A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Alapszabálya

A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) Elnöksége, az MGYT megyei (és budapesti) gyógyszerellátási szervezeteinek, Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének, valamint az MGYT szakosztályainak vezetői közösen elhatározzák, hogy a gyógyszerészeti tudományok széleskörű művelése, a gyógyszerellátásban dolgozó fiatal tehetségek felkarolása érdekében az 1965 óta működő Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Alapszabályát az alábbiak szerint módosítják. 

 

1. §

Az Emlékverseny Rozsnyay Mátyás nevét viseli, aki példát mutatott arra, hogyan lehet tudással, szorgalommal és akarattal a gyógyszertári gyakorlati munka mellett tudományos eredményeket elérni.

 

2. §

Az Emlékverseny célja:

(1) A fiatal, főként pályakezdő gyógyszerészek ösztönzése tudományos igényű kutatómunkára, a munka során felmerülő szakmai kihívások felismerésére és azok megoldásának keresésére, ezáltal a fiatal gyógyszerészek tudományos munkájának hatékonyabb összefogása és segítése,

(2) a fiatal gyógyszerészek előadói és vitakészségének fejlesztése,

(3) a fentieken keresztül a gyógyszerellátás (különösen az officinai és a kórházi-klinikai gyógyszerészet), valamint a gyógyszerészi gyakorlat egyéb területei (gyógyszer-kereskedelem és gyógyszerfelügyelet) és az azokhoz kapcsolódó szakmai tevékenység színvonalának emelése.

 

I. Az Emlékverseny rendezése

3. §

Az Emlékverseny évente kerül megrendezésre, időpontját és helyszínét az MGYT Elnöksége hirdeti meg.

 

4. §

(1) A rendezés joga valamennyi gyógyszerellátási szervezetet és a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetet egyaránt megilleti. A következő évi Emlékverseny rendezésének jogát elnyerő szervezetet az MGYT Elnöksége az Emlékversenyen hirdeti ki.

(2) Az MGYT Elnöksége a rendezés jogát elnyert szervezettel közösen vállalja az Emlékverseny megszervezését és lebonyolítását. Az Emlékverseny költségvetését a rendező szervezet és a rendezvényi titkár készítik el, melyet az MGYT Elnöksége hagy jóvá.

(3) Az Emlékverseny szervei az Emlékverseny Elnöksége, a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Bíráló Bizottsága (a továbbiakban: Bíráló Bizottság) és az Emlékverseny Szervező Bizottsága (a továbbiakban: Szervező Bizottság). 

a) Az Emlékverseny Elnöksége az Emlékverseny tiszteletbeli elnökéből (a továbbiakban: emlékverseny elnök), az MGYT tudományos alelnökéből, valamint a rendező szervezet elnökéből áll.

b) A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Bíráló Bizottsága állandó tagjai: a Bizottság elnöke (a továbbiakban: bizottsági elnök), az MGYT tudományos alelnöke, az MGYT azon szakosztályainak vezetője, vagy egy-egy képviselője, amely területről az adott évben versenyző indul.

− A Bíráló Bizottság változó tagjait – a megyék, ill. a Kórházi Gyógyszerészi Szervezet javaslata alapján – az Emlékverseny Elnöksége kéri fel, olyan módon, hogy minden, az Emlékversenyben érintett hivatásterület (közforgalmú gyógyszerészet, kórházi-klinikai gyógyszerészet, gyógyszer-kereskedelem és -felügyelet) szakmailag elismert képviselői jelen legyenek. 

− A Bíráló Bizottság szakosztályi képviselőinek számához igazodik a versenyzőket küldő területek képviselőinek létszáma, tehát azonos létszámban jelennek meg a Bíráló Bizottságban. A változó tagok megoszlását, arányát a három gyógyszerellátási terület (közforgalom, kórház, kereskedelem-felügyelet) között az szabja meg, hogy melyik terület hány versenyzőt küld. A gyógyszer-kereskedelem és –felügyelet terület minimum 3 versenyző esetén küldhet önállóan képviselőt, más esetben a Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály által delegált bíráló bizottsági tag képviseli a Bíráló Bizottságban az adott témakört (nincs területi szervezeti kötődés). A változó bizottsági tagok vonatkozásában kívánalom, hogy PhD fokozattal, vagy a foglalkozási doktori címet megelőző időben szerzett egyetemi doktori fokozattal és/vagy előadói gyakorlattal rendelkezzenek. A bíráló és a versenyzők munkahelye nem egyezhet meg. 

c) A Szervező Bizottság tagjai a rendező szervezet elnöke, az MGYT rendezvényi titkára és az Ifjúsági Bizottság elnöke.

d) Az Emlékverseny Elnöksége, a Bíráló Bizottság állandó tagjai és a Szervező Bizottság részvételi költségeit az MGYT központi költségvetése, a Bíráló Bizottság változó tagjainak részvételi költségét az őket delegáló szervezetek/nagykereskedelem/hatóság fedezik.

 

5. §

(1) Az Emlékverseny Elnökségének feladatai az alábbiak:

a) őrködik Emlékverseny alapszabály szerinti szervezése és lebonyolítása felett, melyről az Emlékversenyt követő első vezetőségi ülésen beszámol az MGYT Vezetőségének,

b) javaslatot tesz a Bíráló Bizottság elnökének személyére, akit az MGYT elnöke a versenyt megelőzően 90 nappal kér fel. A bizottsági elnököt a gyógyszerészeti tudományokat művelő szaktekintélyek közül kell választani,

c) felkéri a Bíráló Bizottság állandó és változó tagjait,

d) döntést hoz az Emlékversenyre benyújtott versenyzői és versenyen kívüli előadások befogadásáról,

e) ellenőrzi, és szükség esetén módosítja a benyújtott előadások tudományterületi besorolását,

f) a Bíráló Bizottság számára megküldi a bejelentett előadások kivonatát, az Emlékverseny megtartásának időpontja előtt legalább 15 nappal. 

(2) Az Emlékverseny Szervező Bizottságának feladatai az alábbiak:

a) javaslatot tesz az Emlékverseny megtartásának helyére és időpontjára,

b) összeállítja az Emlékverseny programját,

c) javasolt versenytémákat és témavezetőket tartalmazó listát tesz közzé.

(3) Az Emlékversenyt rendező szervezet feladatai az alábbiak:

a) gondoskodik a résztvevők elhelyezéséről,

b) biztosítja az előadások megtartásához szükséges termet és a technikai feltételeket, gondoskodik a Bíráló Bizottság tanácskozásaihoz szükséges különteremről,

c) biztosítja az Emlékverseny nyilvánosságát, hogy az érdeklődő gyógyszerészek minél nagyobb számban vehessenek részt,

d) az Emlékverseny záróünnepélyén ünnepélyes keretek között rendezi meg a Rozsnyay Mátyás Emlékérem, a díjak és az emléklapok kiosztását,

e) az Emlékversenyt követő két napon belül rövid, fényképes híradást készít az Emlékversenyről az MGYT honlapja számára,

f) a Gyógyszerészet c. lap soron következő lapzártájáig (vagy 10 napon belül) fényképes beszámolót készít az Emlékversenyről a lap számára. 

 

6. §

(1) Valamennyi, versenyző delegálására jogosult szervezet feladata, hogy 

a) évről-évre felkeresse, és az Emlékversenyen való indulásra ösztönözze a tehetséges fiatal gyógyszerészeket,

b) elősegítse az Emlékverseny ismertségét és népszerűségét a gyógyszerészek körében.

(2) A versenyzőt delegáló szervezet feladatai:

a) figyelemmel kíséri és támogatja a versenyző felkészülését,

b) lehetőség esetén, költségvetésének terhére, támogatja a versenyző részvételét az Emlékversenyen,

 

II. Versenyfeltételek

7. §

(1) Az Emlékversenyre előadást jelenhet be minden gyógyszerész, aki a gyakorlati gyógyszerellátásban dolgozik (közforgalmú és intézeti gyógyszertárak gyógyszerészei, a gyógyszer-kereskedelemben és a gyógyszerfelügyelet területén dolgozó gyógyszerészek) 35 éves korig, vagy a diploma megszerzését követő 10 éven belül.

(2) Az Emlékversenyen való indulás feltétele az MGYT tagság. Jelentkezés az MGYT honlap „Rozsnyay Mátyás Emlékverseny” menüpontban található jelentkezési lapon „on-line”. Párhuzamosan a versenyre jelentkező szándékát az illetékes területi szervezetnél is bejelenti. 

(3) Az előadások témáját a gyógyszerészeti tudományok gyakorlati területeiről kell választani. Indulni lehet valamely gyakorlati szempontból fontos gyógyszerészeti témakör irodalmának alapos és kritikai feldolgozásával, statisztikai elemzéssel és/vagy önálló kísérleti anyaggal, illetve gyógyszerészettörténeti munkával. Kísérletes munka esetén meg kell adni, hogy az előadó hol és kinek a segítségével végezte kutatásait. Más fórumokon előadott, vagy már publikált dolgozatokkal versenyezni nem lehet. Lehet jelentkezni a szakdolgozat témájával is, amennyiben a jelentkező azt újabb vizsgálatokkal, adatokkal egészítette ki, illetve fejlesztette tovább. 

(4) A versenyzőknek nyilatkozniuk kell (1. sz. melléklet: Nyilatkozat) arról, hogy

a) a versenyelőadás önálló és eredeti munka, mely máshol még nem került bemutatásra és/vagy publikálásra,

b) a versenyelőadás témája megegyezik ugyan a szakdolgozat témájával, de az előadás anyaga annak továbbfejlesztett változata,

c) az előadás nem Ph.D. értekezés része. 

(5) Az Emlékversenyre a rendező szervezet – az Emlékverseny költségére – maximálisan 3 határainkon túl élő magyar anyanyelvű, vagy magyar egyetemen diplomát szerzett fiatal gyógyszerészt is meghívhat, akik az Alapszabálynak megfelelően bejelentett előadásukkal versenyzőként vehetnek részt az Emlékversenyen. A megyei (ill. budapesti) gyógyszerellátási szervezetek és a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet – saját költségükre – további határon túli résztvevőket is meghívhatnak.

(6) Ph.D. hallgatók, vagy főhivatásként kutatással foglalkozó fiatalok versenyen kívüli előadóként vehetnek részt az Emlékversenyen.

 

8. §

(1) Az Emlékverseny formája: szóbeli előadások tartása.

(2) Az előadások időtartama 15 perc, melyet legfeljebb 5 perc hozzászólás, kérdés és válaszadás, vita követhet.

(3) Az előadás összefoglalóit a 2. sz. melléklet szerint, a honlapon feltüntetett aktuális határidőre, on-line kell beküldeni.

III. Értékelés

9. §

(1) Az Emlékversenyen elhangzó előadásokat a Bíráló Bizottság értékeli.

(2) A Bizottság elnökének feladatai:

a) az Emlékverseny megkezdése előtti ülésen tájékoztatja a Bizottság tagjait a feladataikról,

b) sorsolással dönt az előadások sorrendjéről, 

c) az előadóüléseken ellátja az üléselnöki tisztséget,

d) vezeti és irányítja a Bizottság munkáját,

e) a Bizottsági tagokhoz hasonlóan pontozza a versenyelőadásokat, 

f) a záróünnepségen az Emlékverseny nyilvánossága előtt kihirdeti az eredményt, és méltatja a kiemelt díjazásban részesülő előadásokat. 

(3) Bizottság tagjainak feladatai:

a) a benevezett előadások határidőre kézhez vett kivonatait áttanulmányozzák és felkészülnek a pártatlan bírálatra. Felmerült észrevételeiket a bizottsági elnöknek bejelentik, 

b) aktívan részt vesznek az előadások utáni vitában, kérdéseket tesznek fel az előadókhoz, hogy a válaszok alapján meggyőződjenek az előadók vitakészségéről,

c) az elhangzott előadásokat a tudományterületi besorolásuknak megfelelő MGYT szakosztály képviselője a nyilvános vita során röviden, a Bíráló Bizottság zárt ülésén pedig részletesen értékeli,

d) az ülésszakok után a Bizottság zárt ülésén értékeli az elhangzott előadásokat.

 

10. §

(1) Az értékelés pontozással, a végső helyezés megállapítása az összesített pontszámok átlagának sorrendje alapján történik. Azonos pontszám esetén figyelembe veendő a szórás.

(2) Az elérhető legnagyobb pontszám 80, az alábbi megoszlásban:

a) tudományos, szakmai érték (tartalom): 50 pont,

b) előadásmód (forma): 30 pont.

(3) A bírálat irányelveit, szempontrendszerét és az adható legnagyobb pontértéket, valamint a pontlevonás szempontjait a 3. sz. melléklet, a Pontozólap tartalmazza.

 

11. §

A Bizottság utolsó ülésén a Bizottság elnöke ismerteti a végeredményt, és javaslatot tesz a díjazásra és a különdíjak odaítélésére.

 

IV. Díjazás

12. §

(1) A legmagasabb összesített átlag pontszámot elért előadó az Emlékverseny győztese, aki pénzjutalomban részesül, megkapja a Rozsnyay Mátyás Emlékérmet és viselheti a Rozsnyay Mátyás Díjas Gyógyszerész címet.

(2) Abban az esetben, ha a két legmagasabb pontszámot elért versenyző átlag pontszáma közti különbség nem nagyobb, mint 1%, a Bizottság két I. díjat és Rozsnyay Mátyás Emlékérmet is kiadhat.

(3) Az Emlékverseny győztesén kívül a Bíráló Bizottság I. helyezést hirdethet külön a (a) közforgalmú gyógyszerészet, a (b) kórházi-klinikai gyógyszerészet, illetve a (c) gyógyszer-kereskedelem és –felügyelet kategóriákban is, amennyiben a kategória győztes előadó a maximális pontszám legalább 80%-át elérte.

(4) A Bíráló Bizottság indokolt esetben II., és III. díjat is kioszthat egy-egy kategóriában, illetve lehetősége van díjak összevonására és ki nem adására.

(5) Az Emlékverseny további előadói is névre szóló emléklapot kapnak „Dicséretben és díjazásban részesült” megjelölés feltüntetésével.

(6) A versenyzők díjazására bármely szervezet, alapítvány, vagy magánszemély ajánlhat fel pénz-, ill. tárgyjutalmat, vagy különdíjat, melyet legkésőbb a rendezvény első zárt ülésén kell az Emlékverseny Elnökségének átadni. Az egyes különdíjak odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. Különdíjat bármelyik versenyző kaphat. 

(7) Az I. helyezett versenyző témavezetője „Rozsnyay Mátyás Díjas Gyógyszerész felkészítője”, munkahelye a „Rozsnyay Mátyás Díjas Gyógyszertár/Munkahely” kitüntető címet tanúsító oklevelet kap.

 

V. Életbelépés

13. §

(1) Ezen Alapszabály az aláírás dátumától lép életbe, amikor az előző változat hatályát veszti.

(2) Az MGYT elnöke és a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnöke eredeti aláírását viselő példány az MGYT irat- és dokumentumtárában kerül elhelyezésre. Másolati példányt kapnak az MGYT megyei (budapesti) gyógyszerellátási szervezetei, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet, a szakosztályok és az Ifjúsági Bizottság.

(3) Ezen Alapszabály rendelkezéseit a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökének és a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnökének aláírása után, a hatálybalépés első napjától kell alkalmazni.

 

Hatálybalépés dátuma: 2013. október 4.

 

Prof. Szökő Éva

a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke

 

Prof. Erős István

a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnöke

 

1. sz. melléklet

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott ……………………………………………………………………………., ezennel felelős­en  nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy ……………………………………………………………………………………………………… című

Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre bejelentett dolgozatom nem Ph.D. munka része,

 • új, önálló munkám,vagy
 • diplomamunkám továbbfejlesztett változata  (Kérjük a megfelelőt bejelölni!)

Alulírott kijelentem, hogy a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Alapszabályát ismerem, és tudomásul veszem.

Dátum (helység, év, hó, nap)

……………………………………………

                                                                                                                                  olvasható aláírás

 

2. sz. melléklet

 Összefoglalók

 

1. „Rövid” összefoglaló – programfüzetbe

–      Terjedelme: 1500-1800 karakter

–      Tartalma: a célkitűzés megfogalmazása, az alkalmazott módszer és az eredmények tömör bemutatása. A kapott eredmény értelmezése és a belőle nyerhető következtetés világos leírása  800-1000 karakter.

–      Feltüntetendő:

 • Versenyző neve
 • Életkor
 • Munkahely
 • A versenyző konzulense
 • Az előadás témaköre

–      Csatolandó: a versenyző arcképe

2. „Hosszú” összefoglaló a bírálatra való felkészüléshez (a Bíráló Bizottság tagjai részére) és publikáció céljára

 

–      Terjedelme: irodalom jegyzékkel, esetleg ábrával együtt maximum 8000 karakter

–      Szerkezete:

 • Előzmény, irodalmi hatter
 • Célkitűzés
 • Módszer/ek
 • Eredmény
 • Eredmény értelmezése, összevetése mások által talált adatokkal
 • Következtetés; a kapott eredmények haszna
 1. 3.     melléklet

Pontozólap

 

 

  Adott pontszám
Tudományos és szakmai értékek (maximális pontszám 50)
A téma elméleti és gyakorlati jelentősége
0 2,5 5,0 7,5 10  
A munka célkitűzéseinek megfogalmazása
0 2,5 5,0 7,5 10  
A szakirodalom alapos és kritikai feldolgozása
0 2,5 5,0 7,5 10  
Az alkalmazott vizsgálati módszerek
0 2,5 5,0 7,5 10  
A következtetések, hasznosíthatóság
0 2,5 5,0 7,5 10  
Összes tartalmi pont  
Forma, előadásmód, előadó- és vitakészség (maximális pontszám 50)
Az előadás felépítése, folyamatossága, logikája
0 1 2 3 4 5  
A dokumentáció áttekinthetősége, kivitelezése
0 1 2 3 4 5  
Az idő betartása, pontlevonás! (idő-túllépéskor 30 mp után 1 pont)
0 1 2 3 4 5  
Szóhasználat, szabadosság, közérthetőség
0 1 2 3 4 5  
Vitakészség, szakszerű válaszok
0 2 4 6 10  
Összes formai pont  
Összes pont (tartalom + forma)