt módosításokat követően készült el a záróvizsga előtti kórházi, és közforgalmú gyógyszertári gyakorlatok egységes tematikája. A tematikákat véleményezésre megküldtük a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökségének, valamint az MGYT megyei szervezeteinek is. A végső változatot a Dékánok 2015. szeptember 22-én jóváhagyták, jelenleg a Kari Tanácsok fogadják el vagy már el is fogadták, így a 2016/2017. tanévtől bevezetésre kerülhet.

Mindemellett kidolgoztuk az egységes gyógyszertári akkreditációs feltételrendszert, valamint a közforgalmú és kórházi gyógyszertárakra vonatkozó önellenőrző kérdőíveket is, amelyeket felmenő rendszerben kívánnak a képzőhelyek megújítani. Ezen dokumentumok a négy Gyógyszerésztudományi Kar honlapján is elérhetőek.

Dr. Kovácsné dr. Bácskay Ildikó

az Oktatási Szakosztály elnöke

 

A záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertári gyakorlat egységes tematikája

 A gyakorlat időtartama 2 + 3 hónap, napi 8 óra, amiből 2 óra egyéni felkészülésre fordítható 

A gyógyszerészhallgatónak a záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertárban végzett szakmai gyakorlaton az alábbi területeken kell megfelelő jártasságot szereznie, aminek eredményeként képessé válik a gyógyszerészi tevékenység önálló végzésére: gyógyszer expediálás, gyógyszerkészítés és ellenőrzés, minőségbiztosítás, gyógyszertár üzemeltetés.

A hallgatóval szemben támasztott követelmények:

Fogadja el, írja alá a titoktartási nyilatkozatot.

A gyakorló helytől való esetleges távolmaradását a képzőhely vonatkozó szabályai értelmében hitelt érdemlően igazolja. A hiányzás pótlása kötelező.

Kövesse az oktató gyógyszerész szakmai útmutatását.

A hallgatótól a gyakorlat elvégzése után elvárt képességek:

 • az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása,
 • a gyógyszertárak működésére vonatkozó rendeletek, szabályok gyakorlati alkalmazásának ismerete,
 • a gyógyszertár munkatársaival való megfelelő kapcsolattartás,
 • a betegekkel való megfelelő kommunikáció,
 • megfelelő információ és tanácsadás a betegek öngyógyítással és vény nélküli készítmények (gyógyszer és egyéb termékek) kiadásával kapcsolatos kérdéseire,
 • a kommunikáció szempontjából „problémás betegtípusok” felismerése és a szituációk segítséggel való megfelelő kezelése.

A hallgató feladatai a gyakorlat során:

Az oktató gyógyszerész felügyeletével illetve irányításával részt vesz a következő tevékenységekben):

 1. Expediálás. Ennek során megismeri, elsajátítja
 • a vény alaki és tartalmi elemeinek ellenőrzését, vényre való rákészítést,
 • a gyógyszer-helyettesítés szabályainak alkalmazását, a nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelést,
 • a gyógyszerek hatásának, mellékhatásainak ismeretében a megfelelő betegtájékoztatást,
 • a jellemző interakciók (gyógyszer-gyógyszer, gyógyszer-étel, gyógyszer-étrendkiegészítő) adatbázis alapján való felismerését és értékelését,
 • orvosi tájékoztatás és a konzultáció jellemző/kötelező eseteit és módját,
 • a megismert/felismert nem kívánt gyógyszerhatással kapcsolatos teendőket,
 • az adherencia kontroll és javítás eszközeit, gyakorlati alkalmazását,
 • az öngyógyítás jellemző eseteit, a kezelésükre alkalmazható vény nélkül expediálható készítményeket,
 • a betegek korábbi gyógyszerelésére vonatkozó adatok (OEP adatbázis) megismerésének lehetőségét és, szabályait,
 • az étrend kiegészítők és gyógytápszerek adatbázisait,
 • expediáló számítógépes program megfelelő használatát.
 1. Gyógyszerkészítés. Ennek során megismeri, elsajátítja
 • a magisztrális gyógyszerformák/egyedi készítmények szakma szabályai szerinti elkészítését, az inkompatibilitások felismerését,
 • az eredeti recept jogszerű változtatási lehetőségének eseteit,
 • a szignálási szabályokat, alkalmazásukat (készítő és beteg azonosíthatósága, alkalmazás, adagolás, eltarthatóság),
 • a készítés dokumentációját, az adminisztrációs kötelezettségeket,
 • az alapanyagok impleálását, az alapkészítmények laborálását és az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségeket,
 • a gyógyszerkönyvi készítményeket és a FoNo előíratokat.
 1. Üzemeltetés, minőségbiztosítás. Ennek során megismeri, elsajátítja
 • a gyógyszertári munkára vonatkozó szakmai protokollokat és adminisztrációt,
 • a gyógyszertár munkatársaira vonatkozó szabályokat; képzettségi, munkajogi követelményeket,
 • az egyes munkafolyamatok standard eljárásait,
 • az egyes munkafolyamatok ellenőrzését és dokumentálását,
 • beérkező gyógyszerek és alapanyagok vizsgálatának, mintavételezésének szabályait, a vizsgálatok dokumentálását.

4. Gyógyszergazdálkodás. Ennek során megismeri, elsajátítja

 • a készletgazdálkodási szempontokat,
 • a gyógyszerrendelés menetét,
 • a selejt, a visszáru, káreset során való teendőket,
 • forgalmi kivonások menetét,
 • az árváltozásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • a zárások: napi, heti, időszaki, ill. OEP jelentések rendjét,
 • a retaxa jelentőségét és gyakorlatát,
 • a kábítószerekkel kapcsolatos ismereteket és teendőket,
 • veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó szabályokat..

Számonkérés:

Elektronikus munkafüzet vezetése: hetente 2 gyakorlati probléma leírása fél-egy oldal terjedelemben. Ezek egyikének a beteghez közvetlenül kapcsolódó (expediálási) kérdésnek kell lennie, a másik a további 3 (gyógyszerkészítés, üzemeltetés, gyógyszergazdálkodás) terület valamelyikéről választható. A gyakorlat során készült leírásoknak a gyógyszertári tevékenység minden területét érinteniük kell. Az oktató gyógyszerész a munkát és a leírást hetente ellenőrzi és értékeli 5 fokozatú értékeléssel. Az elektronikus munkafüzetet a Dékáni Hivatalnak a képzőhely vonatkozó szabályai szerint eljuttatja.

A hallgató a gyakorlat során egy alkalommal 10-15 perces referátumot tart a gyógyszertár dolgozói számára az oktató gyógyszerész által javasolt szakmai közleményből (ennek dokumentációja a munkafüzetben megjelenik). Erre a gyakorlóhely és a hallgató által egyeztetett időpontban kerül sor.

A gyakorlat végén a hallgató összesített gyakorlati munkáját az oktató gyógyszerész a minősítő lapon szövegesen értékeli és 3 fokozatú értékeléssel is minősíti. Ezt kinyomtatva, aláírva eljuttatja a Dékáni Hivatalba a képzőhely vonatkozó szabályai szerint.

Hallgatói értékelés

A gyakorlatot követően a hallgató kitölti a gyakorlóhely és az oktató gyógyszerész munkájának véleményezésére szolgáló kérdőívet a képzőhely vonatkozó szabályai szerint.

 

A záróvizsga előtti kórházi gyógyszertári gyakorlat egységes tematikája

 A gyakorlat időtartama 1 hónap, napi 8 óra, amiből 2 óra egyéni felkészülésre fordítható.

A gyógyszerészhallgatónak a záróvizsga előtti kórházi gyógyszertárban végzett szakmai gyakorlata során az alábbi területeken kell megfelelően tájékozódnia a kórházi  gyógyszerellátás jellegzetességeit illetően: a fekvőbeteg ellátás és gyógyszer-finanszírozás rendszere, gyógyszergazdálkodás (beszerzés és kiadás), egyedi- és többadagos gyógyszerkészítés, terápiás konzultáció, minőségbiztosítási rendszer.

A hallgatóval szemben támasztott követelmények:

Fogadja el, írja alá a titoktartási nyilatkozatot.

A gyakorló helytől való esetleges távolmaradását a képzőhely vonatkozó szabályai értelmében hitelt érdemlően igazolja.

A hallgatótól a gyakorlat elvégzése után elvárt képességek:

 • az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
 • a gyógyszertárak működésére vonatkozó rendeletek, szabályok gyakorlati alkalmazásának ismerete
 • a gyógyszertár munkatársaival és a kórház diplomás és nem diplomás alkalmazottaival való megfelelő kommunikáció
 • a fekvőbetegekkel való megfelelő kommunikáció

A hallgató feladatai a gyakorlat során:

Az oktató gyógyszerész felügyeletével illetve irányításával részt vesz a következő, a kórházi gyógyszertárakra vonatkozó rendeletben (41/2007 Eü M) szabályozott tevékenységekben:

1. Gyógyszerrendelés / tárolás / kiadás osztályok részére. Ennek során megismeri

 • a gyógyszerbeszerzés különböző lehetőségeit: „központi közbeszerzés”, egyedi tenderek, közbeszerzésen kívüli beszerzések,
 • a gyógyszergazdálkodás IT rendszerét,
 • az osztályok / betegek gyógyszerigénylése teljesítésének módját,
 • az ellenőrzött szerek nyilvántartását,
 • az egyedi import és „off-label” igények teljesítésének eljárását.

                                                                                                                           

2. Egyedi-és többadagos steril és nem steril gyógyszerkészítés. Ennek során megismeri

 • a FoNo és manuális szerinti gyógyszerkészítést,
 • a citotoxikus készítmények, keverékinfúziók előállítását,
 • az egyedi igények megoldási lehetőségeit,

3. Terápiás tanácsadói feladatok. Ennek során megismeri

 • a terápiás protokollokat (elsődlegesen választható gyógyszerek köre),
 • a gyógyszertár információs tevékenységét; gyógyszer-helyettesítés, gyógyszerelési tévedések, mellékhatások, interakciók figyelése, jelzése, jelentése.

4. Üzemeltetés / minőségbiztosítás. Ennek során megismeri

 • a gyógyszertár helyét a fekvőbeteg intézményi hierarchiában,
 • a fekvőbeteg-ellátás finanszírozási rendszerét; HBCS, a gyógyszer helye a HBCS-ben,
 • a fekvőbeteg osztályok gyógyszerkiadásának tervezését, dokumentálását,
 • a speciális gyógyszer-támogatási technikákat (tételes finanszírozás, egyedi méltányosság, adományok),
 • a gyógyszer-alaplista kialakításának célját és menedzselését,
 • a gyógyszerhiányok okát, kezelését,
 • a klinikai gyógyszervizsgálatok készítményeivel kapcsolatos teendőket,
 • a gyógyszertár részvételét a kórházi bizottságokban és munkacsoportokban (gyógyszerterápiás, infektológiai, táplálási, stb.),
 • a munkaköri leírásokat, feladat- és hatásköröket,
 • a továbbképzési tervet, a gyógyszertári referálók és szakmai megbeszélések rendszerét.

 

Számonkérés:

Elektronikus munkafüzet vezetése: hetente 2 gyakorlati probléma leírása fél-egy oldal terjedelemben. Ezek egyikének a beteghez közvetlenül kapcsolódó terápiás kérdésnek kell lennie, a másik a további 3 (gyógyszerellátás, üzemeltetés, gyógyszerkészítés) terület valamelyikéről választható. A gyakorlat során készült leírásoknak a gyógyszertári tevékenység minden területét érinteniük kell. Az oktató gyógyszerész a munkát és a leírást hetente ellenőrzi és értékeli 5 fokozatú értékeléssel. Az elektronikus munkafüzetet a Dékáni Hivatalnak a képzőhely vonatkozó szabályai szerint eljuttatja.

A hallgató a gyakorlat során egy alkalommal 10-15 perces referátumot tart a gyógyszertár dolgozói számára az oktató gyógyszerész által javasolt szakmai közleményből (ennek dokumentációja a munkafüzetben megjelenik). Erre a gyakorlóhely és a hallgató által egyeztetett időpontban kerül sor.

A gyakorlat végén a hallgató összesített gyakorlati munkáját az oktató gyógyszerész a minősítő lapon szövegesen értékeli és 3 fokozatú értékeléssel is minősíti. Ezt kinyomtatva, aláírva eljuttatja a Dékáni Hivatalba a képzőhely vonatkozó szabályai szerint.

Hallgatói értékelés

A gyakorlatot követően a hallgató kitölti a gyakorlóhely és az oktató gyógyszerész munkájának véleményezésére szolgáló kérdőívet a képzőhely vonatkozó szabályai szerint.

 

Akkreditációs kérdőív a közforgalmú gyógyszertárak számára, amelyek a magyar és külföldi gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertári gyakorlatában részt vesznek

 1. 1.     A pályázó gyógyszertár adatai:

Neve:………………………………………………………………….……………………..

Címe:………………………………………………………………….……………………..

Vezetője:………………………………………………………………….…………………

Telefon: ……………….Fax:………………… E-mail:………………………….…………

A képzésért felelős személy:……………………………………………………..……….

Szakképzett dolgozók száma: …………..gyógyszerész:………..…. asszisztens:…………

Szolgálati rend:……………………………………………………………………..

Gyógyszerészi gondozás (emelt szint): van / nincs

Hány jelöltet vállal a gyógyszertár:……………………………………………………….

 1. 2.     Személyi feltételek, oktató gyógyszerész adatai (ha több oktató gyógyszerész van a gyógyszertárban az ide vonatkozó részt minden oktató gyógyszerésznek ki kell töltenie):

Az oktató gyógyszerész neve:……………………………………………………………….

A végzés helye, ideje:……………………………………………………………………….

Szakmai tapasztalata: ….. év

Tudományos fokozata, megszerzésének ideje: ………………………….…………………

Szakvizsga neve és megszerzésének éve: …..………………………………………………

Nyelvtudás (nyelvvizsga száma, kelte):…………………………………………………….

Eddig hány hallgatója volt záróvizsga előtti gyakorlaton (az adatot éves bontásban kell megadni):

………………………………………………………………………………………………

Az oktató gyógyszerészeknek a Gyógyszerésztudományi Karok által szervezett továbbképzésén részt vett: ……………………………………………….. (év megjelölés)

Tagja-e a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak  igen / nem

 1. 3.     Tájékoztató adatok a gyógyszertári munka tárgyi feltételeiről:

betegforgalom: …………………….vény/hónap

magisztrális gyógyszerkészítési tevékenység: ………………………vény/hónap

a vénykészítő helyiség felszereltsége (a magisztrális gyógyszerkészítés előírt eszközein túl vannak-e továbbiak)

……………………………………………………………………………………………

aszeptikus munka: …………………vény/hónap

Melyik expediálást segítő informatikai rendszert használják

…………………………………………………………………………………………

A gazdálkodást/expedíciót szolgáló számítógép mellett szakmai információs adatbázisok elérését lehetővé tevő, a hallgató által használható számítógépes hozzáférés lehetősége (legalább napi 2 órában)                  van / nincs

Milyen átlagos gyakorisággal tekint be az OEP betegszintű gyógyszerelés-nyilvántartó adatbázisába?

hetente ………………………………………..

Rendelkezésre állnak-e a patikában a következő szaklapok:

Gyógyszerészet                igen / nem

Gyógyszereink                 igen / nem

Rendelkezésre állnak-e ajánlott folyóiratok:

Orvosi Hetilap                              igen / nem

Orvostovábbképző szemle           igen / nem

Acta Pharmaceutica Hungarica     igen / nem

A gyógyszertár minőségbiztosítási rendszerének főbb jellemzői (melyiket használják?):

ISO                                          igen / nem

Minőségügyi Kézikönyv        igen / nem

Egyéb: ……………………………………………………………………………………….

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

………………………………………………

                                                                                         a pályázó gyógyszertár

                                                                           személyi jogos gyógyszerészének aláírása

                                                                                           gyógyszertár pecsétje

                                                                                               

……………………………, ………. év …………..hó ………nap

 

Akkreditációs kérdőív kórházi gyógyszertárak számára, amelyek a magyar és külföldi gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertári gyakorlatában részt vesznek

 1. 1.     A pályázó gyógyszertár adatai:

Neve:………………………………………………………………….……………………..

Címe:………………………………………………………………….……………………..

Vezetője:………………………………………………………………….…………………

Telefon: ……………….Fax:………………… E-mail:………………………….…………

A képzésért felelős személy:……………………………………………………..……….

Szakképzett dolgozók száma: …………..gyógyszerész:………..…. asszisztens:…………

Szolgálati rend:……………………………………………………………………..

Hány jelöltet vállal a gyógyszertár:……………………………………………………….

 1. 2.     Személyi feltételek, oktató gyógyszerész adatai (ha több oktató gyógyszerész van a gyógyszertárban az ide vonatkozó részt minden oktató gyógyszerészre

ki kell tölteni):

Az oktató gyógyszerész neve:……………………………………………………………….

A végzés helye, ideje:……………………………………………………………………….

Szakmai tapasztalata: ….. év

Tudományos fokozata, megszerzésének ideje: ………………………….…………………

Szakvizsga neve és megszerzésének éve: …..………………………………………………

Nyelvtudás (nyelvvizsga száma, kelte):…………………………………………………….

Eddig hány hallgatója volt záróvizsga előtti gyakorlaton (az adatot éves bontásban kell megadni):

………………………………………………………………………………………………

Az oktató gyógyszerészeknek a Gyógyszerésztudományi Karok által szervezett továbbképzésén részt vett: ……………………………………………….. (év megjelölés)

Tagja-e a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak            igen / nem

 1. 3.     Tájékoztató adatok a gyógyszertár munkájáról:
 2. ellátott osztályok / egységek száma………..
 3. járóbeteg ellátó rész („zárt forgalmú”)                  van / nincs
 4.  magisztrális gyógyszerkészítési tevékenység: …………készítmény/hónap
 5. aszeptikus munka: …………………készítmény/hónap
 6. keverék infúzió készítés:……………….palack/hét

Melyik gazdálkodási informatikai rendszert használják?

…………………………………………………………………………………………

A gyógyszertár kapcsolódik-e a betegnyilvántartási rendszerhez?                    igen / nem

  

Van-e a gyógyszertárban tanulásra, szakmai megbeszélésre alkalmas hely:   igen / nem

A gazdálkodást támogató számítógép mellett szakmai információs adatbázisok elérését lehetővé tevő, a hallgató által használható számítógépes hozzáférés lehetősége (legalább napi 2 órában)                van / nincs

Rendelkezésre állnak-e a gyógyszertárban a következő szaklapok:

Gyógyszerészet                igen / nem

Gyógyszereink                 igen / nem

Rendelkezésre állnak-e ajánlott folyóiratok:

Orvosi Hetilap                              igen / nem

Orvostovábbképző szemle           igen / nem

Acta Pharmaceutica Hungarica     igen / nem

A gyógyszertár minőségbiztosítási rendszerének főbb jellemzői (melyiket használják?):

ISO                              igen / nem

 BELLA                      igen / nem

Egyéb ……………………………………………………………………………………….

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

………………………………………………

                                                                                         a pályázó gyógyszertár

                                                                          intézetvezető főgyógyszerészének aláírása

                                                                                                           

                                                                                           gyógyszertár pecsétje

……………………………, ………. év …………..hó ………nap