Szerzőinkhez

Az Acta Phar­ma­ceu­tica Hun­ga­rica a gyógy­sze­ré­sze­ti tu­do­má­nyok te­rü­le­té­rõl kö­zöl ere­de­ti, kí­sér­le­tes ku­ta­tó­mun­ka ered­mé­nye­it be­mu­ta­tó köz­le­mé­nye­ket, de fó­ru­mot biz­to­sít össze­fog­la­ló és nem kí­sér­le­tes (tör­té­ne­ti, szer­ve­zé­si) ta­nul­má­nyok, va­la­mint Ph.D. és D.Sc. ér­te­ke­zé­sek té­zi­se­i­nek köz­lé­sé­re is. Ha­zai ku­ta­tó­he­lyek vagy olyan szer­zõi kol­lek­tí­vák ma­gyar nyel­vû kéz­ira­ta­it kö­zöl­jük, ahol az el­sõ szer­zõ ma­gyar. Le­he­tõ­ség van kül­föl­di fo­lyó­irat­ban már meg­je­lent, ki­emel­ke­dõ …
Continue reading Szerzőinkhez

Hirdetési információk – Acta Pharmaceutica Hungarica

HIRDETÉSI DÍJAK – 2017. a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság negyedévente megjelenőActa Pharmaceutica Hungarica c. lapjában   Alapár (Ft) 27% áfa Összesen Borító II. 154.000 Ft 41.850 Ft 195.580 Ft Borító III. 154.000 Ft 41.850 Ft 195.580 Ft Borító IV. 176. 000 Ft 47.250 Ft 223.520 Ft Belív 1/1 oldal 110.000 Ft 29.700 Ft 139.700 Ft Belív 1/2 …
Continue reading Hirdetési információk – Acta Pharmaceutica Hungarica

Információk

Impresszum: „Acta Pharmaceutica Hungarica” a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos folyóirata Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. Telefon: 235-09-99; E-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu Felelős kiadó: Prof. Dr. Szökő Éva Főszerkesztő: Noszál Béla, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9., Tel.: 217-0891; E-mail: noszal.bela@pharma.semmelweis-univ.hu Felelős szerkesztő:  Zelkó Romána, Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, 1092 …
Continue reading Információk